National Library of Australia

Due to the need to contain the spread of coronavirus (COVID-19) the Library building and reading rooms are closed to visitors until further notice.
The health and safety of our community is of great importance to us and we look forward to staying connected with you online.

Showing 1 - 20 of 21 Results for author:"Liu, Xun"
Sort by:
 
 
Shi yong Han yu ke ben (di 1, 2 ce) ci hui zong biao lian xi da an = Vocabulary list key duo exercise for Practical Chinese reader, Book Yi, II / Beijing yu yan xue yuan ; Liu...
實用漢語課本 (第一,二册) 詞滙總表練習答案 = Vocabulary list key to exercise for Practical Chinese reader, Book I, II / 北京語言學院;劉珣・登恩明・劉社會編著;李培元審訂
by Liu, Xun
劉珣
Xianggang : Shang wu yin shu guan Xianggang fen guan, 1985
香港 : 商務印書館香港分館, 1985
 
 
Dui wai Han yu jiao yu xue yin lun / Liu Xun zhu
对外汉语敎育学引论 / 刘珣著
by Liu, Xun
刘珣
Beijing : Beijing yu yan wen hua da xue chu ban she, 2000
北京 : 北京语言文化大学出版社, 2000
 
 
Shi yong Han yu ke ben = Practical Chinese reader / Beijing yu yan xue yuan ; Liu Xun, Deng Enming, Liu Shehui bian zhu ; Li Peiyuan shen ding
实用汉语课本= Practical Chinese reader / 北京语言学院 ; 刘珣, 邓恩明, 刘社会编著 ; 李培元审订
by Liu, Xun
刘珣
Zhongguo Beijing : Shang wu yin shu guan : Zhongguo guo ji shu dian fa xing, 1981-
中国北京 : 商务印书馆 : 中国国际书店发行, 1981-
 
 
by Liu, Xun, 1959-
Cambridge, Mass. : Harvard University Asia Center : Distributed by Harvard University Press, 2009
 
 
Yin ju tong yi / Liu Xun zhu ; Liu Ning kan xing
隱居通議/ 劉壎著;劉凝刋行
by Liu, Xun, 1240-1319
劉壎, 1240-1319
Taibei Shi : Guang wen shu ju, Minguo 60 [1971]
臺北市: 廣文書局, 民國60 [1971]
 
 
Ling biao lu yi / Liu Xun zhuan
嶺表錄異 / 劉恂撰
by Liu, Xun, 10th century
Taibei : Taiwan shang wu yin shu guan, Minguo 55 [1966]
臺北 : 臺灣商務印書館, 民國55 [1966]
 
 
Ling biao lu yi / Liu Xun zhu ; Lu Xun jiao kan
嶺表錄異 / 刘恂著 ; 鲁迅校勘
by Liu, Xun, 10th century
刘恂, 10th century
[Guangzhou Shi] : Guangdong ren min chu ban she : Guangdong Sheng xin hua shu dian fa xing, 1983
[Guangzhou Shi] : 广东人民出版社 : 广东省新華書店发行, 1983
 
 
Hua Junwu de zheng zhi feng ci hua / Liu Xun bian
華君武的政治諷刺畫 / 刘迅編
by Hua, Junwu
華君武
Beijing : Zhao hua mei shu chu ban she, 1955
北京 : 朝花美術出版社, 1955
 
 
Zhongguo dang dai you hua yi shu / [zhu bian Liu Xun ; fu zhu bian Wang Xinshan] = Album of Chinese contemporary oil paintings / [editor-in-chief, Liu Xun ; deputy...
中国当代油画艺术 / [主编刘迅 ; 副主编王新善] = Album of Chinese comtemporary oil paintings / [editor-in-chief, Liu Xun ; deputy-editor-in-chief Wang Xinshan]
Beijing : Zhongguo dui wai fan yi chu ban gong si ; Faguo, Bali : Lian he guo jiao yu, ke xue ji wen hua zu zhi ; Beijing : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1994
北京 : 中国对外翻译出版公司 ; 法国巴黎 : 联合国教育、科学及文化组织 ; 北京 : 新华书店北京发行所发行, 1994
 
 
Shi jie xin ji shu ge ming qian shuo / Sun Xian, Liu Xun, Han Zhiguo
世界新技术革命浅说 / 孙衔, 刘迅, 韩志国
by Sun, Xian
孙衔
Jilin Sheng Changchun Shi : Dongbei shi fan da xue chu ban she : Jilin sheng xin hua shu dian fa xing, 1984
吉林省长春市 : 东北师范大学出版社 : 吉林省新华书店发行, 1984
 
 
Berkeley, Calif. : Global, Area, and International Archive, University of California Press, ©2012
 
 
Dui wai Han yu jiao xue gai lun / Liu Xun zhu bian ; Tian Shanji, Feng Weigang fu zhu bian
对外汉语教学概论 / 刘珣主编 ; 田善继, 冯惟钢副主编
Beijing : Beijing yu yan wen hua da xue chu ban she, 1997
北京 : 北京语言文化大学出版社, 1997
 
 
Chinese for children [sound recording] = Er tong Han yu / compiled by Liu Xun, Zhang Yajun, Ding Yongshu ; illustrated by Li Shiji ; translated by Zhang Yun
Chinese for children [sound recording] = 儿童汉语 / compiled by Liu Xun, Zhang Yajun, Ding Yongshu ; illustrated by Li Shiji ; translated by Zhang Yun
Beijing : Sinuolingua, c1987
AudioAudio [sound recording] =]
 
 
Shi yong Han yu ke ben = Practical Chinese reader / Beijing yu yan xue yuan ; Liu Xun ... [et al.] bian zhu ; Zhao Shuhua sheng ding
實用漢語課本= Practical Chinese reader / 北京語言學院 ; 刘珣 ... [et al.] 編著 ; 趙淑華审订
Xianggang : Shang wu yin shu guan (Xianggang) you xian gong si, 1987
香港 : 商務印書館(香港)有限公司, 1987
 
 
Jian ming xin ji shu ge ming zhi shi ci dian / Sun Xian, Liu Xun, Han Zhiguo bian
简明新技术革命知识辞典 / 孙衔, 刘迅, 韩志国编
Changchun shi : Jilin ke xue ji shu chu ban she, 1985
长春市 : 吉林科学技朮出版社, 1985
 
 
Berkeley, CA : Institute of East Asian Studies, [2013] , ©2013
BookBook [text, volume]
 
 
Jie zi tong lu : [8 juan] / (Song) Liu Qingzhi zhuan
戒子通錄 : [8卷] / (宋) 劉淸之撰
by Liu, Qingzhi, 1134-1190
劉淸之, 1134-1190
[Taipei] : Taiwan shang wu yin shu guan, [1983]
[Taipei] : 臺灣商務印書館, [1983]
 
 
Qingshan ji : [8 juan] / (Yuan) Zhao Wen zhuan
靑山集 : [8卷] / (元) 趙文撰
by Zhao, Wen, 1239-1315
趙文, 1239-1315
[Taipei] : Taiwan shang wu yin shu guan, [1983]
[Taipei] : 臺灣商務印書館, [1983]
 
 
Nan fang cao mu zhuang : [shang zhong xia juan] / (Jin) Ji Han zhuan
南方草木狀 : [上中下卷] / (晉) 嵇含撰
by Ji, Han, 263 or 4-307
嵇含, 263 or 4-307
[Taipei] : Taiwan shang wu yin shu guan, [1983]
[Taipei] : 臺灣商務印書館, [1983]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.