National Library of Australia

Provided by Wikipedia

Macau (also spelt Macao) is a special administrative region of the People's Republic of China.

Click here to see the full biography
Showing 1 - 20 of 24 Results for author:"Macau (China : Special Administrative Region)"
Sort by:
 
 
Aomen xing fa dian ; Aomen xing shi su song fa dian / zong bian Zhao Bingzhi ; bian zuan jiao ding ren yuan Yu Zhigang ... [et al.]
澳门刑法典 ; 澳门刑事诉讼法典 / 总编赵秉志 ; 编纂校订人员于志刚 ... [et al.]
Uniform title: Aomen xing fa dian
澳门刑法典
by Macau (China : Special Administrative Region)
Beijing : Zhongguo ren min da xue chu ban she, 1999
北京 : 中国人民大学出版社, 1999
 
 
Hai yang qiang guo yu Yue Ao wei lai fa zhan : 2013' Yue Ao gao duan lun tan wen ji / Li Xiangyu, Wen Xianyuan zhu bian
海洋强国与粤澳未来发展 : 2013'粤澳高端论坛文集 / 李向玉, 温宪元主编
by Yue Ao gao duan lun tan (2013 : Macau, China : Special Administrative Region)
粤澳高端论坛 (2013 : Macau, China : Special Administrative Region)
Beijing : Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2015
北京 : 中国社会科学出版社, 2015
BookBook [text, volume]
 
 
Ge ren zi liao de fa lü bao hu : fang yan Zhongguo nei di, Xianggang, Aomen ji Taiwan = Legal protection of personal data : perspectives from mainland China, Hong Kong, Macau...
个人资料的法律保护 : 放眼中国內地、香港、澳门及台湾 = Legal protection of personal data : perspectives from mainland China, Hong Kong, Macau and Taiwan / 陈海帆, 赵国强主编
by Liang an si di ge ren zi liao bao hu lun tan (2013 : Macau, China : Special Administrative Region)
两岸四地个人资料保护论坛 (2013 : Macau, China : Special Administrative Region)
Beijing Shi : She hui ke xue wen xian chu ban she ; Aomen : Aomen ji jin hui, 2014
北京市 : 社会科学文献出版社 ; 澳门 : 澳门基金会, 2014
BookBook [text, volume]
 
 
Aomen xian xing fa lü hui bian / zhu bian Xiao Weiyun
澳门现行法律汇编 / 主编肖蔚云
by Macau (China : Special Administrative Region)
Beijing : Beijing da xue chu ban she, 1994-<1998 >
北京 : 北京大学出版社, 1994-<1998 >
 
 
Aomen shang fa dian / Zhao Bingzhi zhu bian ; bian zuan jiao ding ren yuan Yu Zhigang ... [et al.]
澳门商法典 / 赵秉志主编 ; 编纂人员于志刚 ... [et al.]
by Macau (China : Special Administrative Region)
Beijing Shi : Zhongguo ren min da xue zhu ban she, 1999
北京市 : 中囯人民大学出版社, 1999
 
 
Aomen min fa dian / zong bian Zhao Bingzhi ; bian zuan jiao ding ren yuan Yu Zhigang ... [et al.]
澳门民法典 / 总编赵秉志 ; 编纂校订人员于志刚 ... [et al.]
by Macau (China : Special Administrative Region)
Beijing : Zhongguo ren min da xue chu ban she, 1999
北京 : 中国人民大学出版社, 1999
 
 
Aomen te bie xing zheng qu gong bao = Boletim oficial da Regiao Administrativa Especial de Macau
澳門特別行政區公報 = Boletim oficial da Regiao Administrativa Especial de Macau
by Macau (China : Special Administrative Region)
Macau : Yin wu ju, 1999-
Macau : 印務局, 1999-
JournalJournal, OnlineOnline
 
 
Shi ji zhen cang : bai nian hai bao zuo pin ji = Um século de cartazes = A century of posters / zhu ban Aomen Tebie Xingzhengqu zheng fu wen hua ju
世紀珍藏 : 百年海報作品集 = Um século de cartazes = A century of posters / 主辦澳門特別行政區政府文化局
Aomen : Aomen Tebie Xingzhengqu zheng fu wen hua ju, 2014 , ©2014
澳門 : 澳門特別行政區政府文化局, 2014
BookBook [text, volume]
 
 
Xi qi yang yang : Aomen dang dai yi shu he nian zuo pin ji / [Aomen Tebie Xingzhengqu min zheng zong shu wen hua kang ti bu zhi zuo] = Atmosfera jovial : exposição de obras...
喜氣洋洋 : 澳門當代藝術賀年作品集 / [澳門特別行政區民政總署文化康體部製作] = Atmosfera jovial : exposicao de obras de arte contemporanea para o ano novo Chines = A beam of delight : Chinese new year Macao contemporary art exhibition
[Aomen : Aomen Tebie Xingzhengqu min zheng zong shu wen hua kang ti bu], 2003
[澳門 : 澳門特別行政區民政總署文化康體部], 2003
 
 
Xu shi zhi jian : Aomen diao su zuo pin ji / [Aomen Tebie Xingzhengqu min zheng zong shu wen hua kang ti bu zhi zuo] = Entre a verdade e a Criação : escultura de Macau =...
虛實之間 : 澳門雕塑作品集 / [澳門特別行政區民政總署文化康體部製作] = Entre a verdade e a Criação : escultura de Macau = Between the truth and creation : sculpture of Macao
[Aomen : Aomen Tebie Xingzhengqu min zheng zong shu wen hua kang ti bu], 2003
[澳門 : 澳門特別行政區民政總署文化康體部], 2003
 
