National Library of Australia

Showing 1 - 20 of 30 Results for author:"Ma, Jun"
Sort by:
 
 
Kang zhan zhong de Shan bei = North Shensi during the war od resistance / Ma Jun zhu
抗戰中的陝北 = North Shensi during the war od resistance/ 馬駿著
by Ma, Jun
馬駿
Washington, D.C. : Center for Chinese Research Materials, Association of Research Libraries, [1977?]
 
 
by Ma, Jun
Washington, D.C. : World Bank, Policy Research Department, Public Economics Division, 1995
 
 
Wen Jiabao yi hao zhuan an / Ma Jun bian zhu
温家寶一號專案 / 馬鈞編著
by Ma, Jun
馬鈞
[Xianggang] : Xin shi jie chuan mei, 2014
[香港] : 新視界傳媒, 2014
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Wu ting, shi zheng : Shanghai bai nian yu le sheng huo de yi ye = Wuting, shizheng : Shanghaibainianyuleshenghuodeyiye / Ma Jun zhu
舞厅·市政 : 上海百年娱乐生活的一页 = Wuting, shizheng : Shanghaibainianyuleshenghuodeyiye / 马军著
by Ma, Jun
马军
Shanghai : Shanghai ci shu chu ban she, 2010
上海 : 上海辞书出版社, 2010
 
 
Shi shan xue he : Lüshun yao sai zheng duo zhan / Ma Jun zhu
石山血河 : 旅顺要塞争夺战 / 马骏著
by Ma, Jun
马骏
Beijing : Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 1995
北京: 中国社会科学出版社, 1995
 
 
Zhongguo shui wei ji / Ma Jun zhu
中国水危机 / 马军著
by Ma, Jun
马军
Beijing : Zhongguo huan jing ke xue chu ban she, 1999
北京 : 中国环境科学出版社, 1999
 
 
Ma Jun bie jie er zhan feng yun ren / Ma Jun zhu
马骏别解二战风云人物 / 马骏著
by Ma, Jun
马骏。
Beijing : Guang ming ri bao chu ban she, 2006
北京 : 光明日报出版社, 2006
 
 
Qing mo Min chu min shi xi guan fa dui she hui de kong zhi / Ma Jun zhu
清末民初民事习惯法对社会的控制 / 马珺著
by Ma, Jun, 1967 March-
马珺, 1967 March-
Beijing : Fa lü chu ban she, 2013
北京 : 法律出版社, 2013
BookBook [text, volume]
 
 
Zhongguo jin dai ke xue jia Xu Jianyin zhuan lüe / Ma Jun zhu
中国近代科学家徐建寅传略 / 马军著
by Ma, Jun, 1969-
马军, 1969-
Guilin Shi : Guangxi shi fan da xue chu ban she, 2005
桂林市 : 广西师范大学出版社, 2005
 
 
 
1948 nian Shanghai wu chao an : dui yi qi Min'guo nu xing ji ti bao li kang yi shi jian de yan jiu / Ma Jun zhu
1948年上海舞潮案 : 对一起民国女性集体暴力抗议事件的研究 / 马军著
by Ma, Jun, 1969-
马军, 1969-
Shanghai : Shanghai gu ji chu ban she, 2005
上海 : 上海古籍出版社, 2005
 
 
Ma Jun : wan Qing jun shi jie mi / Ma Jun zhu
马骏 : 晚清军事揭秘 / 马骏著
by Ma, Jun, 1953-
马骏, 1953-
Beijing Shi : Zhong yang guang bo dian shi da xue chu ban she, 2008
北京市 : 中央廣播电视大学出版社, 2008
 
 
by Ma, Jun, 1964-
Washington, D.C. : World Bank, Economic Development Institute, Macroeconomic Management and Policy Division, 1997
 
 
Zhongguo gong gong yu suan gai ge : li xing hua yu min zhu hua = Public budgeting reform in China : rationalization and democratization / Ma Jun zhu
中国公共预算改革 : 理性化与民主化 = Public budgeting reform in China : rationalization and democratization / 马骏著
by Ma, Jun, 1969-
马骏, 1969-
Beijing : Zhong yang bian yi chu ban she, 2005
北京 : 中央编译出版社, 2005
 
 
Guo min dang zheng quan zai Hu liang zheng de yan bian ji hou guo : 1945 nian 8 yue zhi 1949 nian 5 yue / Ma Jun zhu
国民党政权在沪粮政的演变及后果 : 1945年8月至1949年5月 / 马军著
by Ma, Jun, 1969-
马军, 1969-
Shanghai Shi : Shanghai gu ji chu ban she, 2006
上海市 : 上海古籍出版社, 2006
 
 
Uniform title: Zhongguo shui wei ji. English
by Ma, Jun, 1968-
Norwalk, CT : EastBridge, [2003?]
 
 
Qingdao er shi ba jing / Ma Jun zhu bian
青岛二十八景 / 马骏主编
Beijing Shi : Hai yang chu ban she, 2007
北京市 : 海洋出版社, 2007
 
 
Ye lai lin : Wu Guozhen jian zheng de guo gong zheng dou / Wu Guozhen zhu ; Wu Xiuyuan yi ; Ma Jun jiao ding, zhu shi
夜來臨 : 吳國楨見證的國共爭鬥 / 吳國楨著 ; 吳修垣譯 ; 馬軍校訂, 註釋
Uniform title: Night cometh. Chinese
by Wu, Kuo-Cheng, 1903-
吳國楨, 1903-
Xianggang : Zhong wen da xue chu ban she, 2009
香港 : 中文大學出版社, 2009
 
 
Xin jiu zhi bian : cong chuan tong Zhongguo dao dang dai guo ji zheng zhi / Xiong Wenchi, Ma Jun zhu bian
新旧之变 : 从传统中国到当代国际政治 / 熊文驰, 马骏主编
Shanghai : Shanghai ren min chu ban she, 2014
上海 : 上海人民出版社, 2014
BookBook, OnlineOnline [text, online resource]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.