National Library of Australia

Enjoy a CovidSafe visit to the National Library. Read more...

Showing 1 - 20 of 25 Results for author:"Lin, Zexu, 1785-1850"
Sort by:
 
 
Si zhou zhi / Lin Zexu zhu ; Zhang Man ping zhu
四洲志 / 林则徐著 ; 张曼评注
by Lin, Zexu, 1785-1850
林则徐, 1785-1850
Beijing : Huaxia chu ban she, 2002
北京 : 华夏出版社, 2002
 
 
Lin Wenzhong gong (Zexu) zou gao / Lin Zexu zhuan
林文忠公(則徐) 奏稿 / 林則徐撰
by Lin, Zexu, 1785-1850
林則徐, 1785-1850
[Taibei xian Yonghe Shi] : Wen hai chu ban she, [between 1985 and 1987]
[台北縣永和市] : 文海出版社, [between 1985 and 1987]
 
 
Lin Zexu shu jian / Yang Guozhen bian
林則徐書简 / 杨国桢编
Uniform title: Correspondence
by Lin, Zexu, 1785-1850
林則徐, 1785-1850
Fuzhou : Fujian ren min chu ban she : Fujian sheng xin hua shu dian fa xing, 1981
福州 : 福建人民出版社 : 福建新華書店发行, 1981
 
 
Lin Zexu ji. Ri ji / Lin Zexu zhu ; Zhongshan da xue li shi xi Zhongguo jin dai xian dai shi jiao yan zu, yan jiu shi bian
林則徐集. 日記 / 林则徐著 ; 中山大学历史系中国近代现代史教硏组, 研究室编
by Lin, Zexu, 1785-1850
林則徐, 1785-1850
Beijing : Zhonghua shu ju, 1962
北京 : 中华书局, 1962
 
 
Xin ji lu / Lin Zexu zhuan ji
信及錄 / 林則徐撰輯
by Lin, Zexu, 1785-1850
林則徐, 1785-1850
Shanghai : Shen zhou guo guang she, Minguo 36 [1947]
上海 : 神州國光社, 民國36 [1947]
 
 
Lin Wenzhong gong ri ji / Lin Zexu zhu
林文忠公日記 / 林則徐著
by Lin, Zexu, 1785-1850
林則徐, 1785-1850
Taibei xian Yonghe zhen : Wen hai chu ban she, 1974
臺北縣永和鎮: 文海出版社, 1974
 
 
Xin ji lu / [Lin Zexu zhu]. Ya pian shi lüe : [shang xia juan / Li Gui zhu]. Zhong mi ri lu
信及錄 / [林則徐著]. 鴉片事略 : [上下卷 / 李圭著]. 中秘日錄
by Lin, Zexu, 1785-1850
林則徐, 1785-1850
Taibei : Taiwan xue sheng shu ju, Minguo 62 [1973]
臺北 : 臺灣學生書局, 民國62 [1973]
 
 
Lin Zexu shi ji / Zheng Lisheng jiao jian
林则徐诗集 / 郑丽生校笺
by Lin, Zexu, 1785-1850
林则徐, 1785-1850
Fuzhou : Hai xia wen yi chu ban she : Fujian xin hua shu dian fa xing, 1987
福州 : 海峡文艺出版社 : 福建新华书店发行, 1987
 
 
Lin Wenzhong gong zheng shu : [37 juan] / Lin Zexu zhu
林文忠公政書 : [37卷] / 林則徐著
by Lin, Zexu, 1785-1850
林則徐, 1785-1850
Shanghai : Shang wu yin shu guan, Minguo 24 [1935]
上海 : 商務印書館, 民國24 [1935]
 
 
Ji fu shui li yi / [Lin Zexu zhuan]
畿辅水利议 / [林则徐撰]
by Lin, Zexu, 1785-1850
林则徐, 1785-1850
Beijing : Zhongguo shu dian, 1994
北京 : 中国书店, 1994
 
 
Xin ji lu / Lin Zexu zhu ; Shen Yunlong zhu bian
信及錄 / 林則徐著 ; 沈雲龍主編
by Lin, Zexu, 1785-1850
林則徐, 1785-1850
[Taibei xian Yonghe zhen] : Wen hai chu ban she, [1976?]
[台北縣永和鎮] : 文海出版社, [1976?]
 
