National Library of Australia

Due to major building activity some of our collections are temporarily unavailable. Please check the catalogue carefully to find out if your selection is impacted.  Learn more

Showing 1 - 20 of 29 Results for author:"Lin, Hengdao"
Sort by:
 
 
Taiwan si miao gai lan / Lin Hengdao bian
臺灣寺廟概覽 / 林衡道編
by Lin, Hengdao
林衡道
Taizhong : Taiwan Sheng wen xian wei yuan hui, Minguo 67 [1978]
臺中 : 臺灣省文獻委員會, 民國67 [1978]
BookBook [text]
 
 
Lin Hengdao xian sheng fang tan lu / fang wen Zhuo Zunhong, Lin Qiumen ; ji lu zheng li Lin Qiumin
林衡道先生訪談錄 / 訪問卓遵宏, 林秋敏 ; 紀錄整理林秋敏
by Lin, Hengdao
林衡道
Taibei Xian Xin dian shi : Guo shi guan, Minguo 85 [1996]
臺北縣新店市 : 國史館, 民國85 [1996]
 
 
Kun dao tan yuan / Lin Hengdao gou shu ; Yang Hongbo ji lu
鯤島探源 / 林衡道囗述 ; 楊鴻博紀錄
by Lin, Hengdao
林衡道
Taibei shi : Qing nian zhan shi bao she, Minguo 72 [1983]
台北市 : 青年戰士報社, 民國72 [1983]
 
 
Taiwan shi ji yuan liu / Lin Hengdao zhu ; Yi shu jia chu ban she bian ji zhi zuo
臺灣史蹟源流 / 林衡道著 ; 藝術家出版社編輯製作
by Lin, Hengdao
林衡道
Taibei Shi : Xing zheng yuan wen hua jian she wei yuan hui, Minguo 88 [1999]
台北市 : 行政院文化建設委員會, 民國88 [1999]
 
 
Taiwan shi ji yuan liu / Lin Hengdao zhu
臺灣史蹟源流 / 林衡道著
by Lin, Hengdao
林衡道
Taibei Shi : Xing zheng yuan wen hua jian she wei yuan hui, Minguo 73 [1984]
台北市 : 行政院文化建設委員會, 民國73 [1984]
 
 
Lin Hengdao xian sheng fang wen ji lu / fang wen Chen Sanjing, Xu Xueji ; ji lu Yang Mingzhe
林衡道先生訪問記錄/ 訪問陳三井, 許雪姬 ; 紀錄楊明哲
by Lin, Hengdao
林衡道
Taibei Shi : Zhong yang yan jiu yuan jin dai shi yan jiu suo, Minguo 81 [1992]
臺北市 : 中央研究院近代史研究所, 民國81 [1992]
 
 
Taiwan ye tan : xiang tu yu min su / Lin Hengdao kou shu ; Song Jingyi bi ji
臺灣夜譚: 鄉土與民俗/ 林衡道口述;宋晶宜筆記
by Lin, Hengdao
林衡道
Taibei : Zhong wen tu shu gong si, Minguo 69 [1980]
臺北: 衆文圖書公司, 民國69 [1980]
 
 
Taiwan gu ji ji / Lin Hengdao, Guo Jiaxiong bian zhu
臺灣古蹟集 / 林衡道, 郭嘉雄編著
by Lin, Hengdao
林衡道
Taizhong : Taiwan sheng wen xian wei yuan hui, Minguo 66- [1977-
臺中 : 臺灣省文獻委員會, 民國66- [1977-
 
 
Taiwan sheng ji cai fang ce / [Lin Hengdao zhu ; Guo Jiaxiong, Gao Ergong, Liao Caicong tu] ; zhu bian ren Chen Ze ; bian jiao ren Taiwan Sheng wen xian wei yuan hui bian zuan zu
台灣勝蹟採訪冊 / [林衡道著 ; 郭嘉雄, 高而恭, 廖財聰圖] ; 主編人陳澤 ; 編校人臺灣省文獻委員會編纂組
by Lin, Hengdao
林衡道
Taizhong : Gai hui, Minguo 66-<71 > [1977-<1982 >
臺中 : 該會, 民國66-<71 > [1977-<1982 >
 
