National Library of Australia

Showing 101 - 120 of 127 Results for author:"Long, T. H"
Sort by:
 
 
Xiang cun de zhong jie [electronic resource] : Nanjing Cun 60 nian bian qian li cheng / Chen Nabo, Long Haihan, Wang Xiaoyin
乡村的终结 [electronic resource] : 南景村60年变迁历程 / 陈那波, 龙海涵, 王晓茵
by Chen, Nabo
陈那波
Guangzhou : Guangdong ren min chu ban she, 2010
广州 : 广东人民出版社, 2010
BookBook, OnlineOnline
 
 
"Liang min qi ye" fa zhan yan jiu / Peng Geng, Long Haijun, Leng Zhiming zhu
"两民企业"发展研究 / 彭耿, 龙海军, 冷志明著
by Peng, Geng
彭耿
Changsha : Zhong nan da xue chu ban she, 2014
长沙 : 中南大学出版社, 2014
BookBook, OnlineOnline [text, online resource]
 
 
by American Coll. Testing Program, Iowa City, IA
[Washington, D.C.]] : Distributed by ERIC Clearinghouse, 1973
BookBook, MicroformMicroform, OnlineOnline
 
 
Wu feng yu shen hua / Zhongguo min xie Hunan fen hui Chu feng bian ji bu bian ; zhu bian Wu Ruishu, Lin He, Long Haiqing
巫風与神话 / 中国民协湖南分会楚风编辑部编 ; 主编巫瑞书, 林河, 龙海清
Changsha Shi : Hunan wen yi chu ban she : Hunan sheng xin hua shu dian jing xiao, 1988
长沙市 : 湖南文艺出版社 : 湖南省新华书店经销, 1988
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.