National Library of Australia

The National Library Reading Rooms are now open at reduced hours. Find out more to plan your visit.

Showing 1 - 20 of 245 Results for author:"Phra Thēpwisutthimēthī (Ngư̄am), 1906-1993"
Sort by:
 
 
Thalǣngkān Sūan Mōk 50 pī : læ, Kotbat Phutthabō̜risat / [Phutthathāt Phikkhu]
แถลงการ์สวนโมกข์ ๕๐ ปี : และ, กฎบัตรพุทธบริษัท / [พุทธทาสภิกขุ]
Uniform title: Thalǣngkān Sūan Mōk 50 pi
แถลงการ์สวนโมกข์ ๕๐ ปี
by Phra Thēpwisutthimēthī (Ngư̄am), 1906-1993
พระเทพวิสุทธิเมธี (เงื่อม), 1906-1993
Krung Thēp : Samnakphim Sukhaphāp Čhai, 2525 [1982] , Krung Thēp : Sāisong Sưksit, Khlet Thai, 2525 [1982]
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์สุขภาพใจ, ๒๕๒๕ [1982] , กรุงเทพฯ : สายส่งศึกษิต เคล็ดไทย, ๒๕๒๕ [1982]
BookBook [text, volume]
 
 
Yaowachon kap sīnlatham : khambanyāi pračham Wan Sao thī Lān Hin Khōng na Sūan Mōkkhaphalārām, Chaiyā, phāk Mākhā Būchā, 2520 / khō̜ng...
เยาวชนกับศีลธรรม : คำบรรยายประจำวันเสาร์ ที่ลานหินโค้ง ณ สวนโมกขพลาราม ไชยา ภาคมาฆบูชา ๒๕๒๐ / ของพุทธทาสภิกขุ
by Phra Thēpwisutthimēthī (Ngư̄am), 1906-1993
พระเทพวิสุทธิเมธี (เงื่อม), 1906-1993
[Chaiya, Surat Thani] : Thammathān Mūnnithi, 2522 [1979]
[Chaiya, Surat Thani] : ธรรมทานมูลนิธิ, ๒๕๒๒ [1979]
BookBook [text, volume]
 
 
Kaiwanlayatham : thammabanyāi thī Lān Hin Khōng, Sūan Mōkkhaphalārām ʻAmphœ̄ Chaiyā phāk wisākhabūchā Ph. S. 2516 / khō̜ng Phutthathāt...
ไกวัลยธรรม : ธรรมบรรยายที่ลานหินโค้ง, สวนโมกขพลาราม อำเภอไชยา ภาควิสาขบูชา พ.ศ. ๒๕๑๖ / ของพุทธทาสภิกขุ
by Phra Thēpwisutthimēthī (Ngư̄am), 1906-1993
พระเทพวิสุทธิเมธี (เงื่อม), 1906-1993
[Chaiyā, Surāt Thānī] : Thammathān Mūnnithi, 2523 [1980]
[ไชยา, สุราษฎร์ธานี] : ธรรมทานมูลนิธิ, 2523 [1980]
BookBook [text, volume]
 
 
Thamma kap kānmư̄ang : khambanyāi pračham Wan Sao thī Lān Hin Khōng na Sūan Mōkkhaphalārām, Chaiyā, phāk ʻĀsānha Būchā, 2519 / khō̜ng...
ธรรมะกับการเมือง : คำบรรยายประจำวันเสาร์ ที่ลานหินโค้ง ณ สวนโมกขพลาราม ไชยา ภาคอาสาฬหบูชา ๒๕๑๙ / ของพุทธทาสภิกขุ
by Phra Thēpwisutthimēthī (Ngư̄am), 1906-1993
พระเทพวิสุทธิเมธี (เงื่อม), 1906-1993
[Chaiya, Surat Thani] : Thammathān Mūnnithi, 2522 [1979]
[Chaiya, Surat Thani] : ธรรมทานมูลนิธิ, ๒๕๒๒ [1979]
BookBook [text, volume]
 
 
Mākhabūchā thētsanā : thammathētsanā thī Sūan Mōkkhaphalārām ʻAmphœ̄ Chaiyā rawāng Ph. S. 2501-2507 / khō̜ng Phutthathāt Phikkhu
มาฆบูชาเทศนา : ธรรมเทศนาที่สวนโมกขพลาราม อำเภอไชยา ระหว่าง พ.ศ. ๒๕๐๑-๒๕๐๗ / ของพุทธทาสภิกขุ
by Phra Thēpwisutthimēthī (Ngư̄am), 1906-1993
พระเทพวิสุทธิเมธี (เงื่อม), 1906-1993
[Chaiyā, Surāt Thānī] : Thammathān Mūnnithi, 2524 [1981]
[ไชยา, สุราษฎร์ธานี] : ธรรมทานมูลนิธิ, ๒๕๒๔ [1981]
BookBook [text, volume]
 
