National Library of Australia

Reopening Update - August 2020: Enjoy a CovidSafe visit to the National Library. Read more...

Showing 1 - 20 of 81 Results for author:"Qi, Zhi"
Sort by:
 
 
Jie mi Zhongguo dian ying, du jie wen ge ying pian / Qi Zhi zhu
揭秘中國電影, 讀解文革影片 / 啟之著
by Qi, Zhi
啟之
Taibei Shi : Xin rui wen chuang, 2013 , ©2013
臺北市 : 新銳文創, 2013
BookBook [text, volume]
 
 
Mao Zedong shi dai de ren min dian ying, 1949-1966 nian / Qi Zhi zhu
毛澤東時代的人民電影, 1949-1966年 / 啓之著
by Qi, Zhi
啓之
Taibei Shi : Xiu wei zi xun ke ji gu fen you xian gong si, 2010
台北市 : 秀威資訊科技股份有限公司, 2010
 
 
Nei Meng wen ge shi lu : "min zu fen lie" yu "wa su" yun dong / Qi Zhi zhu
内蒙文革實錄 : 「民族分裂」與「挖肅」運動 / 啓之著
by Qi, Zhi
啓之
Xianggang : Tian hang jian chu ban she, 2010
香港 : 天行健出版社, 2010
 
 
 
 
Shi bian yu chuang hua : Han Tang, Tang Song zhuan huan qi zhi wen yi xian xiang / zhu bian Yi Rofen, Liu Yuanru
世變與創化 : 漢唐, 唐宋轉換期之文藝現象 / 主編衣若芬, 劉苑如
by Shi bian you zhuang hua : Han Dang, Dang Song zhuan huan qi zhi wen yi xian xiang guo ji xue shu yan dao hui (1999 : Taibei, Taiwan)
世變與創化 : 漢唐, 唐宋轉換期之文藝現象國際學術研討會 (1999 : Taibei, Taiwan)
Taibei shi : Zhong yang yan jiu yuan Zhongguo wen zhe yan jiu suo zhou bei zhu, Minguo 89 [2000]
臺北市 : 中央硏究院中國文哲硏究所籌備處, 民國89 [2000]
 
 
Shui mu feng yu : Beijing Qing hua da xue wen ge shi / Qi Zhi bian
水木風雨 : 北京清華大學文革史 / 啟之編
Taibei Shi : Du li zuo jia, 2014 nian 3 yue , ©2014
台北市 : 獨立作家, 2014年3月
BookBook [text, volume]
 
 
Wendu'erhan de you ling : Lin Biao shi jian : "jiu yi san" si shi nian hou de hui yi yu si kao / Qi Zhi, He Shu bian
溫都爾汗的幽靈 : 林彪事件 : 「九一三」四十年後的回憶與思考 / 啟之, 何蜀編
Taibei Shi : Xiu wei zi xun ke ji gu fen you xian gong si, 2012
台北市 : 秀威資訊科技股份有限公司, 2012
 
 
Ji yi jing xuan. di yi ji = Selections from rememberance (1) / zhu bian: Qi Zhi, He Shu
记忆精选. 第一集 = Selections from rememberance (1) / 主编: 启之, 何蜀
Fort Worth, Texas : Xi liu chu ban she, 2010 , ©2010
Fort Worth, Texas : 溪流出版社, 2010
BookBook [text, volume]
 
 
Wang Jingwei wen cun / [Wang Zhaoming zhu]
汪精衛文存 / [汪兆銘著]
by Wang, Zhaoming, 1883-1944
汪兆銘, 1883-1944
Shanghai : Qi zhi shu ju, Minguo 24 [1935]
上海 : 啓智書局, 民國24 [1935]
 
 
Qinghai Balong qi zhi / "Qinghai Balong qi zhi" bian yi wei yuan hui bian yi
青海巴隆旗志 / "青海巴隆旗志"编译委员会编译
Hulunbei'er Shi : Nei Menggu wen hua chu ban she, 2015
呼伦贝尔市 : 内蒙古文化出版社, 2015
BookBook [text, volume]
 