 
Tian dao da tong : Yesu hui wen wu / [Aomen Tebie Xingzhengqu min zheng zong shu wen hua kang ti bu zhi zuo] = Os Principios da harmonia : arte religiosa da companhia de Jesus =...
天道大同 : 耶穌會文物 / [澳門特別行政區民政總署文化康體部製作] = Os Principios da harmonia : arte religiosa da companhia de Jesus = The principles of the harmony : religious art of the Jesus Society
[Aomen : Aomen Tebie Xingzhengqu min zheng zong shu wen hua kang ti bu], 2003
[澳門 : 澳門特別行政區民政總署文化康體部], 2003
 
 
Han se, mo yun : Hanguo nü yi shu jia Quan Xiuqing zuo pin ji / [Aomen Tebie Xingzhengqu min zheng zong shu wen hua kang ti bu zhi zuo] = Cores Coreanas, tintas extasiantes :...
韓色,墨韻 : 韓國女藝術家全秀卿作品集 / [澳門特別行政區民政總署文化康體部製作] = Cores Coreanas, tintas extasiantes : obras da artista Coreana Chun Soo Kyung = Colors of Korea, glamorous ink : works of the woman artist Chun Soo Kyung from South Korea
by Chun, Soo Kyung
全秀卿
[Aomen : Aomen Tebie Xingzhengqu min zheng zong shu wen hua kang ti bu], 2003
[澳門 : 澳門特別行政區民政總署文化康體部], 2003
 
 
Aomen nian jian
澳門年鉴
Aomen : Aomen Tebie Xingzhengquzheng fu xin wen ju, 2002-
澳門 : 澳門特别行政區新聞局, 2002-
 
 
Da Ming guo tu zhi : Luo Mingjian Zhongguo di tu ji = Atlas da China de Michele Ruggieri = Atlas of China by Michele Ruggieri / [Aomen te bei xing zheng qu zheng fu wen hua ju...
大明國圖志 : 羅明堅中國地圖集 = Atlas da China de Michele Ruggieri = Atlas of China by Michele Ruggieri / [澳門特別行政區政府文化局編 ; 金國平翻譯]
Uniform title: Atlante della Cina di Michele Ruggieri, S.I. Chinese
by Ruggieri, Michele
Aomen : Aomen te bei xing zheng qu zheng fu wen hua ju, 2013
澳門 : 澳門特別行政區政府文化局, 2013
BookBook [text, cartographic image, volume]
 
 
Xiang Jing, Guangci : diao su ji / [Aomen Tebie Xingzhengqu min zheng zong shu wen hua kang ti bu zhi zuo] = Escultura de Xiang Jing e Guangci = Sculpture of Xiang Jing and Guangci
向京, 廣慈 : 雕塑集 / [澳門特別行政區民政總署文化康體部製作] = Escultura de Xiang Jing e Guangci = Sculpture of Xiang Jing and Guangci
by Xiang, Jing
向京
[Aomen : Aomen Tebie Xingzhengqu min zheng zong shu wen hua kang ti bu], 2003
[澳門 : 澳門特別行政區民政總署文化康體部], 2003
 
 
Wu ben tian cheng : Jingdezhen guan yao bo wu guan cang chu tu cheng hua guan yao ci qi zhan = Essence of nature : exhibition of the unearthed Chenghua official-kiln porcelain...
物本天成 : 景德鎮官窯博物館藏出土成化官窯瓷器展 = Essence of nature : exhibition of the unearthed Chenghua official-kiln porcelain collected by the Jingdezhen Imperial Porcelain Museum = Essencia da natureza : exposicao de porcelanas do forno oficial de Chenghua encontradas em escavacoes e da coleccao do museu imperial de porcelana de Jingdezhen / 主辦民政總署, 景德鎮官窯博物館
Aomen : Min zheng zong shu wen hua kang ti bu, 2013
澳门 : 民政總署文化康體部, 2013
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Aomen niao lei = Birds of Macao = Aves de Macau / bian zhu dan wei Aomen Tebie Xingzhengqu min zheng zong shu yuan lin lú̈̈ hua bu, hua nan bin wei dong wu yan jiu suo
澳門鳥類 = Birds of Macao = Aves de Macau / 編著單位澳門特別行政區民政總署園林綠化部, 華南瀕危動物研究所
Aomen : Aomen Tebie Xingzhengqu min zheng zong shu yuan lin lü hua bu, 2010
澳門 : 澳門特別行政區民政總署園林綠化部, 2010
 
 
Dang dai xing fa de li lun yu shi jian : di qi jie Zhongguo da lu ji Gang Ao Tai di qu xing shi fa lun tan wen ji = Theory and practice of contemporary criminal law :...
当代刑法的理论与实践 : 第七届中国大陆及港澳台地区刑事法论坛文集 = Theory and practice of contemporary criminal law : proceedings of the 7th Symposium on Criminal Law of Mainland China and the Territories of Hong Kong, Macau and Taiwan / 赵秉志, 赵国强, 张丽卿, 傅华伶主编
BookBook [text, volume]
 
 
by He, Sibing
[Macau] : Cultural Affairs Bureau of the Macao S.A.R. Government, May 2015
BookBook [text, volume]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.