National Library of Australia

Showing 1 - 8 of 8 Results for author:"Lin, Zhenghui"
Sort by:
 
 
Taiwan Kejia de xing su li cheng : Qing dai zhi zhan hou de zhui suo = Exploring the shaping progress of Taiwan-hakka : since the Ching dynasty / Lin Zhenghui zhu
臺灣客家的形塑歷程 : 清代至戰後的追索 = Exploring the shaping progress of Taiwan-hakka : since the Ching dynasty / 林正慧著
by Lin, Zhenghui
林正慧
Taibei Shi : Guo li Taiwan da xue chu ban zhong xin, 2015
臺北市 : 國立臺灣大學出版中心, 2015
BookBook [text, volume]
 
 
Li Jingyang cang Taiwan gu wen shu / Lin Zhenghui, Zeng Pincang zhu bian
李景暘藏臺灣古文書 / 林正慧, 曾品滄 主編
Taibei Xian Xindian Shi : Guo shi guan, 2008
臺北縣新店市 : 國史館, 2008
 
 
Hai wai hei ming dan xiang guan ren wu kou shu fang tan lu / Ou Suying, Lin Zhenghui, Huang Xiangyu fang wei ji lu
海外黑名單相關人物口述訪談錄 / 歐素瑛, 林正慧, 黃翔瑜訪問記錄
Taibei Shi : Guo shi guan, Minguo 103 [2014]
臺北市 : 國史館, 民國103 [2014]
BookBook [text, volume]
 
 
Taiwan sheng ji chan ye de kai lu xian feng : Su Yuanzhi = The pioneer of Taiwan's biotechnology lndustry : the reminiscences of Yuan-chi Su / Xue Yueshun, Lin Zhenghui,...
臺灣生技產業的開路先鋒 : 蘇遠志 = The pioneer of Taiwan's biotechnology lndustry : the reminiscences of Yuan-chi Su / 薛月順, 林正慧, 曾品滄訪談 ; 林正慧, 薛月順記錄整理
Taibei Shi : Guo shi guan, 2015
臺北市 : 國史館, 2015
BookBook, OnlineOnline [text, online resource]
 
 
Wufeng Lin jia wen shu ji : Dong jun xiang guan shou zhi dan = Selections of the Wufeng Lins's Archives in Ch'ing Taiwan : relevant accounts of the Tung Army / Huang...
霧峰林家文書集 : 棟軍相關收支單 = Selections of the Wufeng Lins's Archives in Ch'ing Taiwan : Relevant Accounts of the Tung Army / 黃富三等解讀 ; 何鳳嬌, 林正慧, 吳俊瑩編輯
Taibei Shi : Guo shi guan, Minguo 103 [2014]
臺北市 : 國史館, 民國 103 [2014]
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Wufeng Lin jia wen shu ji : wu ken, wu nao, wu lin / He Fengjiao, Lin Zhenghui, Wu Junying bian ji ; Huang Fusan deng jie du
霧峰林家文書集 : 務墾, 務腦, 務林 / 何鳳嬌, 林正慧, 吳俊瑩編輯 ; 黃富三等解讀
Taibei Shi : Guo shi guan, 2013
臺北市 : 國史館, 2013
BookBook [text, cartographic image, volume]
 
 
Wufeng Lin jia wen shu ji : Dong jun deng xiang guan xin han / Huang Fusan deng jie du ; He Fengjiao, Lin Zhenghui, Wu Junying bian ji
霧峰林家文書集 : 棟軍等相關信函 / 黃富三等解讀 ; 何鳳嬌, 林正慧, 吳俊瑩編輯
Taibei Shi : Guo shi guan, Minguo 103 [2014]
臺北市 : 國史館, 民國103 [2014]
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Yan Jiagan zong tong xing yi fang tan lu = President Yen Chia-kan : a life remembered / zhu bian Chen Liwen ; fang wen, ji lu Ou Suying, Lin Zhenghui, Huang Xiangyu, Xu Xiumeng
嚴家淦總統行誼訪談錄 = President Yen Chia-kan : a life remembered / 主編陳立文 ; 訪問, 記錄歐素瑛, 林正慧, 黃翔瑜, 許秀孟
Taibei Shi : Guo shi guan, 2013
臺北市 : 國史館, 2013
BookBook [text, still image, volume]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.