 
Zhalaite qi zhi / Zhalaite qi zhi bian zuan wei yuan hui
扎赉特旗志 / 扎赉特旗志编纂委员会
Huhehaote Shi : Nei Menggu ren min chu ban she, 1993
呼和浩特市 : 内蒙古人民出版社, 1993
 
 
Lun "Si ge di yi"
論"四個第一"
by Hong qi za zhi ping lun yuan
紅旗雜誌評論員
Shanghai : Ren min chu ban she, 1965
上海 : 人民出版社, 1965
 
 
Su gong xin ling dao feng xing Su Mei he zuo lu xian de gong zhuang / Hong qi za zhi ping lun yuan
蘇共新領導奉行蘇美合作路線的供狀 / 紅旗雜誌評論員
by Hong qi za zhi ping lun yuan
紅旗雜誌評論員
Beijing : Ren min chu ban she, 1966
北京 : 人民出版社, 1966
 
 
 
Tu shu guan yu zi xun yan jiu lun ji : qing zhu Hu Shuzhao jiao shou qi zhi rong qing lun wen ji / Hu Shuzhao jiao shou qi zhi rong qing lun wen ji bian ji xiao zu zhu bian
圖書館與資訊硏究論集 : 庆祝胡述兆敎授七秩榮慶論文集 / 胡述兆敎授七秩榮慶論文集編輯小組主編
Taibei ; Niuyue : Han mei tu shu you xian gong si, 1996
台北 ; 紐約 : 漢美圖書有限公司, 1996
 
 
Kua yue shu wei shi dai de zi xun fu wu : Zhang Dingzhong jiao shou qi zhi rong qing lun wen ji / Zhang Dingzhong jiao shou qi zhi rong qing chou bei xiao zu bian
跨越數位時代的資訊服務 : 張鼎鍾教授七秩榮慶論文集 / 張鼎鍾教授七秩榮慶籌備小組編
Taibei Shi : Wen hua tu shu guan guan li zi xun gu fen you xian gong si, Minguo 93 [2004]
臺北市 : 文華圖書館管理資訊股份有限公司, 民國93 [2004]
 
 
Beijing shi shang di tu : chi fan na xie di er / [Beijing qi zhi tong shu ju ke ji gong si bian]
北京食尚地图 : 吃饭那些地儿 / [北京奇志通数据科技有限公司编]
Beijing : Ren min jiao tong chu ban she, 2009
北京 : 人民交通出版社, 2009
 
 
Banchan (Xiangride) Xiangjia qi zhi / "Banchan (Xiangride) Xiangjia qi zhi" bian yi wei yuan hui bian yi ; E'erdunge'erle zhu bian
班禅(香日德)香加旗志 / "班禅(香日德)香加旗志"编译委员会编译 ; 额尔敦格尔勒主编
Hulunbei'er Shi : Nei Menggu wen hua chu ban she, 2015
呼伦贝尔市 : 内蒙古文化出版社, 2015
BookBook [text, volume]
 
 
Beijing Zhong Ying Ri wen dui zhao di tu [cartographic material] = Beijing map in Chinese, English & Japanese / [Beijing qi zhi tong shu ju ke ji you xian gong si]
北京中英日文对照地图 [cartographic material] = Beijing map in Chinese, English & Japanese / [北京奇志通数据科技有限公司]
Beijing : Ren min jiao tong chu ban she, 2008
北京 : 人民交通出版社, 2008
MapMap [cartographic material] =]
 
 
Ren quan, zheng yi yu si fa gai ge : Chen Chuanyue lü shi qi zhi jin wu hua dan zhu shou lun wen ji = Human rights, justice and judicial reform : collection of works in...
人權、正義與司法改革 : 陳傳岳律師七秩晉五華誕祝壽論文集 = Human rights, justice and judicial reform : collection of works in celebration of seventy-fifth birthday of John Chrun-yueh Chen, Attorney-at-Law / 陳傳岳律師七秩晉五華誕祝壽論文集編輯委員會編輯
Taibei Shi : Chen Chuanyue lü shi qi zhi jin wu hua dan zhu shou lun wen ji bian ji wei yuan hui, 2014
臺北市 : 陳傳岳律師七秩晉五華誕祝壽論文集編輯委員會, 2014
BookBook [text, volume]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.