National Library of Australia

Enjoy a CovidSafe visit to the National Library. Read more...

Showing 1 - 9 of 9 Results for author:"Liu, Wenying"
Sort by:
 
 
Zhongguo gu dai de meng shu / Liu Wenying
中国古代的梦书 / 刘文英
by Liu, Wenying
刘文英
Beijing : Zhonghua shu ju : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1990
北京 : 中华书局 : 新华书店北京发行所发行, 1990
 
 
Xing zhan yu meng zhan / Liu Wenying zhu ; zu bian Zhongguo wen hua shu yuan, Dong fang ying shi ji tuan dong fang wen hua yan jiu zhong xin
星占与梦占 / 刘文英著 ; 组编中国文化书院, 东方影视集团东方文化硏究中心
by Liu, Wenying
刘文英
[Peking] : Xin hua chu ban she, 1992
[Peking] : 新华出版社, 1992
 
 
Zhongguo gu dai shi kong guan nian de chan sheng he fa zhan / Liu Wenying zhu
中国古代时空观念的产生和发展 / 刘文英著
by Liu, Wenying
刘文英
Shanghai : Shanghai ren min chu ban she, 1980
上海 : 上海人民出版社, 1980
 
 
Meng yu Zhongguo wen hua / Liu Wenying, Cao Tianyu zhu
梦与中国文化 / 刘文英, 曹田玉著
by Liu, Wenying
刘文英
Beijing : Ren min chu ban she : Xin hua shu dian jing xiao, 2003
北京 : 人民出版社 : 新华书店经销, 2003
 
 
Meng de mi xin yu meng de tan suo : Zhongguo gu dai zong jiao zhe xue he ke xue de yi ge ce mian / Liu Wenying
夢的迷信与夢的探索 : 中国古代宗教哲学和科学的一个侧面 / 刘文英
by Liu, Wenying
刘文英
[Peking] : Zhongguo she hui ke xue chu ban she : Xin hua shu dian jing xiao, 1989
[Peking] : 中国社会科学出版社 : 新華書店经销, 1989
 
 
Zhongguo gu dai yi shi guan nian de chan sheng he fa zhan / Liu Wenying
中国古代意识观念的产生和发展 / 刘文英
by Liu, Wenying
刘文英
Shanghai : Shanghai ren min chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing, 1985
上海 : 上海人民出版社 : 新華書店上海发行所发行, 1985
 
 
Long shang xue ren wen cun [electronic resource] / Liu Wenying zhu; Kong Min bian xuan
陇上学人文存 [electronic resource] / 刘文英著;孔敏编选
by Liu, Wenying
刘文英
Lanzhou : Gansu ren min chu ban she, 2010
兰州 : 甘肃人民出版社, 2010
BookBook, OnlineOnline
 
 
Zhe xue bai ke xiao ci dian / zhu bian Liu Wenying ; fu zhu bian Qi Fenzhong, Zeng Xiangli, Yang Keli
哲学百科小辞典 / 主编刘文英 ; 副主编祁芬中, 曾祥礼, 杨克礼
Lanzhou : Gansu ren min chu ban she : Gansu Sheng xin hua shu dian fa xing, 1987
兰州 : 甘肃人民出版社 : 甘肃省新華書店发行, 1987
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.