National Library of Australia

Showing 1 - 20 of 37 Results for author:"Qian, Xin"
Sort by:
 
 
Jia shen chuan xin lu : [10 juan] / Qian Xin bian
甲申傳信錄 : [10卷] / 錢[Xin]編
by Qian, Xin
錢[Xin]
Shanghai : Shen zhou guo guang she, Minguo 36 [1947]
上海 : 神州國光社, 民國36 [1947]
 
 
Jia shen chuan xin lu / [Qian Xin]
甲申傳信錄 / [錢Xin]
by Qian, Xin
錢[Xin]
Shanghai : Shanghai shu dian, 1982
上海 : 上海書店, 1982
 
 
Jia shen chuan xin lu
甲申傳信錄 : [10卷] / 錢[Xin]著 ; 臺灣銀行經濟研究室編輯
by Qian, Xin
Taibei : Taiwan yin hang : Minguo 58 [1969]
臺北 : 臺灣銀行 : 中華書局經售, 民國 58 [1969]
 
 
Gulu de sheng dan jie / Jiansuo Shouzi zhu ; Heijing Jian hui ; Qian Xin yi
咕噜的圣诞节 / 间所寿子著 ; 黑井健绘 ; 钱鑫译
Uniform title: Kurisumasu no Korowan. Chinese
クリスマスのころわん. Chinese
by Madokoro, Hisako, 1938-
間所ひさこ, 1938-
Beijing Shi : Zhong xin chu ban ji tuan gu fen you xian gong si, 2015
北京市 : 中信出版集团股份有限公司, 2015
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Jiaxuan shi wen chao cun / [Xin Qiji] ; Xin Qitai yuan ji ; Deng Guangming jiao bu
稼軒詩文鈔存 / [辛棄疾] ; 辛啓泰原輯 ; 鄧廣銘校補
by Xin, Qiji, 1140-1207
辛 棄疾, 1140-1207
Taibei : Chang'an chu ban she, Minguo 64 [1975]
臺北 : 長安出版社, 民國64 [1975]
BookBook [text, volume]
 
 
Qie fen lu ; Nan jin ji wen lu / Xin Qiji zhu. Chun ming tui chao lu : [3 juan] / Song Minqiu zhu
竊憤錄;南燼紀聞錄/ 辛棄疾著.春明退朝錄:[3卷]/宋敏求著.
by Xin, Qiji, 1140-1207
辛棄疾, 1140-1207
Taibei : Guang wen shu ju, Minguo 57 [1968]
台北: 廣文書局, 民國57 [1968]
 
 
Jiaxuan ci shu zheng : [6 juan] / Xin Qiji zhuan ; Liang Qixun shu zheng ; [Liang Qichao ji]
稼軒詞疏證 : [6卷] / 辛棄疾撰 ; 粱啓勳疏證 ; [粱啓超輯]
Uniform title: Jiaxuan ci
稼軒詞
by Xin, Qiji, 1140-1207
辛棄疾, 1140-1207
Taibei : Guang wen shu ju, Minguo 66 [1977]
台北 : 廣文書局, 民國66 [1977]
 
 
Jiaxuan ci bian nian jian zhu / [Xin Qiji] ; Deng Guangming jian zhu ; [Zhonghua shu ju Shanghai bian ji suo bian ji]
稼軒詞編年箋注 / [新棄疾] ; 鄧廣銘箋注 ; [中華書局上海編輯所編輯]
by Xin, Qiji, 1140-1207
辛棄疾, 1140-1207
Shanghai : Zhonghua shu ju : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing, 1962
上海 : 中華書局 : 新華書店上海發行所發行, 1962
 
 
Jiaxuan ci shu zheng : [6 juan] / Liang Qixun zhu ; [Liang Qichao ji]
稼軒詞疏證 : [6卷] / 梁啓勲著 ; [梁啓超輯]
Uniform title: Poems. Selections
by Xin, Qiji, 1140-1207
辛棄疾, 1140-1207
[Beijing : Beijing shi Zhongguo shu dian, 1980?]
[北京 : 北京市中國書店, 1980?]
 
