National Library of Australia

Showing 1 - 6 of 6 Results for author:"Lin, Tianren"
Sort by:
 
 
Fang yu sou lan : da Ying tu shu guan suo cang zhong wen li shi di tu = Reading antique cartography : historical Chinese maps in the British Library / Xie Guoxing zhu bian ; Lin...
方輿搜覽 : 大英圖書館所藏中文歷史地圖 = Reading antique cartography : historical Chinese maps in the British Library / 謝國興主編 ; 林天人編撰
by Lin, Tianren
林天人
Taibei Shi : Zhong yang yan jiu yuan Taiwan shi yan jiu suo : Zhong yang yan jiu yuan shu wei wen hua zhong xin, 2015
臺北市 : 中央研究院臺灣史研究所 : 中央研究院數位文化中心, 2015
MapMap [cartographic image, text, volume]
 
 
Xian Qin san Jin qu yu wen hua yan jiu
先秦三晉區域文化研究
by Lin, Tianren
林天人
Taibei shi : Taiwan gu ji, 2003
台北市 : 台灣古籍, 2003
 
 
Juan qi qian dui xue : Chibi wen wu te zhan = A thousand, thousand churning waves : the legendary Red Cliff heritage / zhu bian Li Tianming, Lin Tianren
捲起千堆雪 : 赤壁文物特展 = A thousand, thousand churning waves : the legendary Red Cliff heritage / 主編李天鳴, 林天人
Taibei Shi : Guo li gu gong bo wu yuan, Minguo 98 [2009]
臺北市 : 國立故宮博物院, 民國98 [2009]
 
 
Shi luo de jiang yu : Qing ji xi bei bian jie bian qian tiao yue yu tu te zhan / [zhu bian Li Tianming, Lin Tianren ; wen zi zhuan shu Chen Weixin]
失落的疆域 : 清季西北邊界變遷條約輿圖特展 / [主編李天鳴, 林天人; 文字撰述陳維新]
Taibei : Guo li gu gong bo wu yuan, Minguo 99 [2010]
臺北 : 國立故宮博物院, 民國99 [2010]
 
 
Huang yu sou lan : Meiguo guo hui tu shu guan suo cang Ming Qing yu tu / Lin Tianren zhuan ; Zhang Min Ying wen bian yi ; bian ji xiao dui Li Shuyi, Lin Dingli, Lin Yujing, Cai...
皇輿搜覽 : 美國國會圖書館所藏明清輿圖 / 林天人撰 ; 張敏英文編譯 ; 編譯校對林書儀, 林定立, 林郁静, 蔡辛真, Stephen M. Barker, Susan L. Reyburn, Cheryl Cheung = Reading imperial cartography : Ming-Qing historical maps in the Library of Congress / Tieng-Jen Lin ; translated by Min Zhang ; editors Shu-i Lee, Ting-li Lin, Yu-ching Lin, Hsing-chen Tsai, Stephan M. Barker, Susan L. Reyburn, Cheryl Cheung
by Library of Congress
Washington D.C. Library of Congress ; Taipei Shi : Zhong yang yan jiu yuan shu wei wen hua zhong xin, 2014
Washington D.C. Library of Congress ; 臺北市 : 中央硏究院數位文化中心, 2014
MapMap [cartographic image, text, volume]
 
 
Huang yu sou lan : Meiguo guo hui tu shu guan suo cang ming qing yu tu = Reading imperial cartography : Ming-Qing historical maps in the Library of Congress / bian zhuan Lin...
皇輿搜覽 : 美國國會圖書館所藏明清輿圖 = Reading imperial cartography : Ming-Qing historical maps in the Library of Congress / 編撰林天人 ; 英文編譯張敏
by Library of Congress
Washington D.C. : Library of Congress ; Taipei Shi : Zhong yang yan jiu yuan shu wei wen hua zhong xin, 2013
Washington D.C. : Library of Congress ; 台北市 : 中央硏究院数位文化中心, 2013
MapMap [cartographic image, volume]
 
New search | User lists | Site feedback | Ask a librarian | Help
-
Members of Aboriginal, Torres Strait Islander and Maori communities are advised that this catalogue contains names and images of deceased people. All users of the catalogue should also be aware that certain words, terms or descriptions may be culturally sensitive and may be considered inappropriate today, but may have reflected the author's/creator's attitude or that of the period in which they were written.