National Library of Australia

Showing 1 - 20 of 284 Results for author:"Ma, Jian"
Sort by:
 
 
La mian zhe / Ma Jian
拉麵者 / 馬建
by Ma, Jian
馬建
Xianggang : Tian di tu shu you xian gong si ; Jiulong : Fa xing Li tong tu shu you xian gong si, 1991
香港 : 天地圖書有限公司 ; 九龍 : 發行利通圖書有限公司, 1991
 
 
Hui li gang yao / Ma Jian bian yi
回曆綱要 / 馬堅編譯
by Ma, Jian
馬堅
Beijing : Zhonghua shu ju, 1955
北京 : 中華書局, 1955
 
 
Shou cang tou zi xue / Ma Jian zhu
收藏投资学 / 马健著
by Ma, Jian
马健
Beijing : Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2007
北京 : 中國社会科学出版社, 2007
 
 
Zhongguo Musilin chao jin dao du [electronic resource] / Ma Jian, Yi Yang bian zhu
中国穆斯林朝觐导读 [electronic resource] / 马剑, 伊杨编著
by Ma, Jian
马剑
Yinchuan : Ningxia ren min jiao yu chu ban she, 2010
银川 : 宁夏人民教育出版社, 2010
BookBook, OnlineOnline
 
 
Ma Jian zhi lu / Ma Jian zhu
馬建之路 / 馬建著
by Ma, Jian, 1953-
馬建, 1953-
Xianggang : Ming bao chu ban she, 1987
香港 : 明報出版社, 1987
 
 
Yin zhi dao = Dark road / Ma Jian
陰之道 = Dark road / 馬建
by Ma, Jian, 1953-
馬建, 1953-
Taibei Shi : Yun chen wen hua shi ye gu fen you xian gong si, 2012
台北市 : 允晨文化實業股份有限公司, 2012
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Ni la gou shi / Ma Jian zhu
你拉狗屎 / 馬建著
by Ma, Jian, 1953-
馬建, 1953-
[Hong Kong] : Qing wen shu wu, 1987
[Hong Kong] : 青文書屋, 1987
 
 
Fei fa liu lang / Ma Jian zhu
非法流浪 / 馬建著
by Ma, Jian, 1953-
馬建, 1953-
Taibei Shi : Make boluo wen hua, 2003
台北市 : 馬可孛羅文化, 2003
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Beijing zhi wu ren = Beijing coma / Ma Jian zhu
北京植物人 = Beijing coma / 馬建著
by Ma, Jian, 1953-
馬建, 1953-
Carle Place, N.Y. : Ming jing chu ban she, 2009
Carle Place, N.Y. : 明鏡出版社, 2009
 
 
by Ma, Jian, 1953-
Berkeley, California ; Counterpoint, 2019 , ©2018
BookBook [text, volume]
 
 
Uniform title: Qurʼan. Chinese
[Peking] : Zhongguo she hui ke xue chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1981
 
 
Uniform title: Qurʼan. Chinese
[Peking] : Zhongguo she hui ke xue chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1981
 
 
Wo shi Mao Zedong de er zi / Ge Yin, Ma Jian he zhu
我是毛澤東的兒子 / 葛銀, 馬建合著
by Ge, Yin
葛銀
Xianggang : Da di chu ban she, 1992
香港 : 大地出版社, 1992
 
 
Alabo tong shi / Xiti zhu ; Ma Jian yi
阿拉伯通史 / 希提著 ; 马坚译
Uniform title: History of the Arabs. Chinese
by Hitti, Philip Khuri, 1886-
Beijing : Shang wu yin shu guan, 1979
北京 : 商务印书馆, 1979
 
 
Xinjiang Fukang zhan (2002-2006) / Ma Jian, Li Yan zhu bian
新疆阜康站 (2002-2006) / 马健, 李彦主编
Beijing Shi : Zhongguo nong ye chu ban she, 2010
北京市 : 中国农业出版社, 2010
BookBook [text, volume]
 
 
Kai bu bai de hua duo / Ma Jia zhu
开不败的花朵 / 马加著
by Ma, Jia
马加
Beijing : Ren min wen xue chu ban she, 1958
北京 : 人民文学出版社, 1958
 
 
Ma Jia wen ji
马加文集
Uniform title: Works. Selections. 1986
by Ma, jia
马加
Shenyang shi : Chun feng wen yi chu ban she : Liaoning sheng xin hua shu dian fa xing, 1986-
沈阳市 : 春风文艺出版社 : 辽宁省新华书店发行, 1986-
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.