National Library of Australia

Due to major building activity, some collections are unavailable. Please check your requests before visiting. Learn more.

Showing 1 - 20 of 27 Results for author:"Luo, Guang, 1911-"
Sort by:
 
 
Ru jia zhe xue de ti xi. Xu pian / Luo Guang Zhu
儒家哲學的體系. 續篇 / 羅光著
by Luo, Guang, 1911-
羅光, 1911-
Taibei Shi : Taiwan xue sheng shu ju, Minguo 78 [1989]
台北市 : 臺灣學生書局, 民國78 [1989]
 
 
Zhen xing min zu sheng ming / Luo Guang zhu
振興民族生命 / 羅光著
by Luo, Guang, 1911-
羅光, 1911-
Taibei Shi : Taiwan xue sheng shu ju, Minguo 75 [1986]
台北市 : 臺灣學生書局, 民國75 [1986]
 
 
Zong jiao yu zhe xue : Taibei qi nian : zong jiao pian / Luo Guang zhu
宗教與哲學 : 台北七年 : 宗教篇 / 羅光著
Uniform title: Taibei qi nian. Zong jiao pian
台北七年. 宗教篇
by Luo, Guang, 1911-
羅光, 1911-
Taibei Shi : Taiwan xue sheng shu ju, Minguo 68 [1979]
台北市 : 臺灣學生書局, 民國68 [1979]
 
 
Xing shang sheng ming zhe xue / Luo Guang zhu
形上生命哲學 / 羅光著
by Luo, Guang, 1911-
羅光, 1911-
Taibei Shi : Taiwan Xue sheng shu ju, 2001
臺北市 : 台灣學生書局, 2001
 
 
Limadou zhuan / Luo Guang zhu
利瑪竇傳 / 羅光著
by Luo, Guang, 1911-
羅光, 1911-
[Taibei] : Xian zhi chu ban she, Minguo 61 [1972]
[臺北] : 先知出版社, 民國61 [1972]
 
 
Jidu zhuan, Luo Guang zhu
基督傳, 羅光著
by Luo, Guang, 1911-
羅光, 1911-
Taibei, Zhonghua wen hua chu ban shi ye wei yuan hui, Minguo 46 [1957]
臺北, 中華文化出版事業委員會, 民國46 [1957]
 
 
Jiao ting yu Zhongguo shi jie shi / Luo Guang zhu
敎廷與中國使節史 / 羅光著
by Luo, Guang, 1911-
羅光, 1911-
Taizhong Shi : Guang qi chu ban she, 1961
臺中市 : 光啓出版社, 1961
 
 
Zhong xi fa lü zhe xue zhi pi jiao yan jiu / Luo Guang zhu ; Zhonghua wen hua fu xing yun dong tui xing wei yuan hui zhu bian
中西法律哲學之比較研究 / 羅光著 ; 中華文化復興運動推行委員會主編
by Luo, Guang, 1911-
羅光, 1911-
Taibei Shi : Zhong yang wen wu gong ying she
臺北市 : 中央文物供應社, 民國72 [1983]
 
 
Limadou zhuan / Luo Guang zhu
利瑪竇傳 / 羅光著
by Luo, Guang, 1911-
羅光, 1911-
Taizhong : Guang qi chu ban she, Minguo 49 [1960]
台中 : 光啓出版社, 民國49 [1960]
 
 
Zhongguo ren ge de chong zao zhe / Luo Guang zhu
中国人格的創造者 / 羅光著
by Luo, Guang, 1911-
羅光
Taibei xian Xin dian zhen : Xian zhi chu ban she ; Taibei : Jing xiao zhe xian zhi shu ka li wu zhong xin, Minguo 63 [1974]
臺北縣新店鎭 先知出版社 ; 臺北 : 經銷者先知書卡禮物中心, 民國63 [1974]
 
 
Ren sheng zhe xue lun cong : Taibei qi nian : sheng huo pian / Luo Guang zhu
人生哲學論叢 : 台北七年 : 生活篇 / 羅光著
Uniform title: Taibei qi nian. Sheng huo pian
台北七年. 生活篇
by Luo, Guang, 1911-
羅光, 1911-
Taibei Shi : Taiwan xue sheng shu ju, Minguo 68 [1979]
臺北市 : 臺灣學生書局, 民國68 [1979]
 
 
Xin ru jia lun cong : Taibei qi nian : zhe xue pian / Luo Guang zhu
新儒家論叢 : 台北七年 : 哲學篇 / 羅光著
Uniform title: Taibei qi nian. Zhe xue pian
台北七年. 哲學篇
by Luo, Guang, 1911-
羅光, 1911-
Taibei Shi : Taiwan xue sheng shu ju, Minguo 68 [1979]
臺北市 : 臺灣學生書局, 民國68 [1979]
 
 
Lu Zhengxiang zhuan / Luo Guang zhu
陸徵祥傳 / 羅光著
by Luo, Guang, 1911-
羅光, 1911-
Xianggang : Xianggang zhen li xue hui, 1949
香港 : 香港眞理學會, 1949
 
 
Zhong xi zong jiao zhe xue bi jiao yan jiu / Luo Guang zhu ; Zhonghua wen hua fu xing yun dong tui xing wei yuan hui zhu bian
中西宗教哲學比較硏究/ 羅光著 ; 中華文化復興運動推行委員會主編
by Luo, Guang, 1911-
羅光, 1911-
Taibei shi : Zhong yang wen wu gong ying she, Minguo 71 [1982]
臺北市 : 中央文物供應社, 民國71 [1982]
 
 
Zhongguo zhe xue si xiang shi / Luo Guang zhu
中國哲學思想史 / 羅光著
by Luo, Guang, 1911-
羅光, 1911-
Taibei : Taiwan xue sheng shu ju, Minguo 67- [1978- ]
臺北 : 臺灣學生書局, 民國67- [1978- ]
 
 
Zhongguo zhe xue si xiang shi. Wei Jin, Sui Tang fo xue pian / Luo Guang zhu
中國哲學思想史. 魏晉・隋唐佛學篇/ 羅光著
by Luo, Guang, 1911-
羅光, 1911-
Taibei shi : Taiwan Xue sheng shu ju, Minguo 69 [1980]
臺北市: 臺灣學生書局, 民國69 [1980]
 
 
Xu Guangqi zhuan / Luo Guang zhu
徐光啟傳 / 羅光著
by Luo, Guang, 1911-
羅光, 1911-
Taibei Shi : Zhuan ji wen xue chu ban she, Minguo 58 [1969]
台北市 : 傳記文學出版社, 民國 58 [1969]
 
 
Luo Guang quan shu
羅光全書
Uniform title: Works. 1996
by Luo, Guang, 1911-
羅光, 1911-
Taibei shi : Taiwan xue sheng shu ju, Minguo 85 [1996]
臺北市 : 臺灣學生書局, 民國85 [1996]
 
 
Zhongguo zhe xue si xiang shi. Yuan, Ming pian / Luo Guang zhu
中國哲學思想史. 元、明篇 / 羅光著
by Luo, Guang, 1911-
羅光, 1911-
Taibei shi : Taiwan xue sheng shu ju, Minguo 70 [1981]
臺北市: 臺灣學生書局 民國70 [1981]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.