National Library of Australia

Showing 1 - 7 of 7 Results for author:"Lu, Hong, 1954-"
Sort by:
 
 
Zhongguo xian feng yi shu, 1978-2008 = China avant-garde art / Lu Hong zhu
中國先鋒藝術, 1978-2008 = China avant-garde art / 魯虹著
by Lu, Hong, 1954-
魯虹, 1954-
Taibei Shi : Yi shu jia chu ban she, 2011
台北市 : 藝術家出版社, 2011
 
 
Yue jie : Zhongguo xian feng yi shu, 1979-2004 = China avant-grade art / Lu Hong zhu
越界 : 中国先锋艺术, 1979-2004 = China avant-grade art / 鲁虹著
by Lu, Hong, 1954-
鲁虹, 1954-
Shijiazhuang Shi : Hebei mei shu chu ban she, 2006
石家庄市 : 河北美术出版社, 2006
 
 
Wen ge yu hou wen ge mei shu, 1966~1978 / Lu Hong zhu
文革與後文革美術, 1966~1978 / 魯虹著
by Lu, Hong, 1954-
魯虹, 1954-
Taibei Shi : Yi shu jia chu ban she, 2014
台北市 : 藝術家出版社, 2014
BookBook [text, volume]
 
 
Yi hua de rou shen : Zhongguo xing wei yi shu = China performance art / Lu Hong, Sun Zhenhua zhu
异化的肉身 : 中国行为艺术 = China performance art / 鲁虹, 孙振华著
by Lu, Hong, 1954-
鲁虹, 1954-
Shijiazhuang Shi : Hebei mei shu chu ban she, 2006
石家庄市 : 河北美术出版社, 2006
 
 
Zhonghua mei shu bai nian (1911-2011) [electronic resource] / Lu Hong zhu bian ; You Jiang zhuan wen
中华美术百年(1911-2011) [electronic resource] / 鲁虹主编 ; 游江撰文
by You, Jiang
游江
Beijing : Zhongguo qing nian chu ban she, 2011
北京 : 中国青年出版社, 2011
BookBook, OnlineOnline
 
 
Xin shi ji Zhongguo dang dai yi shu tu jian, 2000-2005 = New century illustrated handbook of Chinese contemporary art / Lu Hong zhu bian
新世纪中囯当代艺术图鉴, 2000-2005 = New century illustrated handbook of Chinese contemporary art / 鲁虹主编
Changsha Shi : Hunan mei shu chu ban she, 2006
长沙市 : 湖南美术出版社, 2006
BookBook [text, still image, volume]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.