National Library of Australia

Showing 1 - 20 of 174 Results for author:"Phra Thēpwēthī (Prayut)"
Sort by:
 
 
Prayōt sūngsut khō̜ng chīwit nī / Phra Rātchawō̜ramunī (Prayut Payuttō)
ประโยชน์สูงสุดของชีวิตนี้ / พระราชวรมุนี (ประยุทธ์ ปยุตฺโต)
by Phra Thēpwēthī (Prayut)
พระเทพเวที (ประยุทธ์)
[Bangkok : s.n., 2530 i.e. 1987]
[Bangkok : s.n., 2530 i.e. 1987]
 
 
Uniform title: Buddhism and peace
by Phra Thepwethi (Prayut)
Bangkok, Thailand : Phra Rajavaramuni, 1987
 
 
Theknōlōyī kap sātsanā : kēn winitchai khwāmmāi læ khunkhā khō̜ng phutthatham / Phra Thēpwēthī (Prayut Prayuttō)
เทคโนโลยีกับศาสนา : เกณฑ์วินิจฉัยความหมายและคุณค่าของพุทธธรรม / พระเทพเวที (ประยุทธ์ ปยุตฺโต)
Uniform title: Theknoloyi kap satsana
by Phra Thēpwēthī (Prayut)
พระเทพเวที (ประยุทธ์)
[Bangkok] : Samnakphim Bupphanimit : ČhatčhamnāI dōi Chonniyom, 2534 [1991]
[Bangkok] : สำนักพิมพ์บุพนิมิต : จัดจำหน่ายโดย ชนนิยม, 2534 [1991]
 
 
Kālānukrǫm : Phraphutthasātsanā nai ʻārayatham lōk = Chronology of Buddhism in world civilization \ Phra Phromkhunāphǫn (Pǭ.Yǭ. Payuttō)
กาลานุกรม : พระพุทธศาสนาในอารยธรรมโลก = Chronology of Buddhism in world civilization / พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตโต)
by Phra Thēpwēthī (Prayut)
พระเทพเวที (ประยุทธ์)
Krung Thēp : Samnakphim Phlitham, 2552 [2009]
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ผลิธัมม์, ๒๕๕๒
 
 
by Phra Thēpwēthī (Prayut)
Kō̜thō̜. [i.e. Krung Thēp Mahā Nakhō̜n] : Khrōngkān Tamrā læ ʻĒkkasān thāng Wichākān, Khana Sưksāsāt, Mahāwitthayālai Kasētsāt, 2532 [1989]
 
 
 
 
Uniform title: Social dimension of Buddhism in contemporary Thailand. Thai
by Phra Thepwethi (Prayut)
Krung Thep : Samnakphim Munnithi Komon Khimthong : Saisong Suksit, Borisat Khlet Thai chatchamnai, 2533 [1990]
 
 
Mong hai luk nuk hai klai : Khokhit chak hetkan duan Phrutsaphakhom 2535 / Phra Thepwethi (Prayut Prayutto)
มองให้ลึก นึกให้ไกล : ข้อคิดจากเหตุการณ์เดือนพฤษภาคม 2535 / พระเทพเวที (ประยุทธ์ ปยุตโต)
by Phra Thepwethi (Prayut)
Krung Thep : Munnithi Komon Khimthong, 2536 [1993]
 
 
Khadī Jatukam Ramathēp / Phraphromkhunāphō̧n (Pō̧.ʻŌ̧. Prayuttō)
คติจตุคามรามเทพ / พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต)
by Phra Thēpwēthī (Prayut)
พระเทพเวที (ประยุทธ์)
[Bangkok] : Samnakphim Wanladā, 2550 [2007]
[Bangkok] : สำนักพิมพ์วัลลดา, ๒๕๕๐
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Phō̜n talō̜t pī, chīwit dī talō̜t pai / Phra Thēpwēthī (Prayut Payuttō)
พรตลอดปี ชีวิตดีตลอดไป / พระเทพเวที (ประยุทธ์ ปยุตฺโต)
by Phra Thēpwēthī (Prayut)
พระธรรมปิฏก (ประยุทธ์. ปยุตฺโต)
[Bangkok] : Mūnnithi Phutthatham, 2535 [1992]
[กรุงเทพฯ] : มูลนิธิพุทธธรรม, 2535 [1992]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.