National Library of Australia

 Summer Opening Hours:

Our opening hours will be changing between Tuesday 24 December 2019 and Wednesday 1 January 2020.

All reading rooms will be closed from Christmas Day, reopening on 2 January. But you’ll still be able to visit our Exhibition Galleries, our children’s holiday space, WordPlay, and Bookshop from 9am-5pm (except on Christmas Day).Bookplate café will also be open during this period, but with varied hours.

Be sure to check our Summer Opening Hours before you visit: https://www.nla.gov.au/visit-us/opening-hours

Showing 1 - 20 of 24 Results for author:"Liu, Gang"
Sort by:
 
 
Tai ping tian guo zhu wang zhuan lüe = Taiping tianguo zhuwang zhuanlue / Liu Gang, Jiao Jie bian zhu
太平天囯诸王传略 = Taiping tianguo zhuwang zhuanlue / 刘刚, 焦洁编著
by Liu, Gang
刘刚
Guangzhou : Guangdong ren min chu ban she, 2003
广州 : 广东人民出版社, 2003
 
 
Zong tong fu yao yuan zhuan lüe = Zongtongfu yaoyuan zhuanlue / Liu Gang, Jiao Jie bian zhu
总统府要员传略 = Zongtongfu yaoyuan zhuanlue / 刘刚, 焦洁编著
by Liu, Gang
刘刚
Guangzhou : Guangdong ren min chu ban she, 2003
广州 : 广东人民出版社, 2003
 
 
Lin shi zheng fu zhi guan zhuan lüe = Linshi zhengfu zhiguan zhuanlue / Liu Gang, Jiao Jie bian zhu
临时政府职官传略 = Linshi zhengfu zhiguan zhuanlue / 刘刚, 焦洁编著
by Liu, Gang
刘刚
Guangzhou : Guangdong ren min chu ban she, 2003
广州 : 广东人民出版社, 2003
 
 
Wan Qing liang Jiang zong du zhuan lüe = WanQing liangjiang zongdu zhuanlue / Liu Gang, Jiao Jie bian zhu
晚清两江总督传略 = WanQing liangjiang zongdu zhuanlue / 刘刚, 焦洁编著
by Liu, Gang
刘刚
Guangzhou : Guangdong ren min chu ban she, 2003
广州 : 广东人民出版社, 2003
 
 
Zhong guo si chou zhi lu shang de mu shi bi hua : Zong lun juan / Yao, Yibin, Liu, Gang, Wu, Sijia bian zhu
中国丝绸之路上的墓室壁画 : 姚义斌,刘刚,吴思佳编著. 中部卷·陕西分卷
by Yao, Yibin, Liu, Gang, Wu, Sijia
姚义斌,刘刚,吴思佳
Nanjing : Dong nan da xue chu ban she, 2017
南京 : 东南大学出版社, 2017
BookBook, OnlineOnline [Text, Online resource]
 
 
Gu di tu mi ma : 1418 Zhongguo fa xian shi jie de xuan ji / Liu Gang zhu
古地圖密碼 : 1418中國發現世界的玄機 / 劉鋼著
by Liu, Gang
劉鋼
Taibei Shi : Lian jing chu ban shi ye gu fen you xian gong si, 2010
台北市 : 聯經出版事業股份有限公司, 2010
 
 
Zhongguo chuan tong wen hua yu qi ye guan li: ji yu li yi xiang guan zhe li lun de shi jiao / Liu Gang zhu
中国传统文化与企业管理: 基于利益相关者理论的视角 / 刘刚著
by Liu, Gang
刘刚
Beijing : Zhongguo ren min ta xue chu ban she, 2010
北京 : 中国人民大学出版社, 2010
 
 
by Liu, Gang
Edwards, Calif. : NASA Dryden Flight Research Center ; [Springfield, Va. : National Technical Information Service, distributor, 1985]
MicroformMicroform, BookBook
 
 
Wen hua de jiang shan / Liu Gang, Li Dongjun zhu
文化的江山 / 刘刚, 李冬君著
by Liu, Gang
刘刚
Taiyuan Shi : Shanxi ren min chu ban she, 2009
太原市 : 山西人民出版社, 2009
BookBook [text, volume]
 
 
Tong wang li xian zhi lu [electronic resource] : gao bie wan Qing de jin dai shi / Liu Gang, Li Dongjun zhu
通往立宪之路 [electronic resource] : 告别晚清的近代史 / 刘刚, 李冬君著
by Liu, Gang
刘刚
Hangzhou : Zhejiang da xue chu ban she, 2011
杭州 : 浙江大学出版社, 2011
BookBook, OnlineOnline
 
 
Zhongguo jin dai de cai yu bing / Liu Gang, Li Dongjun zhu
中国近代的财与兵 / 刘刚, 李冬君著
by Liu, Gang
刘刚
Taiyuan Shi : Shanxi chu ban chuan mei ji tuan : Shanxi ren min chu ban she, 2014
太原市 : 山西出版传媒集团 : 山西人民出版社, 2014
BookBook [text, volume]
 
 
Zhong gong zheng quan jie pou
中共政權解剖
by Liu, Gang
劉剛
Jiulong, Zi you chu ban she, Minguo 41 [1952]
九龍, 自由出版社, 民國41 [1952]
 
 
Minguo shi qi zhong yang yin hang chao bi tu lu / Liu Gang bian zhu
民国时期中央银行钞币图录 / 刘刚编著
by Liu, Gang, 1959-
刘刚, 1959-
Chengdu : Ba Shu shu she, 2009
成都 : 巴蜀书社, 2009
 
 
Qing liang Jiang zong du yu zong du shu = The Liangjiang governor-generals of Qing dynasty and their official residence / Liu Gang zhu bian
淸两江总督与总督署 = The Liangjiang governor-generals of Qing dynasty and their official residence / 刘刚主编
Guangzhou : Guangdong ren min chu ban she, 2003
广州 : 广东人民出版社, 2003
 
 
Baosi nü feng huo xi zhu hou / zhu zhuan Liu Gang
褒姒女烽火戏诸侯 / 主撰刘刚
Shenyang : Liaoning da xue chu ban she, 1993
沈阳 : 辽宁大学出版社, 1993
 
 
Qing Zang tie lu gao yuan ke che / zhu bian Zhang Shuguang ; fu zhu bian Liu Gang, Wang Jun
青藏铁路高原客车 / 主编张曙光 ; 副主编刘刚, 王军
Beijing Shi : Zhongguo tie dao chu ban she, 2007
北京市 : 中国铁道出版社, 2007
 
 
 
Zhongguo jing ji xue san shi nian [electronic resource] / zhu bian Liu Xin, Liu Gang
中国经济学三十年 [electronic resource] / 主编柳欣, 刘刚
Beijing : Zhongguo cai zheng jing ji chu ban she, 2008
北京 : 中国财政经济出版社, 2008
BookBook, OnlineOnline
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.