National Library of Australia

Showing 1 - 3 of 3 Results for author:"Mahāwitthayālai Mahāmakut Rātchawitthayālai"
Sort by:
 
 
Watthanatham Thai = Thai culture / Khanāčhān Mahāwitthayālai Mahā Čhulālongkaranarātchawitthayālai ; bannāthikān, Prakō̧p Mīkhōtkō̧ng
วัฒนธรรมไทย = Thai culture / คณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ; บรรณาธิการ, ประกอบ มีโคตรกอง
Krung Thēp : Mahāwitthayālai Mahāčhulālongkō̧nrātchawitthayālai, 2551 [2008]
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๑
 
 
Čhittakam lao rư̄ang Čhitta Nakhō̜n : rǣng bandān čhai čhāk bot phra Niphon Somdet Phra Yānnasangwō̜n Somdet Phrasangkharāt Sakonmahā...
จิตตกรรมเล่าเรื่อง จิตนคร : แรงบันดาลใจจากบทพระนิพนธ์ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก / สร้างสรรค์โดย ธีรโพธิ ภิกขุ (ธีระพันธุ์ ลอไพบูลย์) ; บรรณาธิการ, นิศานาถ นามสนธิ
by Thīraphan Lō̜phaibūn
ธีระพันธุ์ ลอไพบูลย์
Krung Thēp : Mahāwitthayālai Mahāmakut Rātchawitthayālai, 2556 [2013] , ©2013
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Phraphūčharœ̄n phrǭm / rư̄ang, ʻAtcharā Satǭkman ; bannāthikān, Chulīphǭn Wiriyawongchai, Siriwan Sukwisēt
พระผู้เจริญพร้อม / เรื่อง, อัจฉราวดี สต๊อกมันน์ ; บรรณาธิการ, ชุลีพร วิริยะวงศ์ชัย, ศิริวรรณ สุขวิเศษ
by ʻAtcharāwadī Satǭkman
อัจฉราวดี สต๊อกมันน์
Krung Thēp : Mahāwitthayālai Mahāmakut Rātchawitthayālai, 2552 [2009]
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย, ๒๕๕๒
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.