 
Lin Wenzhong gong zheng shu / Lin Zexu zhu
林文忠公政書 / 林則徐著
by Lin, Zexu, 1785-1850
林則徐, 1785-1850
[Peking] : Zhongguo shu dian : Xin hua shu dian shou du fa xing suo fa xing, 1991
[Peking] : 中國書店 : 新华书店首都发行所发行, 1991
 
 
Dian yao ji cheng ; He ge ji cheng / Lin Zexu zhuan
滇轺纪程 ; 荷戈纪程 / 林则徐撰
Uniform title: Dian yao ji cheng
滇轺纪程
by Lin, Zexu, 1785-1850
林则徐, 1785-1850
Beijing : Zhongguo shu dian, 1994
北京 : 中国书店, 1994
 
 
Lin Wenzhong gong zheng shu / Lin Zexu zhu
林文忠公政書 / 林則徐著
by Lin, Zexu, 1785-1850
林則徐, 1785-1850
[Taibei xian Yonghe zhen] : Wen hai chu ban she, [1967]
[台北縣永和鎮] : 文海出版社, [1967]
 
 
Lin Wenzhong gong (Zexu) gong du : zi Jiaqing 25 nian zhi Daoguang 25 nian / Lin Zexu zhuan
林文忠公 (則徐) 公牘 : 自嘉慶二十五年至道光二十五年/ 林則徐撰
Uniform title: Correspondence. Selections
by Lin, Zexu, 1785-1850
林則徐, 1785-1850
[Taibei xian Yonghe Shi] : Wen hai chu ban she, [1987?]
[台北縣永和市] : 文海出版社, [1987?]
 
 
Lin Zexu quan ji / Lin Zexu quan ji bian ji wei yuan hui bian
林则徐全集 / 林则徐全集编辑委员会编
Uniform title: Works. 2002
by Lin, Zexu, 1785-1850
林则徐, 1785-1850
Fuzhou Shi : Hai xia wen yi chu ban she, 2002
福州市 : 海峡文艺出版社, 2002
 
 
Lin Wenzhong gong zheng shu : 7 ji : [37 juan] / Lin Zexu zhu
林文忠公政書 : 7集 : [37卷] / 林則徐著
by Lin, Zexu, 1785-1850
林則徐, 1785-1850
Shanghai : Shang wu yin shu guan, 1935
上海 : 商務印書館, 1935
 
 
Lin Zexu ji. Gong du / [Zhongshan da xue li shi xi Zhongguo jin dai xian dai shi jiao yan zu, yan jiu shi bian]
林則徐集. 公牘/ [中山大學歷史系中國近代現代史教硏組研究室編]
by Lin, Zexu, 1785-1850
林則徐, 1785-1850
Beijing : Zhonghua shu ju : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1963
北京 : 中華書局 : 新華書店北京發行所發行, 1963
 
 
Lin Wenzhong gong (Zexu) shu zha shou ji / Lin Zexu zhuan
林文忠公 (則徐) 書札手迹 / 林則徐撰
Uniform title: Correspondence. Selections
by Lin, Zexu, 1785-1850
林則徐, 1785-1850
[Taibei xian Yonghe Shi] : Wen hai chu ban she, [1987?]
[台北縣永和市] : 文海出版社, [1987?]
 
 
Eguo jiang jie feng su zhi : bu fen juan / Lin Zexu, Yao Ying zhuan
俄國疆界風俗誌 : 不分卷 / 林則徐, 姚瑩撰
by Lin, Zexu, 1785-1850
林則徐, 1785-1850
[Beijing] : Beijing chu ban she, [2000]
[北京] : 北京出版社, [2000]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.