National Library of Australia

We’re delighted to be able to re-open the Library for pre-booked ticketed access to our collections. Read more...

Showing 1 - 20 of 26 Results for author:"Pan, Meiyue"
Sort by:
 
 
Song dai cang shu jia kao / Pan Meiyue zhu
宋代藏書家考/ 潘美月著
by Pan, Meiyue
潘美月
Taibei : Xue hai chu ban she, Minguo 69 [1980]
台北: 學海出版社, 民國69 [1980]
 
 
Shi ren ge ming jia : Hu Hanmin de gu shi / Pan Meiyue wen ; Xu Qingke tu
詩人革命家 : 胡汉民的故事 / 潘美月文 ; 徐慶克圖
by Pan, Meiyue
潘美月
Taibei Shi : Jin dai Zhongguo chu ban she : Zong jing xiao Zhong yang wen wu gong ying she, Minguo 71 [1982]
臺北市 : 近代中國出版社 : 總經銷中央文物供應社, 民國71 [1982]
 
 
Zhongguo mu lu xue / Chang Bide, Pan Meiyue zhu
中國目錄學 / 昌彼得, 潘美月著
by Chang, Bide
昌彼得
Taibei Shi : Wen shi zhe chu ban she, Minguo 75 [1986]
臺北市 : 文史哲出版社, 民國75 [1986]
 
 
Gu dian wen xian yan jiu ji kan. 16 bian / Pan Meiyue, Du Jiexiang zhu bian
古典文獻研究輯刊. 16編 / 潘美月, 杜潔祥主編
Taibei Xian Yonghe Shi : Hua Mulan wen hua chu ban she, 2013
台北縣永和市 : 花木蘭文化出版社, 2013
 
 
Gu dian wen xian yan jiu ji kan. 15 bian / Pan Meiyue, Du Jiexiang zhu bian
古典文獻研究輯刊. 15編 / 潘美月, 杜潔祥主編
Taibei Xian Yonghe Shi : Hua Mulan wen hua chu ban she, 2012
台北縣永和市 : 花木蘭文化出版社, 2012
 
 
Gu dian wen xian yan jiu ji kan. er wu bian / Pan Meiyue, Du Jiexiang zhu bian
古典文獻研究輯刊. 二五編 / 潘美月, 杜潔祥主編
Xinbei Shi : Hua Mulan wen hua chu ban she, 2017
新北市 : 花木蘭文化出版社, 2017
BookBook [text, volume]
 
 
Gu dian wen xian yan jiu ji kan. 5 bian / Pan Meiyue, Du Jiexiang zhu bian
古典文獻研究輯刊. 5編 / 潘美月, 杜潔祥主編
Taibei Xian Yonghe Shi : Hua Mulan wen hua che ban she, 2007
台北縣永和市 : 花木蘭文化出版社, 2007
 
 
Gu dian wen xian yan jiu ji kan. 8 bian / Pan Meiyue, Du Jiexiang zhu bian
古典文獻研究輯刊. 8編 / 潘美月, 杜潔祥主編
Taibei Xian Yonghe Shi : Hua Mulan wen hua chu ban she, 2009
台北縣永和市 : 花木蘭文化出版社, 2009
 
 
Gu dian wen xian yan jiu ji kan. 11 bian / Pan Meiyue, Du Jiexiang zhu bian
古典文獻研究輯刊. 11編 / 潘美月, 杜潔祥主編
Taibei Xian Yonghe Shi : Hua Mulan wen hua chu ban she, 2010
台北縣永和市 : 花木蘭文化出版社, 2010
 
 
Gu dian wen xian yan jiu ji kan. 17 bian / Pan Meiyue, Du Jiexiang zhu bian
古典文獻研究輯刊. 十七編 / 潘美月, 杜潔祥主編
Xinbei Shi Zhonghe Qu : Hua Mulan wen hua chu ban she, 2013
新北市中和區 花木蘭文化出版社, 2013
BookBook [text, volume]
 
 
Gu dian wen xian yan jiu ji kan. 24 bian / Pan Meiyue, Du Jiexiang zhu bian
古典文獻研究輯刊. 二十四編 / 潘美月, 杜潔祥主編
Xinbei Shi : Hua Mulan wen hua chu ban she, 2017
新北市 : 花木蘭文化出版社, 2017
BookBook [text, volume]
 
 
Gu dian wen xian yan jiu ji kan. 12 bian / Pan Meiyue, Du Jiexiang zhu bian
古典文獻研究輯刊. 12編 / 潘美月, 杜潔祥主編
Taibei Xian Yonghe Shi : Hua Mulan wen hua chu ban she, 2011
台北縣永和市 : 花木蘭文化出版社, 2011
 
 
Gu dian wen xian yan jiu ji kan. 20 bian / Pan Meiyue, Du Jiexiang zhu bian
古典文獻研究輯刊. 二十編 / 潘美月, 杜潔祥主編
Xinbei Shi : Hua Mulan wen hua chu ban she, 2015
新北市 : 花木蘭文化出版社, 2015
BookBook [text, volume]
 
 
Gu dian wen xian yan jiu ji kan. er liu bian / Pan Meiyue, Du Jiexiang zhu bian
古典文獻研究輯刊. 二六編 / 潘美月, 杜潔祥主編
Xinbei Shi : Hua Mulan wen hua chu ban she, 2018
新北市 : 花木蘭文化出版社, 2018
BookBook [text, volume]
 
 
Gu dian wen xian yan jiu ji kan. 22 bian / Pan Meiyue, Du Jiexiang zhu bian
古典文獻研究輯刊. 二十二編 / 潘美月, 杜潔祥主編
Xinbei Shi Hua Mulan wen hua chu ban she, 2016
新北市 花木蘭文化出版社, 2016
BookBook [text, volume]
 
 
Gu dian wen xian yan jiu ji kan. 21 bian / Pan Meiyue, Du Jiexiang zhu bian
古典文獻研究輯刊. 二十一編 / 潘美月, 杜潔祥主編
Xinbei Shi : Hua Mulan wen hua chu ban she, 2015
新北市 : 花木蘭文化出版社, 2015
BookBook [text, volume]
 
 
Gu dian wen xian yan jiu ji kan. 10 bian / Pan Meiyue, Du Jiexiang zhu bian
古典文獻研究輯刊. 10編 / 潘美月, 杜潔祥主編
Taibei Xian Yonghe Shi : Hua Mulan wen hua chu ban she, 2010
台北縣永和市 : 花木蘭文化出版社, 2010
 
 
Gu dian wen xian yan jiu ji kan. 19 bian / Pan Meiyue, Du Jiexiang zhu bian
古典文獻研究輯刊. 十九編 / 潘美月, 杜潔祥主編
Xinbei Shi Zhonghe Qu Hua Mulan wen hua chu ban she, 2014
新北市中和區 花木蘭文化出版社, 2014
BookBook [text, volume]
 
 
Gu dian wen xian yan jiu ji kan. 13 bian / Pan Meiyue, Du Jiexiang zhu bian
古典文獻研究輯刊. 13編 / 潘美月, 杜潔祥主編
Taibei Xian Yonghe Shi : Hua Mulan wen hua chu ban she, 2011
台北縣永和市 : 花木蘭文化出版社, 2011
 
 
Gu dian wen xian yan jiu ji kan. 14 bian / Pan Meiyue, Du Jiexiang zhu bian
古典文獻研究輯刊. 14編 / 潘美月, 杜潔祥主編
Taibei Xian Yonghe Shi : Hua Mulan wen hua chu ban she, 2012
台北縣永和市 : 花木蘭文化出版社, 2012
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.