National Library of Australia

Showing 1 - 18 of 18 Results for author:"Lu, Bing"
Sort by:
 
 
by Lu, Bing
[Washington, D.C. : National Aeronautics and Space Administration ; Springfield, Va. : National Technical Information Service, distributor, 1993]
MicroformMicroform, BookBook
 
 
Xin Zhongguo fan fu bai di yi da an : qiang bi Liu Qingshan, Zhang Zishan ji shi / Lu Bing, Shi Yuxin, Wu Yongzhao bian zhu
新中国反腐败第一大案 : 枪毙刘青山、张子善纪实 / 鲁兵, 石玉新, 武永召编著
by Lu, Bing
鲁兵
[Peking] : Fa lü chu ban she : Xin hua shu dian jing xiao, 1990
[Peking] : 法律出版社 : 新华书店经销, 1990
 
 
by Lu, Bing
Ames, IA : Dept. of Aerospace Engineering and Engineering Mechanics, Iowa State University ; [Washington, D.C. : National Aeronautics and Space Administration ; Springfield, Va. : National Technical Information Service, distributor, 1997]
MicroformMicroform, BookBook
 
 
Zhongguo liu tie kuang di zhi / Lu Bing, [di zhi kuang chan bu shu kan bian ji shi bian ji]
中国硫铁矿地质 / 卢炳, [地质矿产部书刋编辑室编辑]
by Lu, Bing
卢炳
Beijing : Di zhi chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1984
北京 : 地质出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1984
 
 
by Lu, Bing
[Washington, D.C. : National Aeronautics and Space Administration ; Springfield, Va. : National Technical Information Service, distributor, 1993]
MicroformMicroform, BookBook
 
 
by Lu, Bing
[Washington, DC : National Aeronautics and Space Administration ; Springfield, Va. : National Technical Information Service, distributor, 1992]
MicroformMicroform, BookBook
 
 
by Lu, Bing
[Washington, D.C.? : National Aeronautics and Space Administration ; Springfield, Va.? : National Technical Information Service, distributor, 1993]
MicroformMicroform, BookBook
 
 
by Lu, Bing
[Washington, D.C.? : National Aeronautics and Space Administration ; Springfield, Va.? : National Technical Information Service, distributor, 1992]
MicroformMicroform, BookBook
 
 
by Lu, Bing
[Washington, DC : National Aeronautics and Space Administration ; Springfield, Va. : National Technical Information Service, distributor, 1997]
MicroformMicroform, BookBook
 
 
365 ye er ge. Shang / Lu Bing zhu bian
365夜儿歌. 上 鲁兵主编
Shanghai : Shao nian er tong chu ban she, 1983
上海 : 少年儿童出版社, 1983
 
 
365 Ye. Xia / Lu Bing zhu bian
365夜. 下 / 鲁兵主编
Shanghai : Shao nian er tong chu ban she, 1981
上海 : 少年儿童出版社, 1981
 
 
Shan guang di gong hao
闪光的工号
Shanghai : Shanghai ren min chu ban she, 1975
上海 : 上海人民出版社, 1975
 
 
Li ming de hu huan / Shengye, Cao Xinzhi, Lu Bing xuan bian
黎明的呼唤 / 圣野, 曹辛之, 鲁兵选编
Chengdu : Sichuan ren min chu ban she : Sichuan sheng xin hua shu dian fa xing, 1982
成都 : 四川人民出版社 : 四川省新华书店发行, 1982
 
 
Xi you ji xuan cui / Wu Cheng'en yuan zhu ; Lu Bing xuan bian
西游记选粹 / 吴承恩原著 ; 鲁兵选编
Uniform title: Xi you ji. Selections
西游记. Selections
by Wu, Cheng'en, approximately 1500-approximately 1582
吴承恩. approximately 1500-approximately 1582
Shanghai : Shanghai jiao yu chu ban she, 1986
上海 : 上海教育出版社, 1986
 
 
by Burken, John J
Edwards, Calif. : National Aeronautics and Space Administration, Dryden Flight Research Center ; Springfield, VA : National Technical Information Service, distributor, [1999]
MicroformMicroform, BookBook
 
 
Beijing xian dai ge ming shi zi liao mu lu suo yin / Zhong gong Beijing shi wei dang shi yan jiu shi bian ; Ma Chunling, Duan Lixin, Lu Bing bian ji
北京现代革命史资料目录索引 / 中共北京市委党史研究室编 ; 马春玲, 段丽欣, 陆兵编辑
Beijing : Zhong gong dang shi chu ban she, 1991
北京 : 中共党史出版社, 1991
 
 
Zhongguo you er wen xue ji cheng : 1919-1989 / Zhongguo chu ban gong zuo zhe xie hui you er du wu yan jiu hui bian ; zhu bian Lu Bing ; fu zhu bian Zhang Meini
中國幼兒文學集成 : 1991-1989 / 中國出版工作者恊會幼兒讀物研究會編 ; 主編魯兵 ; 副主編張美妮
Chongqing : Chongqing chu ban she : Xin hua shu dian jing xiao, 1991
重庆 : 重庆出版社 : 新华书店经销, 1991
 
 
Beijing tu shu guan gu ji zhen ben cong kan. 51 / [ Beijing tu shu guan gu ji chu ban bian ji zu]
北京圖書館古籍珍本叢刊. 51 / [北京圖書館古籍出版編輯組]
Beijing : Shu mu wen xian chu ban she, [1988?]
北京 : 書目文獻出版社, [1988?]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.