National Library of Australia

The National Library building is closed temporarily until further notice, in line with ACT Government COVID-19 health restrictions.
Find out more

Showing 1 - 7 of 7 Results for author:"Nan, Yang"
Sort by:
 
 
Jing chai ji = Jing chai ji / [Nanyang gai bian]
荊钗记 = Jing chai ji / [南羊改编]
by Nan, Yang
南羊
Shanghai : Shanghai wen hua chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing, 1956
上海 : 上海文化出版社 : 新華書店上海发行所发行, 1956
 
 
Nan yang yan jiu Zhong wen qi kan zi liao suo yin = Index to Chinese periodical literature on Southeast Asia 1905-1966
南洋硏究中文期刊資料索引 = Index to Chinese periodical literature on Southeast Asia 1905-1966
Singapore : Nan yang da xue Nan yang yan jiu suo bian yin, 1968
Singapore : 南洋大學南洋硏究所編印, 1968
 
 
Xinjiapo xian qu ren wu / Qiu Xinmin zhu ; [bian ji Nan yang shang bao bian shen wei yuan hui]
新加坡先驱人物/ 邱新民著;[编辑南洋商报编审委员会]
by Qiu, Xinmin
邱新民
Singapore : Sheng you shu ju, 1991
Singapore : 胜友书局, 1991
 
 
 
Aodaliya Zhong yang yin hang de fa zhan yu yan bian = The evolution of central banking Australia / Sai'erwen Kenishi zhu ; Zhongguo ren min yin hang nan Taiping Yang dai...
澳大利亚中央银行的发展与演变 = The evolution of central banking Australia / 塞尔文・科尼什著 ; 中国人民银行南太平洋代表处编译
Uniform title: Evolution of central banking Australia. Chinese
by Cornish, Selwyn
Beijing Shi : Zhongguo jin rong chu ban she, 2010
北京市 : 中国金融出版社, 2010
 
 
Buyi zu : Luoping Lubuge Xiang Duoyi Cun / Buyi zu diao cha zu bian xie ; gu wen Ma Shikun ; fen ce zhu bian Yang Nanli
布依族 : 罗平鲁布革乡多依村 / 布依族调查组编写 ; 顾问马石坤 ; 分册主编杨南丽
[Kunming] : Yunnan da xue chu ban she, 2001
[昆明] : 云南大学出版社, 2001
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.