National Library of Australia

Due to major building activity some of our collections are temporarily unavailable. Please check the catalogue carefully to find out if your selection is impacted.  Learn more

Showing 1 - 20 of 20 Results for author:"Lü, Jie"
Sort by:
 
 
by Lu, Jie, 1977-
New York, NY : Oxford University Press, [2015]
BookBook, OnlineOnline [text, online resource]
 
 
Yuan shuai chi qing qiang guo meng ; Zhu De yu xin Zhongguo / Lu Jie zhu
元帅痴情强国梦 : 朱德与新中国 / 鲁杰著
by Lu, Jie, 1964-
鲁杰, 1964-
Nanning Shi : Guangxi ren min chu ban she, 1999
南宁市 : 广西人民出版社, 1999
 
 
Zhongguo gu jian zhu yi shu da guan / Lu Jie, Lu Hui, Lu Ning zhu
中國古建築藝術大觀 / 魯傑, 魯輝, 魯寧著
by Lu, Jie, 1945-
魯傑, 1945-
Chengdu : Sichuan ren min zhu ban she, 1995-
成都 : 四川人民出版社, 1995-
 
 
Gen Mao Zedong xue ling dao / Liu Feng, Lu Jie zhu
跟毛泽东学领导 / 刘峰, 路杰著
by Liu, Feng
刘峰
Beijing Shi : Hong qi chu ban she, 2007
北京市 : 红旗出版社, 2007
 
 
Ying Mei te shu guan xi yu Yingguo dui Hua zheng ce, 1949-1954 = Anglo-American special relationship & British policy toward China, 1949-1954 / Xue Mouhong, Lü Jie
英美特殊关系与英国对华政策, 1949-1954 = Anglo-American special relationship & British policy toward China, 1949-1954 / 薛谋洪, 吕杰
by Xue, Mouhong, 1928-
薛谋洪, 1928-
Xi'an : Xi'an jiao tong da xue chu ban she, 2003
西安 : 西安交通大学出版社, 2003
 
 
Cong pin ruo dao fu qiang : Zhongguo fu xing zhi lu, Juan er, Jian she / Dong Zhenrui, Mao Wenting bian zhu ; Lu Jiezong zhu bian
從貧弱到富強 : 中國復興之路. 卷二, 建設 / 毛勝編著 ; 盧潔總主編
by Mao, Sheng
毛勝
Taibei Shi : Feng ge si yi shu chuang zuo fang, 2017
臺北市 : 風格司藝術創作坊, 2017
BookBook [text, volume]
 
 
Dengfeng xian zhi : [28 juan] / Hong Liangji, Lu Ji'e deng zuan
登封縣志 : [28卷] / 洪亮吉, 陸繼萼等纂
by Hong, Liangji, 1746-1809
洪亮吉, 1746-1809
Taibei : Cheng wen chu ban she, Minguo 65 [1976]
台北 : 成文出版社, 民國65 [1976]
 
 
Cong pin ruo dao fu qiang : Zhongguo fu xing zhi lu, Juan yi, Ge ming / Dong Zhenrui, Mao Wenting bian zhu ; Lu Jiezong zhu bian
從貧弱到富強 : 中國復興之路. 卷一, 革命 / 董振瑞, 毛文婷編著 ; 盧潔總主編
by Dong, Zhenrui
董振瑞
Taibei Shi : Feng ge si yi shu chuang zuo fang, 2017
臺北市 : 風格司藝術創作坊, 2017
BookBook [text, volume]
 
 
Cong pin ruo dao fu qiang : Zhongguo fu xing zhi lu, Juan san, Gai ge / Dong Zhenrui, Mao Wenting bian zhu ; Lu Jiezong zhu bian
從貧弱到富強 : 中國復興之路. 卷三, 改革 / 毛尹航, 武茂昌, 王兵編著 ; 盧潔總主編
by Mao, Yinhang
毛尹航
Taibei Shi : Feng ge si yi shu chuang zuo fang, 2017
臺北市 : 風格司藝術創作坊, 2017
BookBook [text, volume]
 
 
Fu xing zhi lu / Zhong yang dian shi tai "Fu xing zhi lu" jie mu zu bian zhu
复兴之路 / 中央电视台"复兴之路"节目组编著
Beijing Shi : Zhongguo min zhu fa zhi chu ban she, 2008
北京市 : 中国民主法制出版社, 2008
 
 
Minguo Xingyi Xian zhi : 14 zhang / Lu Jie chuang xiu ; Jiang Zhize deng zuan ; ["Zhongguo di fang zhi ji cheng" bian ji gong zuo wei yuan hui bian]
民國興義縣志 : 14章 / 盧傑創修 ; 蔣芷澤等纂 ; [《中國地方志集成》編輯工作委員會編]
Chengdu : Ba Shu shu she, 2006
成都 : 巴蜀書社, 2006
 
 
Chong wen zong mu : [12 juan] / (Song) Wang Yaochen, Wang Zhu, Ouyang Xiu deng feng chi zhuan
崇文總目 : [12卷] / (宋) 王堯臣, 王洙, 歐陽修等奉敕撰
[Taipei] : Taiwan shang wu yin shu guan, [1983]
[Taipei] : 臺灣商務印書館, [1983]
 
 
Chouchi bi ji : [shang xia juan] / jiu ti (Song) Su Shi zhuan
仇池筆記 : [上下卷] / 舊題 (宋) 蘇軾撰
by Su, Shi, 1037-1101
蘇軾, 1036-1101
[Taipei] : Taiwan shang wu yin shu guan, [1983]
[Taipei] : 臺灣商務印書館, [1983]
 
 
Hai xia liang an jing ji guan xi zhi tan suo / Yu Zongxian, Gao Zhang he bian
海峽兩岸經濟關係之探索 / 于宗先, 高長合編
Taibei shi : Caituan fa ren Zhonghua jing ji yan jiu yuan, Minguo 80 [1991]
臺北市 : 財團法人中華經濟研究院, 民國80 [1991]
 
 
Zou guo yi jia zi : Lü shi, chuan cheng, li shi / Zhonghua Minguo Lü shi gong hui quan guo lian he hui, Di 60 jie Lü shi jie qing zhu te kan bian ji wei yuan hui bian zhu
走過一甲子 : 律師, 傳承, 曆史 / 中華民國律師公會全國聯合會, 第60屆律師節慶祝特刊編輯委員會編著
Taibei Shi : Zhonghua Minguo Lü shi gong hui quan guo lian he hui, 2007
台北市 : 中華民國律師公會全國聯合會, 2007
 
 
Zhongguo lu xue wen xian. Di 4 ji / Yang Yifan bian
中國律學文獻. 第四辑 / 楊一凡編
Beijing Shi : She hui ke xue wen xian chu ban she, 2007
北京市 : 社會科學文獻出版社, 2007
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.