National Library of Australia

Showing 1 - 15 of 15 Results for author:"Piyanat Bunnak"
Sort by:
 
 
Phramahā kasat kap kānsư̄sān thōrakhamanākhom : rāingān phon kānwičhai / Piyanāt Bunnāk læ khana
พระมหากษัตริย์กับการสื่อสารโทรคมนาคม : รายงานผลการวิจัย / ปิยนาถ บุนนาค และคณะ
by Piyanāt Bunnāk
ปิยนาถ บุนนาค
[Krung Thēp] : Khana Kammakān Kitčhakān Thōrakhamānākhom hǣng Chāt, [2553 i.e. 2010]
[กรุงเทพฯ] : คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ, [2553]
 
 
by Piyanāt Bunnāk
Krung Thēp : Khrōngkān Phœ̄iphrǣ Phonngān Wichākān, Khana ʻAksō̧nrasāt, Čhulālongkō̧nmahāwitthayālai , 2546 [2003]
 
 
Phrabāt Somdet Phračhaoyūhūa phraʻatchariyaphāp nai kānbō̜rihān čhatkān / Piyanāt Bunnāk læ khana
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระอัจฉริยภาพในการบริหารจัดการ / ปิยนาถ บุนนาค และคณะ
by Piyanāt Bunnāk
ปิยนาถ บุนนาค
Krung Thēp : Samnakphim hǣng Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai, 2554 [2011]
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๔
 
 
Prawattisāt Thai samai mai : tangtǣ kāntham Sonthisanyā Bāoring thưng "Hētkān 14 Tulākhom" Phō̜. Sō̜. 2516 / Piyanāt Bunnāk
ประวัติศาสตร์ไทยสมัยใหม่ : ตั้งแต่คราวทำสนธิสัญญาบาวริง ถึงเหตุการณ์ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 / ปียนาถ บุนนาค
by Piyanāt Bunnāk
ปียนาถ บุนนาค
Krung Thēp : Khana ʻAksō̜nrasāt, Chulālongkō̜nmahāwitthayālai, 2553 [2010]
กรุงเทพฯ : คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553
 
 
Raingan phon kanwichai thun `utnun kanwichai ngoppraman phaendin ruang kanwikhro `okat nai kanluan chan thang sangkhom nai sangkhom Thai samai Rattanakosin tonton, Pho. So....
รายงานผลการวิจัย ทุนอุดหนุนเพื่อเพิ่มพูนและพัฒนาประสิทธิภาพทางวิชาการ เรื่อง การวิเคราะหืโอกาสในการเลื่อน ขั้นทางสังคมในสังคมไทยสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น, พ.ศ. 2325-2394 / โดย ปิยนาถ บุนนาค
by Piyanat Bunnak
ปิยนาถ บุนนาค
[Bangkok] : Khrongkan Phoeiphrae Phonngan Wichai, Fai Wichai, Chulalongkonmahawitthayalai, 2528 [1985]
[Bangkok] : โครงการเผยแพร่ผลงานวิจัย, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2528 [1985]
 
 
Botbāt thāng kānmư̄ang kānpokkhrō̜ng khō̜ng sēnābō̜dī trakūn Bunnāk / Piyanāt Bunnāk
บทบาททางการเมืองการปกครองของเสนาบดีตระกูลบุญนาค / ปิยนาถ บุนนาค
by Piyanāt Bunnāk
ปิยนาถ บุนนาค
Krung Thēp [Bangkok] : DK Press, 1977
กรุงเทพฯ [Bangkok] : DK Press, 1977
BookBook [text, volume]
 
 
Rāingān phon kānwičhai rư̄ang nayōbāi kānpokkhrō̜ng khō̜ng ratthabān Thai tō̜ Chāo Thai Mutsalim nai čhangwat chāidǣn phāk tai...
รายงานผลการวิจัย เรื่อง นโยบายการปกครอง ของรัฐบาลไทยต่อชาวไทยมุสลิม ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ๒๔๗๕-๒๕๑๖ / โดย ปิยนาถ บุนนาค
by Piyanāt Bunnāk
ปิยนาถ บุนนาค
[Bangkok : Khrōngkān Phœ̄iphrǣ Phonngān Wičhai, Fāi Wičhai, Čhulā longkō̜nmahāwitthayālai, 2534 [1991]
[Bangkok : โครงการเผยแพร่ผลงานวิจัย ฝ่ายวิจัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2534 [1991]
 
 
9 phǣndin khō̜ng kānpatirūp rabop rātchakān / Piyanāt Bunnāk læ khana
๙ แผ่นดินของการปฏิรูประบบราชการ / ปิยะนาถ บุนนาค และคณะ
Krung Thēp : Samnakphim hǣng Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai, 2556 [2013]
กรุงเทพ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๖
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Wat nai Krung Thēp-- : kānplīanplǣng nai rō̧p 200 pī (Phō̧. Sō̧. 2325-2525) / hūanā khrōngkān, Nētnaphit Nākkhawatchara, phūrūam...
วัดในกรุงเทพฯ : การเปลี่ยนแปลงในรอบ 200 ปี (พ.ศ. 2325-2525) / หัวหน้าโครงการ, เนตรนภิศ นาควัชระ, ผู้ร่วมโครงการ, ปิยนาถ บุนนาค, จุลทัศน์ พยาฆรานนท์
by Nētnaphit Nākkhawatchara
เนตรนภิศ นาควัชระ
[Bangkok] : Čhulālongkō̧nmahāwitthayālai, 2525 [1982]
[กรุงเทพฯ] : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2525
 
 
Sāithān hǣng ʻadīt / Suthāchai Yimprasœ̄t, bannāthikān
สายธารแห่งอดีต / สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ, บรรณาธิการ
Krung Thēp : Phāk Wichā Prawattisāt, Khana ʻAksō̜nrasāt, Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai, 2550 [2007]
กรุงเทพฯ : ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550
 
 
Wat nai Krung Thēp : kān plīanplǣng nai rō̜p 200 pī ( Phō̜. Sō̜. 2325-2525) / hūanā khrōngkān , Nētnaphit Nākwatchara , phū rūam...
วัดในกรุงเทพ : การเปลี่ยนแปลงในรอบ 200 ปี (พ. ศ. 2325-2525) / หัวหน้าโครงการ, เนตรนภิส นาควัชระ, ผู้ร่วมโครงการ, ปิยนาถ บุนนาค, จุลทัศน์ พยาฆรานนท์
by Nētnaphit Nākwatchara
เนตรนภิส นาควัชระ
Kō̜thō̜mō̜. [i.e. Krung Thēp Mahā Nakhō̜n] : Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai, 2525 i.e. [1982]
กทม [i.e. กรุงเทพมหานคร] : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2525 i.e. [1982]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.