 
Zheng zhi yu she hui / Lin Hengdao zhu
政治與社會/ 林衡道著
by Lin, Hengdao
林衡道
Taibei shi : Qing wen chu ban she : Fa xing ren Huang Shuzi, Minguo 71 [1982]
台北市: 青文出版社: 發行人黄樹滋, 民國71 [1982]
 
 
Qian ye : chang pian chuang zuo xiao shuo / Lin Hengdao zhu
前夜 : 長篇創作小說 / 林衡道著
by Lin, Hengdao
林衡道
Taibei shi : Qing wen chu ban she, Minguo 55 [1966]
臺北市 : 青文出版社, 民國55 [1966]
 
 
Taiwan si miao da quan / Lin Hengdao bian
臺灣寺廟大全 / 林衡道編
by Lin, Hengdao
林衡道
Taibei : Qing wen chu ban she, Minguo 63 [1974]
臺北 : 青文出版社, 民國63 [1974]
 
 
Taiwan yi bai wei ming ren zhuan / Lin Hengdao kou shu ; Hong Jinfu zheng li
臺灣一百位名人傳 / 林衡道口述 ; 洪錦福整理
by Lin, Hengdao
林衡道
Zhonghua Minguo Taiwan Taibei Shi : Zheng zhong shu ju ; New York, N.Y. (41 Division St., New York 10002 U.S.A.) : Meiguo zong jing xiao Hua qiang tu shu gong si, Minguo 73 [1984]
中華民國臺灣臺北市 : 正中書局 ; New York, N.Y. (41 Division St., New York 10002 U.S.A.) : 美國總經銷華强圖書公司, 民國73 [1984]
 
 
Lin Hengdao tan gu shuo jin / Peng Guifang bi lu
林衡道談古說今 / 彭桂芳筆錄
by Lin, Hengdao
林衡道
Taibei Shi : Li ming wen hua shi ye gong si, Minguo 69 [1980]
臺北市 : 黎明文化事業公司, 民國69 [1980]
 
 
Taiwan li shi min su / Lin Hengdao bian zhu
臺灣歷史民俗 / 林衡道編著
by Lin, Hengdao
林衡道
Taibei Shi : Li ming wen hua shi ye gu fen you xian gong si, 2015
臺北市 : 黎明文化事業股份有限公司, 2015
BookBook [text, volume]
 
 
by Lin, Hengdao
Taibei shi : Xing zheng yuan wen hua jian she wei yuan hui, min guo 83 [1984]
 
 
Taiwan gu ji gai lan / Lin Hengdao, Chen Xiufang zhu
臺灣古蹟槪覽 / 林衡道, 陳秀芳著
by Lin, Hengdao
林衡道
Taibei : You shi wen hua shi ye gong si, Minguo 67 [1978]
臺北 : 幼獅文化事業公司, 民國67 [1978]
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Taiwan shi ji tu ji / Lin Hengdao jian xiu ; Guo Jiaxiong bian zhu
台灣史蹟圖集 / 林衡道監修 ; 郭嘉雄編著
by Guo, Jiaxiong
郭嘉雄
Taizhong : Taiwan sheng wen xian wei yuan hui, Minguo 68 [1979]
台中 : 台灣省文獻委員會, 民國68 [1979]
 
 
Taiwan shi cheng / [yuan zhu zhe Lian Heng ; zhu bian ren Lin Hengdao]
臺灣詩乘 / [原著者連橫 ; 主編人林衡道]
by Lian, Heng, 1878-1936
連橫, 1878-1936
Taizhong Shi : Taiwan sheng wen xian wei yuan hui, Min guo 64 [1975]
臺中市 : 臺灣省文獻委員會, 民國64 [1975]
 
 
Taiwan li shi bai jiang / Lin Hengdao jian xiu ; Feng Zuomin zhu zuo
台灣歷史百講 / 林衡道監修 ; 馮作民著作
by Feng, Zuomin
馮作民
Taibei : Qing wen chu ban she, Minguo 59 [1970]
臺北 : 靑文出版社, 民國59 [1970]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.