 
Shi dai bei qing, wen hua bian qian, liang an guan xi / Xin Qi zhu ; [zhu bian Hong Yiyong]
時代悲情, 文化變遷, 兩岸關係 / 辛旗著 ; [主編洪宜勇]
by Xin, Qi, 1961-
辛旗, 1961-
Taibei Shi : Hai xia xue shu chu ban she, Minguo 92 [2003]
臺北市 : 海峽學術出版社, 民國92 [2003]
 
 
Xin Jiaxuan shi wen chao cun / [Xin Qiji zhu] ; Deng Guangming ji jiao
辛稼軒詩文鈔存 / [辛棄疾著] ; 鄧廣銘輯校
by Xin, Qiji, 1140-1207
辛棄疾, 1140-1207
Taibei : Hua zheng shu ju, Minguo 68 [1979]
台北市 : 華正書局, 民國68 [1979]
 
 
Jiaxuan chang duan ju : [12 juan / Xin Jiaxuan [Qiji] zhu
稼軒長短句 : [12卷 / 辛稼軒[棄疾]著
by Xin, Qiji, 1140-1207
辛棄疾, 1140-1207
Shanghai : Shanghai ren min zhu ban she, 1975
上海 : 上海人民出版社, 1975
 
 
Nan tu lu / [Xin Qiji zhu]
南渡錄 / [辛棄疾述]
by Xin, Qiji, 1140-1207
辛棄疾, 1140-1207
Shanghai : Guang yi shu ju, [19--]
上海 : 廣益書局, [19--]
 
 
Song Xin Zhongmin nan du lu / [Xin Qiji shu]
宋辛忠敏南渡錄 / [辛棄疾述]
by Xin, Qiji, 1140-1207
辛棄疾, 1140-1207
[China] : Guang yi shu ju, Minguo yuan nian [1911]
[China] : 廣益書局, 民國元年 [1911]
 
 
Jiaxuan ci bian nian jian zhu / Deng Guangming jian zhu
稼軒词编年箋注 / 鄧廣銘箋注
by Xin, Qiji, 1140-1207
辛棄疾, 1140-1207
Shanghai : Shanghai gu ji chu ban she, 1978
上海 : 上海古籍出版社, 1978
 
 
Jie du Meiguo she Tai jue ce [electronic resource] : Guo hui de shi jiao / Xin Qiang
解读美国涉台决策 [electronic resource] : 国会的视角 / 信强
by Xin, Qiang, 1975-
信强, 1975-
Shanghai : Shanghai ren min chu ban she, 2010
上海 : 上海人民出版社, 2010
BookBook, OnlineOnline
 
 
Xin Qiji ci xuan / Liu Yisheng zhu bian ; Liu Sifen xuan zhu
辛棄疾詞選 / 劉逸生主編 ; 劉斯奮選注
Uniform title: Poems. Selections
by Xin, Qiji, 1140-1207
辛棄疾, 1140-1207
Xianggang : Sheng huo, du shu, xin zhi san lian shu dian, 1981
香港 : 生活・讀書・新知三聯書店, 1981
 
 
Shi dai bei qing, wen hua bian qian, liang an guan xi / Xin Qi zhu
時代悲情, 文化變遷,兩岸關係 / 辛旗著
by Xin, Qi
辛旗
Taibei Shi : Hai xia xue shu chu ban she chu ban, 2003
臺北市 : 海峽學術出版社出版, 2003
 
 
Tian di shuang xiong [electronic resource] / Xin Qiang
天地双雄 [electronic resource] / 忻强
by Xin, Qiang
忻强
Shanghai : Shanghai ren min chu ban she, 2010
上海 : 上海人民出版社, 2010
BookBook, OnlineOnline
 
 
Jiaxuan ci : [12 juan ; bu yi] / Xin Qiji
稼軒詞 : [12卷 ; 補遺] / 辛棄疾
by Xin, Qiji, 1140-1207
辛棄疾, 1140-1207
Shanghai : Shanghai Zhonghua shu ju, Min guo 25 [1936]
上海 : 上海中華書局, 民國25 [1936]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.