National Library of Australia

The National Library Reading Rooms are now open at reduced hours. Find out more to plan your visit.

Showing 1 - 4 of 4 Results for author:"Pang, Jinju"
Sort by:
 
 
Ti zhi huo bi yu tong huo peng zhang : Zhongguo tong huo peng zhang de li lun fen xi / Pang Jinju, Huo Xuewen zhu
体制货帀与通货膨胀 : 中国通货膨胀的理论分析 / 逄锦聚, 霍学文著
by Pang, Jinju
逄锦聚
[Peking] : Zhongguo wu jia chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1991
[Peking] : 中国物价出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1991
 
 
Zhongguo jing ji fa zhan yu jin rong gai ge / zhu bian Pang Jinju ; fu zhu bian Ma Junlu, Liu Junmin, Liu Xin
中国经济发展与金融改革 / 主编逄锦聚 ; 副主编马君潞, 刘骏民, 柳欣
Beijing : Jing ji ke xue chu ban she, 2005
北京 : 经济科学出版社 2005
 
 
Zhongguo jing ji yan jiu. Di er ji, Jing ji xin chang tai yu quan mian shen hua gai ge / Pang Jinju zhu bian
中国经济研究. 第二辑, 经济新常态与全面深化改革 / 逄锦聚主编
Beijing Shi : Jing ji ke xue chu ban she, 2016
北京市 : 经济科学出版社, 2016
BookBook [text, volume]
 
 
She hui zhu yi jing ji li lun yu jing ji ti zhi gai ge yan jiu / zhu bian Gu Shutang, Cai Xiaozhen ; zhu li zhu bian Pang Jinju
社会主义经济理论与经济体制改革研究 / 主编谷书堂, 蔡孝箴 ; 助理主编逄锦聚
Xi'an : Shanxi ren min chu ban she, 1987
西安 : 陕西人民出版社, 1987
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.