National Library of Australia

The National Library building is closed temporarily until further notice, in line with ACT Government COVID-19 health restrictions.
Find out more

Showing 1 - 5 of 5 Results for author:"Lu, Zijian, 1958-"
Sort by:
 
 
Liu si, wu sheng sheng you sheng / Lu Zijian
六四・無聲勝有聲 / 盧子健
by Lu, Zijian, 1958-
盧子健, 1958-
Xianggang : Chuang jian chu ban ji tuan gong si : Fa xing Li yuan shu bao she, 1990
香港 : 創建出版集團公司 : 發行利源書報社, 1990
 
 
Shui lai jing li Xianggang / Lu Zijian zhu
誰來經理香港 / 盧子健著
by Lu, Zijian, 1958-
盧子健, 1958-
Xianggang : Guang jiao jing chu ban she : Fa xing Hua feng shu ju you xian gong si, 1987
香港 : 廣角鏡出版社 : 發行華風書局有限公司, 1987
 
 
Zhong Gang guan xi mian mian guan / Lu Zijian zhu
中港關係面面觀 / 盧子健著
by Lu, Zijian, 1958-
盧子健, 1958-
Xianggang : Tu po chu ban she, 1991
香港 : 突破出版社, 1991
 
 
Zhongguo dui wai guan xi zhuan bian / Lu Zijian zhu
中國對外關係轉變 / 盧子健著
by Lu, Zijian, 1958-
盧子健, 1958-
Xianggang : Jinling chu ban she : Fa xing Yi mei tu shu gong si, 1985
香港 : 金陵出版社 : 發行藝美圖書公司, 1985
 
 
1949 yi hou Zhong gong wai jiao shi / Lu Zijian zhu
一九四九以後中共外交史 / 盧子健著
by Lu, Zijian, 1958-
盧子健, 1958-
Taibei shi : Feng yun lun tan chu ban she, Minguo 79 [1990]
台北市 : 風雲論壇出版社, 民國79 [1990]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.