 
Thammasatčhasongkhro̜ : kham banyāi pračham wan sao phāk Wisākhabūchā thī Lānhinkhōng na Sūan Mōkkhaphalārām Chaiyā rawāng wanthī 5...
ธรรมสัจจสงเคราะห์ : คำบรรยายประจำวันเสาร์ ภาควิสาขบูชา ที่ลานหินโค้ง ณ สวนโมกขพลาราม ไชยา ระหว่างวันที่ ๕ เมษายน ถึงวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๑๘ / ของพุทธทาสภิกขุ
by Phra Thēpwisutthimēthī (Ngư̄am), 1906-1993
พระเทพวิสุทธิเมธี (เงื่อม), 1906-1993
[Chaiyā, Surāt Thānī] : Thammathān Mūnnithi, 2521 [1978]
[Chaiya, Surat Thani] : ธรรมทานมูลนิธิ, ๒๕๒๑ [1978]
BookBook [text, volume]
 
 
Mư̄a tham khrō̜ng lōk : khambanyāi pračham wan Sao thī Lān Hin Khōng na Sūan Mōkkhaphalārām Chaiyā phāk ʻāsālahabūchā 2516 / khō̜ng...
เมื่อธรรมครองโลก : คำบรรยายประจำวันเสาร์ ที่ลานหินโค้ง ณ สวนโมกขพลาราม ไชยา ภาคอาสาฬหบูชา ๒๕๑๖ / ของพุทธทาสภิกขุ
by Phra Thēpwisutthimēthī (Ngư̄am), 1906-1993
พระเทพวิสุทธิเมธี (เงื่อม), 1906-1993
[Chaiyā, Surāt Thānī] : Thammathān Mūnnithi, 2523 [1980]
[ไชยา, สุราษฎร์ธานี] : ธรรมทานมูลนิธิ, ๒๕๒๓ [1980]
BookBook [text, volume]
 
 
Kānklapmā hǣng sīnlatham : khambanyāi pračham wan sao thī Lānhinkhōng na Sūan Mōkkhaphalārām Chaiyā phāk Mākhabūchā 2519 / khō̜ng...
การกลับมาแห่งศีลธรรม : คำบรรยายประจำวันเสาร์ที่ลานหินโค้ง ณ สวนโมกขพลาราม ไชยา ภาควิสาขบูชา ๒๕๑๙ / ของพุทธทาสภิกขุ
by Phra Thēpwisutthimēthī (Ngư̄am), 1906-1993
พระเทพวิสุทธิเมธี (เงื่อม), 1906-1993
[Chaiyā, Surāt Thānī] : Thammathān Mūnnithi, 2521 [1978]
[ไชยา, สุราษฎร์ธานี] : ธรรมทานมูลนิธิ, ๒๕๒๑ [1978]
BookBook [text, volume]
 
 
Tēkitchakatham : kham banyāi ʻoprom phiksu nisit Mahāwitthayālai Mahidon na Hinkhōng Sūan Mōkkhaphalārām Chaiyā Ph. S. 2514 / khō̜ng Phutthathāt Phikkhu
เตกิจฉกธรรม : คำบรรยายอบรมภิกษุ นิสิตมหาวิทยาลัยมหิดล ณ หินโค้ง สวนโมกขพลาราม ไชยา พ.ศ. ๒๕๑๔ / ของพุทธทาสภิกขุ
by Phra Thēpwisutthimēthī (Ngư̄am), 1906-1993
พระเทพวิสุทธิเมธี (เงื่อม), 1906-1993
[Chaiyā, Surāt Thānī] : Thammathān Mūnnithi, 2519 [1976]
[ไชยา, สุราษฎร์ธานี] : ธรรมทานมูลนิธิ, ๒๕๑๙ [1976]
BookBook [text, volume]
 
 
ʻIthappatčhayatā : khambanyāi pračham wan Sao nai Sūan Mōkkhaphalārām phāk mākhabūchā pračham pī 2515 / Phutthathāt Phikkhu
อิทัปปัจจยตา : คำบรรยายประวจำวันเสาร์ในสวนโมกขพลาราม ภาคมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๑๕ / พุทธทาสภิกขุ
by Phra Thēpwisutthimēthī (Ngư̄am), 1906-1993
พระเทพวิสุทธิเมธี (เงื่อม), 1906-1993
[Chaiyā, Surāt Thānī] : Thammathān Mūnnithi, 2525 [1982]
[ไชยา, สุราษฎร์ธานี] : ธรรมทานมูลนิธิ, 2525 [1982]
BookBook [text, volume]
 
