National Library of Australia

Enjoy a CovidSafe visit to the National Library. Read more...

Showing 1 - 20 of 34 Results for author:"Liu, Wen"
Sort by:
 
 
Xin yi lun cheng bao jing ying guan li / Liu Wen, Meng Fanyi, Wang Yongnian bian zhu
新一轮承包经营管理 / 刘文,孟凡一,王永年编著
by Liu, Wen
刘文
Beijing : Haiyang chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1991
北京 : 海洋出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1991
 
 
Tang Bohu / Liu Wen
唐伯虎 / 柳闻
by Liu, Wen
柳闻
[Nanjing] : Jiangsu ren min chu ban she : jiangsu sheng Xin hua shu dian, 1981 (1982 printing)
[南京] : 江苏人民出版社 : 江苏省新華書店发行, 1981 (1982 printing)
 
 
Jiang nan cai zi Tang Bohu / Liu Wen bian zhu
江南才子唐伯虎 / 柳聞編著
by Liu, Wen
柳闻
Taibei Shi : Taiwan shang wu yin shu guan, Minguo 78 [1989]
臺北市 : 臺灣商務印書館, 民國78 [1989]
 
 
He Yang Shangkun yi jia xiang chu de ri zi (yi jiu qi wu -- yi jiu jiu ba) / Liu Wen zhu
和杨尚昆一家相处的日子(一九七五--一九九八) / 刘文著
by Liu, Wen, 1957-
刘文, 1957-
Beijing Shi : Zhong gong dang shi chu ban she, 2008
北京市 : 中共党史出版社, 2008
 
 
Liang an she hui jiao liu wen ti yan tao hui lun wen ji
兩岸社會交流問題硏討會論文集
by Liang an she hui jiao liu wen ti yan tao hui (1992, May 5-6 : Taipei, Taiwan)
兩岸社會交流問題硏討會 (1992, May 5-6 : Taipei, Taiwan)
Taibei shi : Xing zheng yuan da lu wei yuan hui, Minguo 81 [1992]
台北市 : 行政院大陸委員會, 民國 81 [1992]
 
 
Qu yu fa zhan yu ren li zi ben guan xi yan jiu [electronic resource] / Luo Rundong, Liu Wen
区域发展与人力资本关系研究 [electronic resource] / 罗润东, 刘文
by Luo, Rundong
罗润东
Beijing : Jing ji ke xue chu ban she, 2009
北京 : 经济科学出版社, 2009
BookBook, OnlineOnline
 
 
Han Ying tong yong ci dian = Han Ying tongyong cidian / Liu Wen zhu bian
汉英通用词典 = Han Ying tongyong cidian / 柳闻主编
Ha'erbin shi : Heilongjiang ren min chu ban she ; [Shanghai] : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing, 1990
哈尔滨市 : 黑龙江人民出版社 ; [Shanghai] : 新华书店上海发行所发行, 1990
 
 
Liu Yeqiu jiang Beijing / Liu Wen xuan bian
刘叶秋讲北京 / 刘闻选编
by Liu, Yeqiu
刘叶秋
Beijing Shi : Beijing chu ban she, 2005
北京市 : 北京出版社, 2005
 
 
Ying Han xin ci xiao ci dian / [Liu Wen zhu bian]
英汉新词小词典 / [柳闻主编]
Ha'erbin : Heilongjiang ren min chu ban she, 1994
哈尔滨 : 黑龙江人民出版社, 1994
 
 
Can ting zhuang xiu / Zhang Jing, Liu Wen bian zhu
餐厅裝修 / 张晶,刘文编著
by Zhang, Jing
张晶.
Nanchang : Jiangxi ke xue ji shu chu ban she, 2000
南昌 : 江西科学技术出版社, 2000
 
 
Chi jiao shou fu Liu Yonghao / Liu Hongfei, Liu Wen bian zhu
赤脚首富刘永好 / 刘洪飞, 刘雯编著
by Liu, Hongfei
刘洪飞
Beijing Shi : Xian dai chu ban she, 2009
北京市 : 现代出版社, 2009
 
