National Library of Australia

Showing 1 - 20 of 28 Results for author:"Lü, Da"
Sort by:
 
 
Pingxiang Shi ren da zhi = Ping xiang Shi ren da zhi / zhu bian Lu da
凭祥市人大志 = Ping xiang Shi ren da zhi / 陆达主编
[Pingxiang Shi : Pingxiang Shi ren da chang wei hui, 2002]
[凭祥市 : 凭祥市人大常委会, 2002]
 
 
Qi da yue kan
齊大月刊
Taibei Shi : Cheng wen chu ban she, Minguo 74 [1985]
台北市 : 成文出版社, 民國74 [1985]
 
 
Qi da ji kan [microform]
齊大季刋 [microform]
Jinan : Qi lu da xue, Minguo 21-26 [1932-1937]
濟南: 齊魯大學, 民國21-26 [1932-1937]
MicroformMicroform, JournalJournal
 
 
Dang dai wai guo jiao yu gai ge zhu ming wen xian. Riben, Aodaliya juan / Lu Da, zhou man sheng zhu bian ; liu li de, zou hai yan fu zhu bian
当代外国教育改革著名文献. 日本,澳大利亚卷 / 吕达,周满生主编 ; 刘立德,邹海燕副主编
Bei-jing : Ren min jiao yu chu ban she, 2004
北京 : 人民敎育出版社, 2004
 
 
Zhongguo gu dai zhu ming wen xue jia / Lü Huijuan, Lu Da, Liu Bo zhu bian
中国古代著名文学家 / 呂慧鹃,卢达,刘波主編
Jinan : Shandong jiao yu chu ban she : Shandong sheng xin hua shu dian fa xing, 1986
济南 : 山东教育出版社 : 山东省新华书店发行, 1986
 
 
Shandong li dai zuo jia zhuan lüe / Lü Huijuan, Liu Bo, Lu Da bian
山東歷代作家傳略 / 呂慧鹃, 刘波, 卢达编
Jinan : Shandong jiao yu chu ban she : Shandong sheng xin hua shu dian fa xing, 1983
济南 : 山东敎育出版社 : 山东省新华书店发行, 1983
 
 
Xing zheng gong bao [microform]
行政公報 [microform]
Dalian : Lü Da xing zheng gong shu
大連 : 旅大行政公署
MicroformMicroform, JournalJournal
 
 
Liao Shicheng jiao yu lun zhu xuan / Tang Caibo zhu bian ; Liang Shuj, Lü Dafu zhu bian
廖世承教育论著选 / 汤才伯主编 ; 梁树基, 吕达副主编
by Liao, Shicheng, 1892-1970
廖世承, 1892-1970
[Peking] : Ren min jiao yu chu ban she : Xin hua shu dian zong dian ke ji fa xing suo jing xiao, 1992
[Peking] : 人民教育出版社 : 新华书店总店科技发行所经销, 1992
 
 
Ze shan ban yue kan
責善半月刊
Chengdu : Qi Lu da xue guo xue yan jiu suo, 1940-
成都 : 齊魯大學國學硏究所, 1940-
 
 
Qi Lu xue bao
齊魯學報
Taibei Shi : Cheng wen chu ban she, Minguo 75 [1986]
台北市 : 成文出版社, 民國 75 [1986]
 
 
Ze shan ban yue kan / Si li Qi Lu da xue guo xue yan jiu suo
責善半月刋 / 私立齊魯大學國學研究所
Xianggang : Xianggang ming shi wen hua guo ji chu ban you xian gong si, 2005
香港 : 香港明石文化國際出版有限公司 2005
 
 
Guo xue hui bian
國學彙編
Uniform title: Guo xue hui bian (Jinan, Shandong Sheng, China)
國學彙編(Jinan, Shandong Sheng, China)
Taibei : Cheng wen chu ban she, Minguo 75 [1986]
台北 : 成文出版社, 民國75 [1986]
 
 
Zhongguo li dai zhu ming wen xue jia ping zhuan / Lü Huijuan, Liu Bo, Lu Da bian ; [Shandong da xue wen shi zhe yan jiu suo zhu bian]
中国历代著名文学家评传 / 吕慧鹃, 刘波, 卢达编 ; [山东大学文史哲研究所主编]
Jinan : Shandong jiao yu chu ban she : Shandong sheng xin hua shu dian fa xing, 1984-
济南 : 山东教育出版社 : 山东省新华书店发行, 1984-
 
 
Shu mu lei bian. 111-112
書目類編. 111-112
Taibei : Cheng wen chu ban she, Minguo 67 [1978]
台北 : 成文出版社, 民國67 [1978]
 
 
Zhongguo gong shang qi ye ming lu da quan / [Zhongguo gong shang qi ye ming lu da quan bian wei hui bian]
中国工商企业名录大全 / [中国工商企业名录大全编委会编]
Beijing : Zhongguo guo ji guang bo chu ban she : Xin hua shu dian zong dian Beijing fa xing suo fa xing, 1992
北京 : 中国国际广播出版社 : 新华书店总店北京发行所发行, 1992
 
 
"Yi dai yi lu" da shu ju bao gao / Guo jia xin xi zhong xin "yi dai yi lu" da shu ju zhong xin zhu
"一带一路"大数据报告 / 国家信息中心"一带一路"大数据中心著
Beijing : Shang wu yin shu guan, 2016-
北京 : 商務印書館, 2016-
JournalJournal [text, volume]
 
 
Zhonghua Renmin Gongheguo chang yong fa lü da quan, 1992 nian ban / Fa xue jiao cai bian ji bu bian shen
中华人民共和国常用法律大全, 1992 年版 / 法学教材编辑部编审
by China
[Peking] : Fa lü chu ban she : Xin hua shu dian jing xiao, 1992
[Peking] : 法律出版社 : 新华书店经销, 1992
 
 
Zhongguo wen hua yan jiu hui kan / Bian ji zhe Qi Lu da xue guo xue yan jiu suo, Huaxi da xue Zhongguo wen hua yan jiu suo, Jinling da xue Zhongguo wen hua yan jiu suo
中國文化研究彙刊 / 編輯者齊魯大學國學研究所, 華西大學中國文化研究所, 金陵大學中國文化研究所
Chengdu : Qi Lu da xue guo xue yan jiu suo, Minguo 30[1941]-
成都 : 齊魯大學國學研究所, 民國 30 [1941]-
 
 
Zhongguo xian fa jiao cheng / Quan guo fa yuan gan bu ye yu fa lü da xue Zhongguo xian fa jiao yan zu ; Xu Chongde, Wang Xiangming, Song Ren zhu
中国宪法教程 / 全国法院干部业余法律大学中国宪法教硏组; 许崇德, 王向明, 宋仁著
by Xu, Chongde
许崇德
[Peking] : Ren min fa yuan chu ban she : Xin hua shu dian jing xiao, 1991
[Peking] : 人民法院出版社 : 新华书店经销, 1991
 
 
Zhongguo si fa zhi du zi liao xuan bian. Xu ji / Quan'guo fa yuan gan bu ye yu fa lü da xue Zhongguo si fa zhi du jiao yan zu bian xuan
中国司法制度资料选编. 续集 / 全国法院干部业余法律大学中国司法制度教研组编选
by China
[Peking] : Ren min fa yuan chu ban she chu ban fa xing, 1991
[Peking] : 人民法院出版社出版发行, 1991
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.