National Library of Australia

From Monday 29 November, the Reading Rooms will reopen at reduced hours. You can now start planning your visit and request items from the Catalogue. Find out more...

Provided by Wikipedia

Zhou Shuren (25 September 1881 – 19 October 1936), better known by his pen name Lu Xun (or Lu Sun, Wade–Giles: Lu Hsün), was a Chinese writer, essayist, poet, and literary critic. He was a leading figure of modern Chinese literature. Writing in vernacular Chinese and classical Chinese, he was a short story writer, editor, translator, literary critic, essayist, poet, and designer. In the 1930s, he became the titular head of the League of Left-Wing Writers in Shanghai.

Click here to see the full biography
Showing 1 - 20 of 260 Results for author:"Lu, Xun, 1881-1936"
Sort by:
 
 
Han wen xue shi gang yao / Lu Xun [Zhou Shuren] zhu
漢文學史綱要 / 魯迅 [周樹人]著
by Lu, Xun, 1881-1936
魯迅, 1881-1936
Xianggang : Xin wen yi chu ban she, 1967
香港 : 新文藝出版社, 1967
 
 
Nan qiang bei diao ji / Lu Xun zhu
南腔北調集 / 魯迅著
by Lu, Xun, 1881-1936
魯迅, 1881-1936
Shanghai : Lu Xun quan ji chu ban she, 1941
上海 : 魯迅全集出版社, 1941
 
 
Hua gai ji / Lu Xun zhu
華蓋集 / 魯迅著
by Lu, Xun, 1881-1936
魯迅, 1881-1936
Xianggang : Xin yi chu ban she, 1967
香港 : 新藝出版社, 1967
 
 
Ji wai ji shi yi
集外集拾遺
by Lu, Xun, 1881-1936
魯迅, 1881-1936
Xianggang : Xin yi chu ban she, 1967
香港 : 新藝出版社, 1967
 
 
Pang huang / Lu Xun zhu
徬徨 / 魯迅著
by Lu, Xun 1881-1936
鲁,迅 1881- 1936
Xianggang : Xin yi chu ban she, 1967
香港 : 新藝出版社, 1967
 
 
San xian ji / [Lu Xun zhu]
三閒集/ 魯迅著
by Lu, Xun, 1881-1936
魯迅, 1881-1936
Xiang Gang: Xin yi chu ban she, 1967
香港: 新藝出版社, 1967
 
 
Kuaiji Jun gu shu za ji / Lu Xun bian
會稽郡故書雜集 / 魯迅編
by Lu, Xun, 1881-1936
魯迅, 1881-1936
Xianggang : Xin yi chu ban she, 1967
香港 : 新藝出版社, 1967
 
 
Fen / Lu Xun
墳 / 魯迅
by Lu, Xun, 1881-1936
魯迅, 1881-1936
Xianggang : Xin yi chu ban she, 1967
香港 : 新藝出版社, 1967
 
 
Na han : yi jiu er san nian zhu / Lu Xun zhu
吶喊 : 1923年著 / 魯迅著
by Lu, Xun 1881-1936
鲁迅 1881- 1936
Xianggang : Xin yi chu ban she, 1967
香港 : 新藝出版社, 1967
 
 
Hua gai ji xu bian / Lu Xun zhu
華蓋集續編 / 魯迅著
by Lu, Xun 1881-1936
鲁迅 1881- 1936
Xianggang : Xin yi chu ban she, 1967
香港 : 新藝出版社, 1967
 
 
Er yi ji / Lu Xun zhu
而已集 / 鲁迅
by Lu, Xun, 1881-1936
鲁迅, 1981-1936
Xianggang : Xin yi chu ban she, 1967
香港 : 新藝出版社, 1967
 
 
by Lu, Xun, 1881-1936
魯迅, 1881-1936
Xianggang : Xin yi chu ban she, 1967
香港 : 新藝出版社, 1967
 
 
Wen gao / Lu Xun shou gao quan ji bian ji wei yuan hui bian
文稿 / 鲁迅手稿全集编辑委員会编
by Lu, Xun, 1881-1936
鲁迅, 1881-1936
Beijing : Wen wu chu ban she : Fa xing Xin hua shu dian Beijing fa xing suo, 1986-
北京 : 文物出版社 : 发行新华书店北京发行所, 1986-
 
 
Zhao hua xi shi / Lu Xun zhu
朝花夕拾 / 魯迅著
by Lu, Xun 1881-1936
鲁, 迅 1881- 1936
Xianggang : Xin yi chu ban she, 1967
香港 : 新藝出版社, 1967
 
 
Ye cao / [Lu Xun zhu]
野草 / [魯迅著]
by Lu, Xun, 1881-1936
魯迅, 1881-1936
Xianggang : Xin yi chu ban she, 1967
香港 : 新藝出版社, 1967
 
 
Zhongguo xiao shuo shi lue / Lu Xun zhu
中國小說史略 / 魯迅著
by Lu, Xun, 1881-1936
鲁迅, 1881-1936
Xianggang : Xin yi chu ban she, 1967
香港 : 新藝出版社, 1967
 
 
Kong Yiji = Kong Yi Ji / yuan zhu Lu Xun ; hui hua Fang Zengxian
孔乙己 = Kong Yi Ji / 原著鲁迅 ; 绘画方增先
by Lu, Xun, 1881-1936
鲁迅, 1881-1936
Shanghai : Shangha ren min mei shu chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing, 1982
上海 : 上海人民美術出版社 : 新華書店上海发行所发行, 1982
 
 
Kuang ren ri ji = Kuang ren ri ji / yuan zhu Lu Xun ; hui hua Zhang Huaijiang
狂人日记 = Kuang ren ri ji / 原著魯迅 ; 绘画张怀江
by Lu, Xun, 1881-1936
魯迅, 1881-1936
Shanghai : Shanghai ren min mei shu chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing, 1981
上海 : 上海人民出版社 : 新華書店上海发行所发行, 1981
 
 
She xi = She xi ; Zai jiu lou shang = Zai jiu lou shang / yuan zhu Lu Xun ; hui hua Zhao Zongzao
社戏 = She xi ; 在酒楼上 = Zai jiu lou shang / 原著鲁迅 ; 绘画赵宗藻
by Lu, Xun, 1881-1936
鲁迅, 1881-1936
Shanghai : Shanghai ren min mei shu chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing, 1981
上海 : 上海人民美術出版社 : 新華書店上海发行所发行, 1981
 
 
Lu Xun Jingsong tong xin ji : "Liang di shu" de yuan xin
鲁迅景宋通信集 : 《兩地書》的原信
by Lu, Xun, 1881-1936
鲁迅, 1881-1936
Changsha Shi : Hunan ren min chu ban she : Hunan sheng xin hua shu dian fa xing, 1984
长沙市 : 湖南人民出版社 : 湖南省新華書店发行, 1984
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.