 
Bu deng shi qi meng / Wang Zhonglie, Liu Wen zhu
不等式启蒙 / 王中烈, 刘文著
by Wang, C. L. (Chung-lie)
Shenyang : Liaoning jiao yu chu ban she, 1985
沈阳 : 辽宁教育出版社, 1985
BookBook [text, volume]
 
 
Xin shi ji Han Ying ke ji da ci dian / zhu bian Liu Wen ; zong ce hua Yao Zhenfu
新世纪汉英科技大词典 / 主编柳闻 ; 总策划姚振甫
Beijing Shi : Dian zi gong ye chu ban she, 1997
北京市 : 電子工業出版社, 1997
 
 
Ji bian shi dai de xuan ze : Dai Jitao zheng zhi si xiang yan jiu / Liu Wenli zhu
激变时代的选择 : 戴季陶政治思想研究 / 刘文丽著
by Liu, Wenli
刘文丽
Beijing : Shou du shi fan da xue chu ban she, 2015
北京 : 首都师范大学出版社, 2015
BookBook [text, volume]
 
 
Hu Yaobang / Heqi Hong bianzhu ; Wu Xiao, Liu Wen, Chu Ming yi
胡耀邦/ 和气弘编著 ; 吴晓, 刘文, 褚鸣译
Uniform title: Ge Yōhō to iu otoko : Chūgoku minshu kaikaku no hoshi. Chinese
胡耀邦という男 : 中国民主改革の星. Chinese
by Waki, Hiroshi
和気弘
Beijing : Shi jie zhi shi chu ban she, 1989
北京 : 世界知识出版社, 1989
 
 
Ji cheng fa tong lun / Liu Chunmao, Liu Wen zhu
继承法通论/ 刘春茂, 刘文著
by Liu, Chunmao
刘春茂
Chengdu : Sichuan ren min chu ban she : Sichuan sheng xin hua shu dian fa xing, 1985
成都 : 四川人民出版社 : 四川省新华书店发行, 1985
 
 
Zhongguo chan mi gong / Liu Hanwen bian zhu
中國禪密功 / 刘汉文编著
by Liu, Han Wen
Ha'erbin shi : Heilongjiang ren min chu ban she : Heilongjiang sheng xin hua shu dian fa xing, 1988
哈尔滨市 : 黑龙江人民出版社 : 黑龙江省新华书店发行, 1988
 
 
Di san jie Zhong Liu li shi guan xi guo ji xue shu hui yi lun wen ji / [Zhong Liu wen hua jing ji xie hui zhu bian]
第三届中琉歷史關係國際學術會議論文集 / [中琉文化經濟協會主編]
by International Conference on Sino-Ryukyu Relations (3rd : 1990 : Taipei, Taiwan)
Taibei shi : Zhong Liu wen hua jing ji xie hui, Minguo 80 [1991]
台北市 : 中琉文化經濟協會, 民國80 [1991]
 
 
Di 2 jie Zhong Liu li shi guan xi guo ji xue shu hui yi Zhong Liu li shi guan xi lun wen ji : Zhong wen ban / [Zhong Liu wen hua jing ji xie hui zhu bian]
第二届中琉歷史關係國際學術會議中琉歷史關係論文集 : 中文版 / [中琉文化經濟學會主編]
by International Conference on Sino-Ryukyu Relations (2nd : 1988 : Naha, Okinawa)
Taibei shi : Zhong Liu wen hua jing ji xie hui, Minguo 79 [1990]
台北市 : 中琉文化經濟學會, 民國79 [1990]
 
 
Di 1 jie Zhong Liu li shi guan xi guo ji xue shu hui yi lun wen ji / [Zhong Liu wen hua jing ji xie hui zhu bian]
第一届中琉歷史關係國際學術會議論文集 / [中琉文化經濟協會主編]
by International Conference on Sino-Ryukyu Relations (1st : 1986 : Taipei, Taiwan)
Taibei Shi : Lian he bao wen hua ji jin hui guo xue wen xie guan, Minguo 76 [1987]
台北市 : 聯合報文化基金會國學文獻館, 民國76 [1987]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.