National Library of Australia

Showing 1 - 15 of 15 Results for author:"Lin, Hong"
Sort by:
 
 
Dao de wan shan shi yu xia de ge ti fa zhan yan jiu [electronic resource] / Lin Hong
道德完善视阈下的个体发展研究 [electronic resource] / 林红
by Lin, Hong
林红
Guangzhou : Guangdong ren min chu ban she, 2010
广州 : 广东人民出版社, 2010
BookBook, OnlineOnline
 
 
Zhongguo min jian ba guan liao fa / Lin Hong, Yang Dianxing bian zhu
中国民间拔罐疗法 / 林红, 杨殿兴编著
by Lin, Hong
林红
Chengdu Shi : Sichuan ke xue ji shu chu ban she, 2007
成都市 : 四川科学技术出版社, 2007
 
 
Ming sheng ji : [4 juan, fu lu] / (Ming) Lin Hong zhuan ; Shao Tong bian
鳴盛集 : [4卷, 附錄] / (明) 林鴻撰 ; 邵銅編
by Lin, Hong, 14th century
林鴻, 14th century
[Taipei] : Taiwan shang wu yin shu guan, [1983]
[Taipei] : 臺灣商務印書館, [1983]
 
 
Shan jia qing gong / Lin Hong zhuan ; Wu Ke zhu shi
山家清供 / 林洪撰 ; 乌克注释
by Lin, Hong, 13th century
林洪, 13th century
[Peking] : Zhongguo shang ye chu ban she : Xin hua shu dian Bei jing fa xing suo fa xing, 1985
[Peking] : 中國商业出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1985
 
 
Shan jia qing gong : [shang xia juan] / Lin Hong zhu
山家淸供 : [上下卷] / 林洪著
by Lin, Hong, 13th century
林洪, 13th century
Taibei shi : Taiwan shang wu yin shu guan, Minguo 55 [1966]
臺北市 : 臺灣商務印書館, 民國55 [1966]
 
 
Shan jia qing shi / Lin Hong zhu. Qing zun lu ; Xuan Zheng za lu ; Xu Mo ke hui xi ; Bi hu za ji ; Da Tang chuan zai / zhuan ren bu xiang
山家清事/ 林洪著.清尊錄;宣政雜錄;續墨客揮犀;碧湖雜記;大唐傳載/撰人不詳
by Lin, Hong, 13th century
林洪, 13th century
Beijing : Zhonghua shu ju, 1991
北京: 中華書局, 1991
 
 
Bannate xiao jie de zi li / Kaolin Maikaluo zhu ; Lin Hong yi = The independence of Miss Mary Bennet / Colleen McCullough
班纳特小姐的自立 / 考琳・麦卡洛著 ; 林红译 = The independence of Miss Mary Bennet / Colleen McCullough
Uniform title: Independence of Miss Mary Bennet. Chinese
by McCullough, Colleen, 1937-2015
Haikou Shi : Nan Hai chu ban gong si, 2013
海口市 : 南海出版公司, 2013
 
 
Liang an "wai jiao zhan" : Meiguo yin su zhi yue xia de guo ji she Tai wen ti yan jiu / Huang Jiashu, Lin Hong zhu
两岸"外交战" : 美国因素制约下的国际涉台问题研究 / 黄嘉树, 林红著
by Huang, Jiashu, 1953-
黄嘉树, 1953-
Beijing : Zhongguo ren min da xue, 2007
北京 : 中国人民大学, 2007
 
 
Jidu zong jiao yu Dong Ya ru xue de dui hua : yi xin yang yu dao de de fen ji wei zhong xin / Lin Hongxin zhu
基督宗教與東亞儒學的對話 : 以信仰與道德的分際為中心 / 林鴻信著
by Lin, Hong-Hsin, 1955-
林鴻信, 1955-
Taibei Shi : Tai da chu ban zhong xin, 2009
臺北市 : 臺大出版中心, 2009
 
 
Hai di / Li Zifeng bian zhu. Hong meng zhi / Zhu Lin bian. Qing men kao yuan / Chen Guoping zhu
海底 / 李子峯編著. 洪門志 / 朱琳編. 清門考源 / 陳國屛著
by Li, Zifeng
李子峯
Shanghai : Shanghai shu dian, 1989
上海 : 上海書店, 1989
 
 
Wu ying dian ju zhen ban cheng shi / Jin Jian zhuan. Wen fang zhi fang tu / Lin Hong zhuan. Xu Wen fang zhi fang tu zan / Luo Xiandeng zhuan
武英殿聚珍版程式/ 金簡撰.文房職方圖贊/林洪撰.續文房職方圖贊/羅先登撰
by Jin, Jian, -1795
金簡, -1795
Beijing : Zhonghua shu ju, 1991
北京: 中華書局, 1991
 
 
Kua wen hua shi ye zhong de ren wen jing shen : ru, fo, Ye, You de guan dian yu dui hua chu yi / Lin Hongxin bian
跨文化視野中的人文精神 : 儒, 佛, 耶, 猶的觀點與對話芻議 / 林鴻信編
Taibei Shi : Tai da chu ban zhong xin, 2011
臺北市 : 臺大出版中心, 2011
 
 
Jidu zong jiao zhi ren guan yu zui guan : jian lun dui hua ren wen hua de yi yi / Lin Hongxin bian
基督宗教之人觀與罪觀 : 兼論對華人文化的意義 / 林鴻信編
Taibei Shi : Guo li Taiwan da xue chu ban zhong xin, 2013
臺北市 : 國立臺灣大學出版中心, 2013
BookBook [text, volume]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.