National Library of Australia

Showing 1 - 4 of 4 Results for author:"Ma, Jun, 1969-"
Sort by:
 
 
Zhongguo jin dai ke xue jia Xu Jianyin zhuan lüe / Ma Jun zhu
中国近代科学家徐建寅传略 / 马军著
by Ma, Jun, 1969-
马军, 1969-
Guilin Shi : Guangxi shi fan da xue chu ban she, 2005
桂林市 : 广西师范大学出版社, 2005
 
 
1948 nian Shanghai wu chao an : dui yi qi Min'guo nu xing ji ti bao li kang yi shi jian de yan jiu / Ma Jun zhu
1948年上海舞潮案 : 对一起民国女性集体暴力抗议事件的研究 / 马军著
by Ma, Jun, 1969-
马军, 1969-
Shanghai : Shanghai gu ji chu ban she, 2005
上海 : 上海古籍出版社, 2005
 
 
Zhongguo gong gong yu suan gai ge : li xing hua yu min zhu hua = Public budgeting reform in China : rationalization and democratization / Ma Jun zhu
中国公共预算改革 : 理性化与民主化 = Public budgeting reform in China : rationalization and democratization / 马骏著
by Ma, Jun, 1969-
马骏, 1969-
Beijing : Zhong yang bian yi chu ban she, 2005
北京 : 中央编译出版社, 2005
 
 
Guo min dang zheng quan zai Hu liang zheng de yan bian ji hou guo : 1945 nian 8 yue zhi 1949 nian 5 yue / Ma Jun zhu
国民党政权在沪粮政的演变及后果 : 1945年8月至1949年5月 / 马军著
by Ma, Jun, 1969-
马军, 1969-
Shanghai Shi : Shanghai gu ji chu ban she, 2006
上海市 : 上海古籍出版社, 2006
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.