National Library of Australia

Showing 1 - 20 of 36 Results for author:"Luo, Xianglin, 1905-1978"
Sort by:
 
 
Fu Bingchang yu jin dai Zhongguo / [Luo Xianglin zhu]
傅秉常與近代中國 / [羅香林著]
by Luo, Xianglin, 1905-1978
羅香林, 1905-1978
[Xianggang : Zhongguo xue she, Minguo 62 i.e. 1973]
[香港 : 中國學社, 民國62 i.e. 1973]
 
 
Guo fu de gao ming guang da / Luo Xianglin zhu
國父的高明光大 / 羅香林著
by Luo, Xianglin, 1905-1978
羅香林, 1905-1978
Taibei : Wen xing shu dian, Minguo 54 [1965]
台北 : 文星書店, 民國54 [1965]
 
 
Luo Fangbo suo jian Poluo zhou Kundianlanfang da zong zhi kao
羅芳伯所建婆羅洲坤甸蘭芳大總制考
by Luo, Xianglin, 1905-1978
羅香林, 1905-1978
Changsha : Shang wu yin shu guan, [1941]
長沙 : 商務印書館, [1941]
 
 
Zhongguo zu pu yan jiu / Luo Xianglin zhu
中國族譜硏究 / 羅香林著
by Luo, Xianglin, 1905-1978
羅香林, 1905-1978
Xianggang : Zhongguo xue she, Minguo 60 [1971]
香港 : 中國學社, 民國 60 [1971]
 
 
Li shi zhi ren shi / Luo Xianglin zhu. Li shi dong li lun / Chen Yi bian zhu. Li shi yi shu lun / Jiang Yungang zhu. Li shi zhi chong yan / Chen Dengyuan zhu
歷史之認識 / 羅香林著. 歷史動力論 / 陳易編著. 歷史藝術論 / 姜蘊剛著. 歷史之重演 / 陳登原著
by Luo, Xianglin, 1905-1978
羅香林, 1905-1978
Shanghai shi : Shanghai shu dian, 1996
上海市 : 上海書店, 1996
 
 
Kejia yan jiu dao lun / Luo Xianglin
客家硏究導論 / 羅香林
by Luo, Xianglin, 1905-1978
羅香林, 1905-1978
[Shanghai] : Shanghai wen yi chu ban she : Xin hua shu dian jing xiao, 1992
[Shanghai] : 上海文藝出版社 : 新华书店经销, 1992
 
 
Pu Shougeng zhuan / Luo Xianglin zhu
蒲壽庚傳 / 羅香林著
by Luo, Xianglin, 1905-1978
羅香林, 1905-1978
Xianggang : Zhongguo xue she, Minguo 48 [1959]
香港 : 中國書社, 民國48 [1959]
 
 
Liang Cheng de chu shi Meiguo / [Luo Xianglin zhu]
梁誠的出使美國 / [羅香林著]
by Luo, Xianglin, 1905-1978
羅香林, 1905-1978
Hong Kong : Xianggang da xue Yazhou yan jiu zhong xin, Minguo 66 [1977]
Hong Kong : 香港大學亞州研究中心, 民國66 [1977]
 
 
Tang dai Guilin zhi mo ya fo xiang / Luo Xianglin zhu
唐代桂林之摩崖佛像 / 羅香林著
by Luo, Xianglin, 1905-1978
羅香林, 1905-1978
Jiulong : Zhongguo xue she, Minguo 47 [1958]
九龍 : 中國學社, 民國47 [1958]
 
 
Pu Shougeng zhuan / Luo Xianglin zhu
蒲壽庚傳 / 羅香林著
by Luo, Xianglin, 1905-1978
羅香林, 1905-1978
Taibei : Zhonghua wen hua chu ban shi ye wei yuan hui, Minguo 44 [1955]
臺北 : 中華文化出版事業委員會, 民國44 [1955]
 
 
Min su xue lun cong / Luo Xianglin zhu
民俗學論叢 / 羅香林著
by Luo, Xianglin, 1905-1978
羅香林, 1905-1978
Taibei : Wen xing shu dian, Minguo 55 [1966]
臺北 : 文星書店, 民国55 [1966]
 
 
Kejia shi liao hui pian / Luo Xianglin ji zhu
客家史料匯篇 / 羅香林輯著
by Luo, Xianglin, 1905-1978
羅香林, 1905-1978
Jiulong : Zhongguo xue she, Minguo 54 [1965]
九龍 : 中國學社, 民國54 [1965]
 
 
Xi Poluozhou Luo Fangbo deng suo jian gong he guo kao / Luo Xianglin
西婆羅洲羅芳伯等所建共和國考 / 羅香林
by Luo, Xianglin, 1905-1978
羅香林, 1905-1978
Jiulong : Zhongguo xue she, 1961
九龍 : 中國學社, 1961
 
 
Bai Yue yuan liu yu wen hua / [zhu zuo zhe Luo Xianglin]
百越源流與文化 / [著作者羅香林]
by Luo, Xianglin, 1905-1978
羅香林, 1905-1978
Taibei Shi : Zhonghua cong shu wei yuan hui, Minguo 44 [1955]
臺北市 : 中華叢書委員會, 民國44 [1955]
 
 
Yan Shigu nian pu, Luo Xianglin zhu
顏師古年譜, 羅香林著
by Luo, Xianglin, 1905-1978
羅香林, 1905-1978
[Shanghai] Shang wu yin shu guan [Minguo 30 i.e. 1941]
[上海] 商務印書館 民國30 i.e. 1941]
 
 
Tang Yuan er dai zhi jing jiao [microform] / [zhu zuo zhe Luo Xianglin]
唐元二代之景教 [microform] / [著作者羅香林]
by Luo, Xianglin, 1905-1978
羅香林, 1905-1978
Xianggang : Zhongguo xue she, Minguo 55 [1966]
香港 : 中國學社, 民國55 [1966]
MicroformMicroform, BookBook
 
 
Tang dai Guangzhou Guangxiao si yu Zhong Yin jiao tong zhi guan xi / Luo Xianglin zhu
唐代廣州光孝寺與中印交通之關係 / 羅香林著
by Luo, Xianglin, 1905-1978
羅香林, 1905-1978
Jiulong : Zhongguo xue she, 1960
九龍 : 中國學社, 1960
 
 
Liu xiang yu Gan Min Yue ji Malaiya zhi zhen kong jiao, Luo Xianglin zhu
流行於贛閩粤及馬來亞之真空敎, 羅香林著
by Luo, Xianglin, 1905-1978
羅香林, 1905-1978
Xianggang, Zhongguo xue she, Minguo 51 [1962]
香港, 中國學社, 民國51 [1962]
 
 
Tang Yan Shigu xian sheng Zhou nian pu / Luo Xianglin zhu
唐顔師古先生籀年譜 / 羅香林著
Uniform title: Yan, Shigu nian pu
顔師古年譜
by Luo, Xianglin, 1905-1978
羅香林, 1905-1978
Taibei Shi : Taiwan shang wu yin shu guan, Minguo 71 [1982]
臺北市 : 臺灣商務印書館, 民國71 [1982]
 
 
Tang Yuan er dai zhi Jing jiao / zhu zuo zhe Luo Xianglin
唐元二代之景敎 / 著作者羅香林
by Luo, Xianglin, 1905-1978
羅香林, 1905-1978
Xianggang : Zhongguo xue she, Minguo 55 [1966]
香港 : 中國學社, 民國 55 [1966]
BookBook, OnlineOnline
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.