National Library of Australia

Showing 1 - 5 of 5 Results for author:"Lin, Xiuche, 1950-"
Sort by:
 
 
Menggu min jian wen xue / Lin Xiuche, Huang Jiping zhu ; [Meng Zang wei yuan hui shen ding]
蒙古民間文學 / 林修澈, 黃季平著 ; [蒙藏委員會審訂]
by Lin, Xiuche, 1950-
林修澈, 1950-
Taibei Shi : Tang shan chu ban se, 1996
台北市 : 唐山出版社, 1996
 
 
Gemalan zu de ren kou yu fen bu / Xing zheng yuan yuan zhu min zu wei yuan hui wei tuo yan jiu ; ji hua zhu chi ren Lin Xiuche
噶瑪蘭族的人口與分布 / 行政院原住民族委員會委託研究 ; 計劃主持人林修澈
by Lin, Xiuche, 1950-
林修澈, 1950-
Taibei Shi : Xing zheng yuan yuan zhu min zu wei yuan hui, 2003
台北市 : 行政院原住民族委員會, 2003
 
 
Yuan zhu min zhong da li shi shi jian : Nan zhuang shi jian : gen ju "Taiwan zong du fu dang an" de li jie / Lin Xiuche zhu
原住民重大歷史事件 : 南庄事件 : 根據《臺灣總督府檔案》的理解 / 林修澈著
by Lin, Xiuche, 1950-
林修澈, 1950-
Nantou Shi : Guo shi guan Taiwan wen xian guan, Minguo 96 [2007]
南投市 : 國史館臺灣文獻館, 民國 96 [2007]
 
 
Mu dan she shi jian / Lin Xiuche zhu
牡丹社事件 / 林修澈著
by Lin, Xiuche, 1950-
林修澈, 1950-
Xinbei Shi : Yuan zhu min zu wei yuan hui, Minguo 106 [2017]
新北市 : 原住民族委員會, 民國 106 [2017]
BookBook [text, volume]
 
 
Taiwan yuan zhu min zu bu luo shi dian = Encyclopedia of Taiwanese indigenous communities / Lin Xiuche zhu bian
台灣原住民族部落事典 = Encyclopedia of Taiwanese indigenous communities / 林修澈主編
Xinbei Shi : Yuan zhu min wei yuan hui, 2018
新北市 : 原住民委員會, 2018
BookBook [text, still image, volume]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.