National Library of Australia

The National Library building is closed temporarily until further notice, in line with ACT Government COVID-19 health restrictions.
Find out more

Showing 1 - 14 of 14 Results for author:"Praphat Trīnarong"
Sort by:
 
 
 
 
Somphōt Krung Rattanakōsin 200 pī Phō̜. Sō̜. 2525 / rūaprūam dōi Praphat Trīnarong, rūp lēm Somchet Phonʻāsā, damnœ̄n ngān Thanwākhom...
สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี พ.ศ. ๒๕๒๕ / รวบรวมโดย ประพัฒน์ ตรีณรงค์, รูปเล่ม สมเจต พลอาษา, ดำเนินงาน, ธันวาคม ทิพยจันทร์
by Praphat Trīnarong
ประพัฒน์ ตรีณรงค์
[Krung Thēp Mahā Nakhō̜n?] : ʻUdomsưksā, [2525? i.e. 1982?]
[กรุงเทพมหานคร?] : อุดมศึกษา, [2525? i.e. 1982?]
BookBook [text, volume]
 
 
Pramūan Phrachāyālak, Phrarātchaphithī ʻAphisēksomrot Somdet Phračhao Lūkthœ̄ Čhaofā Čhulāphō̜n Walailak kap... Rư̄a ʻĀkāt Thō....
ประมวลพระฉายาลักษณ์, พระราชพิธีอภิเษกสมรส สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ กับ... เรืออากาศโท วีระยุทธ ดิษยะศริน พร้อมด้วยประวัติของ เรืออากาศโท วีระยุทธ ดิษยะศริน โดยละเอียด / ประพัฒน์ ตรีณรงค์, เรียบเรียง
by Praphat Trīnarong
ประพัฒน์ ตรีณรงค์
[Bangkok] : Rō̜. Thō̜. Thanwākhom Thipphayačhan, 2525 [1982]
[Bangkok] : ร.อ. ธันวาคม ทิพยจันทร์, 2525 [1982]
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Khwāmpenmā khō̜ng Phutthasātsanā nai Mư̄ang Thai / dōi Praphat Trīnarong
ความเป็นมาของพระพุทธศาสนาในเมืองไทย / โดย ประพัฒน์ ตรีณรงค์
by Praphat Trīnarong
ประพัฒน์ ตรีณรงค์
Krungthēp : Khlangwitthayā, 2500 [1957]
กรุงเทพฯ : คลังวิทยา, ๒๕๐๐ [1957]
BookBook [text, volume]
 
 
Somdet Phrasangkharāt hǣng krung Rattanakōsin (15 phraʻong) / rīaprīang dōi Praphat Trīnarō̜ng
สมเด็จพระสังฆราชแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ (15 พระองค์) / เรียบเรียงโดย ประพัฒน์ ตรีณรงค์
by Praphat Trīnarō̜ng
ประพัฒน์ ตรีณรงค์
Phra Nakhō̜n : ʻUdom Sưksā, 2506 [1963]
พระนคร : อุดมศึกษา, 2506 [1963]
 
 
Sārānukrom wannakhadī sākon / dōi Sangūan ʻAnkhong [lǣ] Praphat Trīnarong
สารานุกรมวรรณคดีสากล / สงวน อั้นคง [และ] ประพัฒน์ ตรีณรงค์
by Sangūan ʻAnkhong
สงวน อั้นคง
Phra Nakhō̜n : Phrǣ Phitthayā, 2506 [1963]
พระนคร : แพร่พิทยา, ๒๕๐๖
BookBook [text, volume]
 
 
Thīmā khō̜ng kham wā Čhakkrī ; Phrarātchaprawat læ phrarātchakaranīyakit sangkhēp khō̜ng phramahākasat nai Rātchawong Čhakkrī. Læ,...
ที่มาของคำว่าจักรี ; พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจสังเขปของพระมหากษัตริย์ในราชวงศ์จักรี. และ, เรื่องกรุงรัตนโกสินทร์
[Bangkok : Čhiraphong Ratthakhēt], 2525 [1982]
[กรุงเทพฯ : ครอบครัว นางมณี พุกกะพันธุ์], 2525 [1982]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.