National Library of Australia

Due to the need to contain the spread of coronavirus (COVID-19) the Library building and reading rooms are closed to visitors until further notice.
The health and safety of our community is of great importance to us and we look forward to staying connected with you online.

Showing 1 - 16 of 16 Results for author:"Lu, Xiang"
Sort by:
 
 
Zhongguo de za ji / Lu Xiang bian zhu
中國的雜技 / 魯向編著
by Lu, Xiang
魯向
Xianggang : Zhonghua shu ju, [1973]
香港 : 中華書局, [1973]
 
 
Hainan dao feng guang / Lu Xiang bian zhu
海南島風光 / 魯向編著
by Lu, Xiang
魯向
Jiulong : Zhonghua shu ju, 1973-1974
九龍 : 中華書局, 1973-1974
 
 
Fujian / Lu Xiang bian zhu
福建 / 魯向編著
by Lu, Xiang
魯向
Jiulong : Zhonghua shu ju Xianggang fen ju, 1977
九龍 : 中華書局香港分局, 1977
 
 
Zhongguo de xiang ya diao ke / Lu Xiang bian zhu
中國的象牙雕刻 / 魯向編著
by Lu, Xiang
魯向
Jiulong : Zhonghua shu ju, 1974
九龍 : 中華書局, 1974
 
 
Xiong mao de gu shi / Lu Xiang bian zhu
熊猫的故事 / 魯向編著
by Lu, Xiang
魯向
XiangGang : Zhonghua shu ju Xianggang fen ju, 1973
香港 : 中華書局香港分局, 1973
 
 
Fuzhou feng mao / Lu Xiang bian zhu
福州風貌 / 魯向編著
by Lu, Xiang
魯向
Jiulong : Zhonghua shu ju Xianggang fen ju, 1975
九龍 : 中華書局香港分局, 1975
 
 
Zhongguo de nu li she hui / Lu Xiang bian zhu
中國的奴隸社會 / 魯向編著
by Lu, Xiang
魯向
Jiulong : Zhonghua shu ju, 1974
九龍 : 中華書局, 1974
 
 
Xiao Jun Xiao Hong wai zhuan / Lu Xiang
萧军萧红外传 / 庐湘
by Lu, Xiang
庐湘
[Changchun shi] : Bei fang fu nü er tong chu ban she : Jilin sheng xin hua shu dian fa xing, 1986
[长春市] : 北方妇女儿童出版社 : 吉林省新华书店发行, 1986
 
 
Zhongguo gu dai zhu ming jian zhu / Lu Xiang bian zhu
中國古代著名建築 / 魯向編著
by Lu, Xiang
魯向
Jiulong : Zhonghua shu ju, 1975
九龍 : 中華書局, 1975
 
 
Dang dai ming ren xin yan jiang ji / Lu Xiang ji
當代名人新演講集 / 陸翔輯
by Lu, Xiang, active 1921-
陸翔, active 1921-
[Taibei xian Yonghe zhen] : Wen hai chu ban she, [Minguo 61 i.e. 1972]
[臺北縣永和鎮] : 文海出版社, [民國61 i.e. 1972]
 
 
Guo qing bei wang lu = China memorandum / Zhong yang dian shi tai "Guo qing bei wang lu" xiang mu zu zhu
国情备忘录 = China memorandum / 中央电视台"国情备忘录"项目组著
by Zhong yang dian shi tai "guo qing bei wang lu" xiang mu zu
中央电视台"国情备忘录"项目组
Shenyang Shi : Wan juan chu ban gong si, 2010
沈阳市 : 万卷出版公司, 2010
 
 
Shu mu lei bian. 53
書目類編. 53
Taibei : Cheng wen chu ban she, Minguo 67 [1978]
台北 : 成文出版社, 民國67 [1978]
 
 
Zhu meng 2008 = Dream weavers : Beijing 2008 / chu pin ren Gao Feng ; zhi pian ren/dao yan, Gu Jun ; Beijing Ao zu wei xin wen xuan chuan bu jian zhi ; Zhong yang xin wen ji lu...
筑梦2008 = Dream weavers : Beijing 2008 / 出品人高峰 ; 制片人/导演, 顾筠 ; 北京奧组委新闻宣传部监制 ; 中央新闻纪录电影制片厂出品
Beijing Shi : Zhongguo lu yin lu xiang chu ban zong she, [2008]
北京市 : 中国录音录像出版总社, [2008]
VideoVideo [two-dimensional moving image, videodisc]
 
 
Hong gao liang [videorecording] / Xi'an dian ying zhi pian chang ; bian ju Chen Jianyu, Zhu Wei, Mo Yan ; dao yan Zhang Yimou
红高粱 [videorecording] / 西安电影制片厂 ; 编剧陈剑雨, 朱伟, 莫言; 导演张艺谋
Xi'an : Xi'an dian ying zhi pian chang lu yin lu xiang chu ban she, [2005]
西安 : 西安电影制片厂录音录像出版社, [2005]
 
 
Zeng tu bu jiao dan ke liao zhai zhi yi / Liu Jieping bian jiao
增圖補校但刻聊齋志異 / 劉階平編校
Uniform title: Liao zhai zhi yi
聊齋志異
by Pu, Songling, 1640-1715
蒲松齡, 1640-1715
Taibei shi : Taiwan xue sheng shu ju, Minguo 67 [1978]
臺北市 : 臺灣學生書局, 民國67 [1978]
 
 
Zhongguo gu jian zhu [videorecording] / Guangdong nan fang wen hua fa zhan (you xian) gong si ce hua zhi zuo ; zong ce hua Zhao Ruiyong ; jian zhi Yang Caiwang ... [et al.]
中國古建築 [videorecording] / 廣東南方文化發展 (有限) 公司策划制作 ; 總策劃趙銳勇 ; 監制楊才旺 ... [et al.]
[Jinan Shi] : Qi Lu yin xiang chu ban she chu ban fa xing, 2004
[济南市] : 齊魯音像出版社出版发行, 2004
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.