National Library of Australia

Showing 1 - 20 of 102 Results for author:"Pu, Songling, 1640-1715"
Sort by:
 
 
Liao zhai zhi yi xin ping : [16 juan / Pu Songling zhu]
聊齋志異新評 : [16卷 / 蒲松齡著]
by Pu, Songling, 1640-1715
蒲松齡, 1640-1715
[China] Guangshun Dan shi kai diao, Daoguang ren yin [1842]
[China] 廣順但氏開雕, 道光壬寅 [1842]
 
 
Liao zhai bai hua yun wen / Pu Songling zhu; [Ma Lixun bian]
聊斋白話韵文 / 蒲松齢著; [馬立勛編]
by Pu, Songling, 1640-1715
蒲松齡, 1640-1715
Beijing : Beijing shi Zhongguo shu dian : Beijing shi xin hua shu dian fa xing, 1987
北京: 北京市中国书店 : 北京市新华书店发行
 
 
Uniform title: Liao chai chih i Vietnamese
by Pu, Songling, 1640-1715
[Saigon] : Trường-Giang, 1962
 
 
Liao zhai zhi yi ping zhu : shi liu juan / Pu Songling zhu ; Wang Shizheng ping ; Dan Minglun xin ping ; Lu Zhan'en zhu
聊齋志異評註 : 十六卷 / 蒲松齡著 ; 王士禛評 ; 但明倫新評 ; 呂湛恩註
by Pu, Songling, 1640-1715
蒲松齡, 1640-1715
Shanghai : Shang wu yin shu guan, Minguo 17 [1928]
上海 : 商務印書館, 民國17 [1928]
 
 
Liao zhai zhi yi xuan / Pu Songling zhu ; Yan Weiqing, Zhu Qikai xuan zhu
聊斋志异选 / 蒲松龄著 ; 严薇青, 朱其铠选注
Uniform title: Liao zhai zhi yi. Selections
聊斋志异. Selections
by Pu, Songling, 1640-1715
蒲松龄, 1640-1715
Jinan : Qi Lu shu she, 1984
济南 : 齐鲁书社, 1984
 
 
Liao zhai zhi yi : er shi si juan chao ben / Pu Songling zhu
聊齋誌異 : 二十四卷抄本 / 蒲松龄著
by Pu, Songling, 1640-1715
蒲松龄, 1640-1715
Jinan : Qi lu shu she, 1981
济南 : 齐鲁书社, 1981
 
 
"Liao zhai zhi yi" zhong de ji ge yi nan an : Pu Songling yaun zhu, Li Jiaofu, Xiaoni bian yi
"聊齋志異" 中的幾個疑难案 / 蒲松齡原著, 李椒父, 小妮編譯
by Pu, Songling, 1640-1715
蒲松齡, 1640-1715
Shanghai : Shanghai wen hua chu ban she, 1956
上海 : 上海文化出版社, 1956
 
 
Xiang zhu Liao zhai ji yi tu yong / Pu Liuxian zhuan
詳註聊齋志異圖詠 / 蒲留仙撰
by Pu, Songling, 1640-1715
蒲松齡, 1640-1715
Taibei Shi : Guang wen shu ju, Minguo 76 [1987]
台北市 : 廣文書局, 民國76 [1987]
 
 
Liao zhai / Pu Songling zhuan
聊齋 / 蒲松齡撰
by Pu, Songling, 1640-1715
蒲松齡, 1640-1715
Taibei Shi : He luo tu shu chu ban she, Minguo 69 [1980]
臺北市 : 河洛圖書出版社, 民國69 [1980]
 
 
Liao zhai zhi yi yi gao ji zhu : ji Liao zhai ji yi shou gao / Pu Liuxian [Songling] yuan zhu, Liu Jieping xuan zhu
聊齋志異遺稿輯注 : 集聊齋志異手稿 / 蒲留仙[松齡]原著, 劉階平輯注
by Pu, Songling, 1640-1715
蒲松齡, 1640-1715
Taibei : Taiwan Zhonghua shu ju, Minguo 58 [1969]
臺北 : 臺灣中華書局, 民国58 [1969]
 
