National Library of Australia

Showing 1 - 5 of 5 Results for author:"Phromwōhān, Phrayā, 1802-1887"
Sort by:
 
 
Chīwit læ ngān khō̜ng Phayā Phrom / dōi Sangūan Chōtsukrat
ชีวิตและงานของพระยาพรหม / โดย สงวน โชติสุขรัตน์
by Phromwōhān, Phrayā, 1802-1887
พรหมโวหาร, พระยา, 1802-1887
Chiang Mai [Thailand] : Sangūan Kānphim, 249-? [195-?]
Chiang Mai [Thailand] : สงวนการพิมพ์, 249-? [195-?]
BookBook [text, volume]
 
 
Phāsā læ wannakam thō̧ngthin Lannā : chabap samnư̄an phāsā kammư̄ang / Rư̄angdēt Pankhư̄ankhat
ภาษาและวรรณกรรมท้องถิ่นล้านนา : ฉบับสำนวนภาษากำเมือง / เรืองเดช ปันเขื่อนขัติย์
by Rư̄angdēt Pankhư̄ankhat
Krung Thēp : Khana Manutsayasāt, Mahāwitthayālai Mahāčhulālongkō̧nrātchawitthayālai, 2552 [2009]
กรุงเทพฯ : คณะมนุษยศาสตร์, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๒
 
 
Khlōng Phra Lō̜ sō̜n lōk. Læ, Rāi Phrayā Phrom
โคลงพระลอสอนโลก. และ, ร่ายพระย าพรหม
[Phrǣ : Khana Lūklān Čhao Khampan ʻUttaraphong, 2502 i.e. 1962]
[แพร่ : คณะลูกหลานเจ้าคำปัน อุตรพงศ์, ๒๕๐๕]
 
 
by `Udom Rungruangsi
Chiang Mai : Samnak Songsoem Sinlapawatthanatham Chiang Mai ruamkap Khana Thayat Sakun 'Na Chiang Mai doi Chao Wongsak Na Chiang Mai, 2544 [2001]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.