National Library of Australia

Showing 1 - 14 of 14 Results for author:"Qi, Lin"
Sort by:
 
 
Gannan Zangzu min ju di yu shi ying xing yan jiu / Qi Lin zhu
甘南藏族民居地域适应性研究 / 齐琳著
by Qi, Lin
齐琳
Lanzhou Shi : Gansu min zu chu ban she, 2009
兰州市 : 甘肃民族出版社, 2009
 
 
Guo wai zhu ming xue zhe, zheng yao lun Zhongguo jue qi [electronic resource] / Su Jingxiang, Qi Lin zhu bian
国外著名学者, 政要论中国崛起 [electronic resource] / 宿景祥, 齐琳主编
Beijing : Zhong gong zhong yang dang xiao chu ban she, 2007
北京 : 中共中央党校出版社, 2007
BookBook, OnlineOnline
 
 
Jinling Lin shi jia sheng / Lin Qi bian zuan
金陵林氏家乘 / 林杞編纂
by Lin, Qi
林杞
Taibei : [publisher not identified], 1966
台北 : [publisher not identified], 1966
BookBook [text, volume]
 
 
Zhang Lan zhuan / Lin Qi zhu
张澜传 / 林淇著
by Lin, Qi
林淇
Shanghai : Shanghai wen yi chu ban she : Xin hua shu dian jing xiao, 1993
上海 : 上海文艺出版社 : 新华书店经销, 1993
 
 
Luan tan ji / Lin Qi zhu
亂彈集 / 林起著
by Lin, Qi
林起
Jiulong : Xin yuan chu ban she, 1974
九龍 : 新源出社, 1974
 
 
Qing chun sui yue : dang dai qing nian xiao bao gao wen xue xuan / Jin Ming, Zhang Han, Qi Lin
青春岁月 : 当代青年小报告文学选 / 金明, 章翰, 齐林
Beijing : Ren min wen xue chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1986
北京 : 人民文学出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1986
 
 
Da can kao = General reference
大參考 = General reference
Croydon, N.S.W. : Qi lin bao ye ji tuan, 1995-
Croydon, N.S.W. : 麒麟報業集團, 1995-
 
 
Qi lin wen hua hui cui = Kylin culture oversea edition
麒麟文化薈萃 = Kylin culture oversea edition
Burwood, N.S.W. : Qi lin bao ye ji tuan, 1995-
Burwood, N.S.W. : 麒麟報業集團, 1995-
 
 
Xianggang : Ling ji chu ban you xian gong si : Qi lin shu ye you xian gong si, 1999
香港 : 齡記出版有限公司 : 麒麟書業有限公司, 1999
 
 
Yuyangshanren jing hua lu : 10 juan / Wang Shizhen zhuan ; Lin Ji bian
漁洋山人精華錄 : 十卷 / 王士禎撰 ; 林佶編
by Wang, Shizhen, 1634-1711
王士禎, 1634-1711
[Shanghai : Shang wu yin shu guan, 1922?]
[上海 : 商務印書館, 1922?]
 
 
Riben ren fan zhan shi bing yu Zhong Ri zhan zheng : yu Chongqing zheng fu di qu fu lu shou rong suo xiang guan de qing kuang / Juchi Yilong zhu ; Lin Qi, Chen Jiezhong yi ; Zhu...
日本人反戰士兵與日中戰爭 : 與重慶國民政府地區俘虜收容所相關的情況 / 菊池一隆著 ; 林琦, 陳傑中譯 ; 朱家駿主編/校譯
Uniform title: Nihonjin hansen heishi to Nitchū Sensō. Chinese
日本人反戦兵士と日中戦争. Chinese
by Kikuchi, Kazutaka, 1949-
菊池一隆, 1949-
Xianggang : Guang da chu ban she, 2006
香港 : 光大出版社, 2006
BookBook [text, volume]
 
 
Fan Zhongzhen ji : [10 juan] / (Qing) Fan Chengmo zhuan ; Liu Keshu bian
范忠貞集 : [10卷] / (淸) 范承謨撰 ; 劉可書編
by Fan, Chengmo, 1624-1676
范承謨, 1624-1676
[Taipei] : Taiwan shang wu yin shu guan, [1983]
[Taipei] : 臺灣商務印書館, [1983]
 
 
Ya pian zhan zheng shi qi de Lin Zexu / Xiamen da xue li shi xi "Ya pian zhan zheng shi qi de Lin Zexu" bian xie zu
鸦片战争時期的林则徐 / 厦门大学历史系《鸦片战争時期的林则徐》编写组
[Fuzhou shi] : Fujian ren min chu ban she : Fujian sheng xin hua shu dian fa xing, 1978
[福州市] : 福建人民出版社 : 福建省新華書店发行, 1978
 
 
Guangxi Zhuangzu Zizhiqu guo you Qipo lin chang zhi [electronic resource] : 1952-2011 / Ben shu bian zuan ling dao xiao zu bian
广西壮族自治区国有七坡林场志 [electronic resource] : 1952-2011 / 本书编纂领导小组编
Nanning : Guangxi ren min chu ban she, 2012
南宁 : 广西人民出版社, 2012
BookBook, OnlineOnline [text, online resource]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.