 
Liao zhai zhi yi : shi liu juan / Pu Songling zhuan
聊齋志異 : 十六卷 / 蒲松齡撰
by Pu, Songling, 1640-1715
蒲松齡, 1640-1715
Shanghai : Shang wu yin shu guan, Guangxu 30 [1904]
上海 : 商務印書館, 民國17 [1928]
 
 
Bai hua Liao zhai / Yuan Lükun ... [et al.] bian yi
白话聊斋 / 袁闾琨 ... [et al.] 编译
Uniform title: Liao zhai zhi yi
聊斋志异
by Pu, Songling, 1640-1715
蒲松齡, 1640-1715
Shenyang : Liaoning ren min chu ban she : Liaoning sheng xin hua shu dian fa xing, 1981-1982
沈阳 : 辽宁人民出版社 : 辽宁省新华书店发行, 1981-1982
 
 
Yi shi : Kangxi ji wei Liao zhai fen yu cun gao / [Pu Songling zhu]
異史 : 康熙己未聊斋焚餘存稿/ [蒲松齡著]
Uniform title: Liao zhai zhi yi
聊斋志异
by Pu, Songling, 1640-1715
蒲松齡, 1640-1715
Beijing : Zhongguo shu dian : Fa xing zhe Xin hua shu dian shou du fa xing suo, [1989]
北京 : 中國書店 : 發行者新華書店首都發行所, [1989]
 
 
Xin bian liao zhai zhi yi / Pu Songling yuan zhu
新編聊齋誌異 / 蒲松齡原著
Uniform title: Liao zhai zhi yi. Selections
聊齋誌異. Selections
by Pu, Songling, 1640-1715
蒲松齡, 1640-1715
Taibei Shi : Jing mei chu ban she : Xi dai shu ban you xian gong si, Minguo 73 [1984]
台北市 : 精美出版社 : 希代書版有限公司, 民國73 [1984]
 
 
Liao zhai xin yi / Li Shijun, Song Xinyou, Shen Xiufu ; [cha tu Wang Chaorui ... et al.]
聊齋新譯 / 李世钧, 宋新有, 申修福 ; [挿图王朝瑞 ... et al.]
Uniform title: Liao zhai zhi yi. Selections
聊斎志异. Selections
by Pu, Songling, 1640-1715
蒲松龄, 1640-1715
Taiyuan : Shanxi ren min chu ban she : Shanxi sheng xin hua shu dian fa xing, 1982
太原 : 山西人民出版社 : 山西省新華書店发行, 1982
 
 
Liao chai / [yuan zhu zhe Pu Songling ; bian yi ji He luo tu shu chu ban she]
聊齋 / [原著者蒲松齡 ; 編譯者河洛圖書出版社]
Uniform title: Liao zhai zhi yi. Selections
聊齋志異. Selections
by Pu, Songling, 1640-1715
蒲松齡, 1640-1715
Taibei : He luo tu shu chu ban she, Minguo 64 [1975]
臺北 : 河洛圖書出版社, 民國64 [1975]
 
 
Xiang zhu Liao zhai zhi yi tu yong / Pu Songling zhu
詳註聊齋志異圖詠 / 蒲松齡著
by Pu, Songling, 1640-1715
蒲松齡, 1640-1715
Shanghai : Wen cheng tang, Guangxu 12 [1886]
上海 : 文成堂, 光绪12 [1886]
 
 
Liao zhai bian nian shi ji xuan zhu / [Pu Liuxian zhu] ; Liu Jieping xuan zhu
聊齋編年詩集選注 / [蒲留仙著] ; 劉階平選注
by Pu, Songling, 1640-1715
蒲松齡, 1640-1715
Taibei Shi : Taiwan Zhonghua shu ju, Minguo 63 [1974]
臺北市 : 臺灣中華書局, 民國63 [1974]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.