National Library of Australia

Showing 1 - 20 of 39 Results for author:"Manich Jumsai, M.L., 1908-"
Sort by:
 
 
by Manich Jumsai, M.L., 1908-
Bangkok : Office of the National Culture Commission, 1996
 
 
by Manich Jumsai, M.L., 1908-
[Bangkok] : Khana Kammakan Chamra Prawattisat Thai lae Chatphim `Ekkasan thang Prawattisat lae Borannakhadi, Samnak Lekhathikan Nayok Ratthamontri, 2534 [1991]
 
 
by Manich Jumsai, M.L., 1908-
[Krung Thēp] : Phimchamnāi thī Rān Chalœ̄mnit, 1989
[กรุงเทพฯ] : พิมพ์จำหน่ายที่ร้านเฉลิมนิจ, 1989
BookBook [text, volume]
 
 
Uniform title: King Mongkut and the British. Thai
by Manich Jumsai, M.L., 1908-
Krung Thep : Chaloemnit, 2545 [2002]
 
 
 
[Somdet Phra Nārāi kap Kōsāpān] = Phra Narai, King of Siam, and Louis XIV / [by M.L. Manich Jumsai]
[สมเด็จพระนารายณ์กับโกษาปาน] = Phra Narai, King of Siam, and Louis XIV / [by M.L. Manich Jumsai]
Uniform title: Somdet Phra Nārāi kap Kōsāpān. English
สมเด็จพระนารายณ์กับโกษาปาน. English
by Manich Jumsai, M.L., 1908-
Bangkok : Chalermnit, [1987]
BookBook [text, volume]
 
 
Photčhanānukrom Thai-ʻAngkrit / khō̜ng Mō̜mlūang Mānit Chumsāi
พจนานุกรม ไทย-อังกฤษ / ของหม่อมหลวง มานิจ ชุมสาย
by Manich Jumsai M.L., 1908-
Bangkok : Chalœ̄mnit, 2504[1961]
Bangkok : เฉลิมนิจ, 2504
BookBook [text, volume]
 
 
ʻĒkkasān prawattisāt Thai : rư̄ang Thai prāp Hō̜ / Mō̜. Lō̜. Mānit Chumsāi
เอกสารประวัติศาสตร์ไทย : เรื่อง ไทยปราบฮ่อ / ม.ล. มานิจ ชุมสาย
by Manich Jumsai, M.L., 1908-
มานิจ ชุมสาย, M.L., 1908-
[Bangkok, Thailand] : Chalœ̄mnit, 2522 [1979]
[Bangkok, Thailand] : เฉลิมนิจ, ๒๕๒๒ [1979]
BookBook [text, volume]
 
 
ʻĒkkasān prawattisāt Rō̜. Sō̜. 112 čhāk fǣm khō̜ng thāng rātchakān sưng yū taithun Sathān ʻĒkakkharātchathūt na Krung Pārit...
เอกสารประวัติศาสตร์ ร.ศ. ๑๑๒ จากแฟ้มของทางราชการซึ่งอยู่ใต้ถุนสถานเอกอัคราชทูตไทย ณ กรุงปารีส อันดับที่ ๕ ว่าด้วย ฝรั่งเศสเข้ายึดฝั่งขวาแม่น้ำโขงตลอดแนว / โดย มานิจ ชุมสาย
by Manich Jumsai, M.L., 1908-
Krung Thēp : Chalœ̄mnit, 2519 [1976]
กรุงเทพฯ : เฉลิมนิจ, ๒๕๑๙ [1976]
BookBook [text, volume]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.