 
ʻŌsārētapphatham : khambanyāi pračham wan Sao nai Sūan Mōkhaphalārām phāk wisākhabūchā pračham pī 2514 / khō̜ng Phutthathāt Phikkhu
โอสาเรตัพพธรรม : ธรรมบรรยายประจำวันเสาร์ในสวนโมกขพลาราม ภาควิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๑๔ / ของพุทธทาสภิกขุ
by Phra Thēpwisutthimēthī (Ngư̄am), 1906-1993
พระเทพวิสุทธิเมธี (เงื่อม), 1906-1993
[Chaiyā, Surāt Thānī] : Thammathān Mūnnithi, 2525 [1982]
[ไชยา, สุราษฎร์ธานี] : ธรรมทานมูลนิธิ, ๒๕๒๕ [1982]
BookBook [text, volume]
 
 
Thammabanyāi radap mahāwitthayālai [lēm 2] / khō̜ng Phutthathāt Phikkhu
ธรรมบรรยายระดับมหาวิทยาลัย [เล่ม ๒] / ของพุทธทาสภิกขุ
by Phra Thēpwisutthimēthī (Ngư̄am), 1906-1993
พระเทพวิสุทธิเมธี (เงื่อม), 1906-1993
[Chaiyā, Surāt Thānī] : Thammathān Mūnnithi, 2519 [1976]
[ไชยา, สุราษฎร์ธานี] : ธรรมทานมูลนิธิ, ๒๕๑๙ [1976]
BookBook [text, volume]
 
 
Bō̜rommatham / Phutthathāt Phikkhu
บรมธรรม / พุทธทาสภิกขุ
by Phra Thēpwisutthimēthī (Ngư̄am), 1906-1993
พระเทพวิสุทธิเมธี (เงื่อม), 1906-1993
[Chaiya, Surat Thani] : Thammathān Mūnnithi, 2525 [1982]
[Chaiya, Surat Thani] : ธรรมทานมูลนิธิ, ๒๕๒๕ [1982]
BookBook [text, volume]
 
 
Phuttthathāt ramlưk
พุทธทาส รำลึก
by Phra Thēpwisutthimēthī (Ngư̄am), 1906-1993
พระเทพวิสุทธิเมธี (เงื่อม), 1906-1993
Krung Thēp : Samnakphim Mǣ Khamphāng, 2536 [1993]
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แม่คำผาง, 2536 [1993]
 
 
Thammawičhakkhanakathā : phrathammathētsanā sadǣng thawāi dǣ Phrabāt Somdet Phračhaoyūhūa ; læ, Sūan samkhan khō̜ng...
ธรรมวิจักขณกถา : พระธรรมเทศนาแสดงถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ; และส่วนสำคัญของพระพุทธศาสนาที่ทุกคนควรรู้ : ธรรมปาฐกถาแสดงถวาย สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / โดย พุทธทาสภิกขุ
by Phra Thēpwisutthimēthī (Ngư̄am), 1906-1993
พระเทพวิสุทธิเมธี (เงื้อม), 1906-1993
Krung Thēp : Samnakphim ʻArunnawitthayā : Čhatčhamnāi dōi Bō̜risat Ngān Dī, 2534 [1991]
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ อรุณวิทยา, : จัดจำหน่ายโดย บริษัทงานดี, 2534 [1991]
 
 
Sanniphon Phutthathāt wādūai withī prachāthippatai læ hūačhai sētthakit phō̜phīang / rūaprūam læ rīaprīang dōi Kawīwong
สรรนิพนธ์พุทธทาสว่าด้วยวิถีประชาธิปไตยและหัวใจเศรษฐกิจพอเพียง / รวบรวมและเรียบเรียงโดย กวีวงศ์
by Phra Thēpwisutthimēthī (Ngư̄am), 1906-1993
พระเทพวิสุทธิเมธี (เงื้อม), 1906-1993
Krung Thēp : Khana ʻAnukammakān Fāi Phutthasưksā, Khana ʻAmnūaikān Čhat Ngān 100 Pī Phutthathāt Phikkhu, 2550 [2007]
กรุงเทพฯ : vคณะอนุกรรมการฝ่ายพุทธทาสศึกษา คณะอำนวยการจัดงาน ๑๐๐ ปี พุทธทาสภิกขุ, 2550
 
 
[Phutthathāt 100 pī, 27 Phrưtsaphākhom 2449-2549] / Phutthathāt Phikkhu
[พุทธทาส 100 ปี, 27 พฤษภาคม 2449-2549]
by Phra Thēpwisutthimēthī (Ngư̄am), 1906-1993
พระเทพวิสุทธิเมธี (เงื่อม), 1906-1993
Krung Thēp : Matichon , 2549 [2006]
กรุงเทพฯ : มติชน, 2549
 
 
Suksa tua chiwit khu kan lun chan tua `eng / khong Phutthathatphikkhu
ศึกษาตัวชีวิต คือการเลื่อนชั้นตัวเอง / ของ พุทธทาสภิกขุ
by Phra Thēpwisutthimēthī (Ngư̄am), 1906-1993
[Krung Thep ... ] : `Ong Kan Kha khong Khuru Sapha, 2515 [1972]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.