National Library of Australia

Enjoy a CovidSafe visit to the National Library. Read more...

Showing 1 - 20 of 53 Results for author:"Menges, H"
Sort by:
 
 
Meng Haoran ji : [4 juan / Meng Haoran zhuan
孟浩然集 : [4卷 / 孟浩然撰
by Meng, Haoran, 689-740
孟浩然, 689-740
Shanghai : Zhonghua shu ju, between 1927 and 1936]
上海 : 中華書局, between 1927 and 1936]
 
 
by Meng, Huiying
Beijing : She hui ke xue wen xian chu ban she, 2000
 
 
Zhongguo dang dai sheng chan li yan jiu / Meng Haigui zhu
中国当代生产力硏究 / 孟海贵著
by Meng, Haigui
孟海贵
Beijing : Zhongguo huan jing ke xue chu ban she, 2002
北京 : 中国环境科学出版社, 2002
 
 
Meng Haoran ji : 4 juan / Meng Haoran zhuan
孟浩然集 : 四卷 / 孟浩然撰
by Meng, Haoran, 689-740
孟浩然, 689-740
[Shanghai : Shang wu yin shu guan, 1922?]
[上海 : 商務印書館, 1922?]
 
 
Zhongguo chuan tong jia ju she ji / Meng Hongyu bian zhu
中国传统家具设计 / 孟红雨编著
by Meng, Hongyu, 1973-
孟红雨, 1973-
Beijing : Zhongguo jian zhu gong ye chu ban she, 2010
北京 : 中国建筑工业出版社, 2010
 
 
Shi fang yin yue hun : xi fang gu dian yin yue dao shang zhi lü / Meng Haoxun zhu
釋放音樂魂 : 西方古典音樂導賞之旅 / 孟皓珣著
by Meng, Haoxun
孟皓珣
Xianggang : Shang wu yin shu guan, 2017 , ©2017
香港 : 商務印書館, 2017
BookBook [text, volume]
 
 
Zhongguo bei fang min zu Saman jiao / Meng Huiying
中国北方民族萨满敎 / 孟慧英著
by Meng, Huiying
孟慧英
Beijing : She hui ke xue wen xian chu ban she, 2000
北京 : 社会科学献出版社, 2000
 
 
Meng Haoran shi xuan / Chen Yixin xuan zhu
孟浩然詩選 / 陳貽焮選注
Uniform title: Poems. Selections
by Meng, Haoran, 689-740
孟浩然, 689-740
Beijing : Ren min wen xue chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1983
北京 : 人民文學出版社 : 新華書店北京發行所, 1983
 
 
Meng Haoran shi ji
孟浩然詩集
Uniform title: Poems. 1982
by Meng, Haoran, 689-740
孟浩然, 689-740
Shanghai : Shanghai gu ji chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing, 1982
上海 : 上海古籍出版社 : 新華書店上海發行所發行, 1982
 
 
Ren lei xue shi ye zhong de Saman yi liao yan jiu = The medical treatment of shamanism from the anthropological perspective / Meng Huiying, Wu Fengling zhu
人类学视野中的萨满医疗研究 = The medical treatment of shamanism from the anthropological perspective / 孟慧英, 吴凤玲著
by Meng, Huiying
孟慧英
Beijing Shi : She hui ke xue wen xian chu ban she, 2015
北京市 : 社会科学文献出版社, 2015
BookBook [text, volume]
 
 
Meng Haoran ji
孟浩然集
by Meng, Haoran, 689-740
孟浩然, 689-740
Shanghai : Shang wu yin shu guan, Minguo 25 [1936]
上海 : 商務印書館, 民國25 [1936]
 
 
Meng Haoran shi / Fu Donghua xuan zhu
孟浩然詩 / 傅東華選注
by Meng, Haoran, 689-740
孟浩然, 689-740
Xianggang : Shi xue shu dian, [19--]
香港 : 實學書店 [19--]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.