National Library of Australia

The National Library building is closed temporarily until further notice, in line with ACT Government COVID-19 health restrictions.
Find out more

Showing 1 - 19 of 19 Results for author:"Qin, Si"
Sort by:
 
 
Jian ming zhongguo di li / Qin Si bian zhu
簡明中國地理 / 秦斯編著
by Qin, Si
秦斯
Xianggang : Xianggang Wen yuan shu wu, 1966
香港 : 香港文苑書屋, 1966
 
 
Du Fu shi ge shang xi / Qin Si xuan xi
杜甫诗歌赏析 / 秦似选析
by Qin, Si
秦似
Nanning Shi : Guangxi ren min chu ban she, 1986
南宁市 : 广西人民出版社 , 1986
 
 
Xian dai shi yun / Qin Si bian zhu
现代诗韵 / 秦似编著
by Qin, Si
秦似
[Nanning?] : Guangxi ren min chu ban she, 1975
[南宁?] : 广西人民出版社, 1975
 
 
Jian ming zhongguo di li / Qin Si bian zhu
簡明中國地理 / 秦斯編著
by Qin, Si
秦斯
Xianggang : Xianggang wen yuan shu wu, 1963
香港 : 香港文苑書屋, 1963
 
 
Qin Si za wen ji
秦似杂文集
Uniform title: Essays
by Qin, Si
秦似
Beijing : Sheng huo, du shu, xin zhi san lian shu dian : Xin hua shu dian fa xing, 1981
北京 : 生活・讀書・新知三联书店 : 新华书店发行, 1981
BookBook [text, volume]
 
 
Xian dai shi yun / Qin Si bian zhu
现代诗韵 / 秦似编著
by Qin, Si
秦似
Nanning shi : Guangxi jiao yu chu ban she : Guangxi xin hua shu dian fa xing, 1987
南宁市: 广西教育出版社: 广西新華書店发行, 1987
 
 
Liang jian ju shi ci cong hua / Qin Si zhu
两间居诗词丛话 / 秦似著
by Qin, Si
秦似
Chengdu : Sichuan ren min chu ban she : Sichuan sheng xin hua shu dian fa xing, 1985
成都 : 四川人民出版社 : 四川省新华书店发行, 1985
 
 
Qin Si wen ji
秦似文集
Uniform title: Works. Selections. 1992
by Qin, Si, -1986
秦似, -1986
Nanning Shi : Guangxi jiao yu chu ban she : Guangxi xin hua shu dian fa xing, 1992
南宁市 : 广西教育出版社 : 广西新華書店发行, 1992
 
 
Hui gu yu zhan wang : Zhong yang min zu da xue Zhongguo shao shu min zu yu yan wen xue xue yuan shi nian xun li, 1995-2005 = Retrospective and perspective : the achievements of...
回顾与展望 : 中央民族大学中国少数民族语言文学学院十年巡礼,1995-2005 = Retrospective and perspective : the achievements of College of Minority Languages and Literatures of China in past decade, Central University for Nationalities / 顾问戴庆厦, 文日焕 ; 斯琴编著
by Si, Qin
斯琴著
Beijing Shi : Zhong yang min zu da xue chu ban she, 2005
北京市 : 中央民族大学出版社, 2005
 
 
Wen bi jing hua / zhu bian Qin Si ; fu zhu bian Xiang Tong, Liang Chaoran ; bian xie zhe Lin Shiliang ... [deng]
文笔精华 / 主编秦似 ; 副主编向彤, 梁超然 ; 编写者林士良 ... [等]
Nanning Shi : Guangxi ren min chu ban she : Guangxi xin hua shu dian fa xing, 1982
南宁市 : 广西人民出版社 : 广西新華書店发行, 1982
 
 
Yue shi gu xiang ming : Taiwan san wen xuan / Si Qin xuan bian
月是故乡明 : 台湾散文选 / 斯钦选编
Beijing : Shi shi chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1981
北京 : 时事出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1981
 
 
Wang jun zao gui : Taiwan duan pian xiao shuo xuan / Si Qin xuan bian
望君早归 : 台湾短篇小说选 / 斯钦选编
Beijing : Shi shi chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1981
北京 : 时事出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1981
BookBook [text, volume]
 
 
Zhongguo shao shu min zu di qu hua ji cong kan. Nei Menggu / [Bian ji "Zhongguo shao shu min zu di qu hua ji cong kan zong bian ji wei yuan hui"]
中国少数民族地区画集丛刊. 內蒙古 / [编辑《中国少数民族地区画集丛刊总编輯委员会》]
[Peking] : Min zu chu ban she, 1986
[Peking] : 民族出版社, 1986
 
 
Xu xiu Si ku quan shu ti yao / Wang Yunwu zhu chi
續修四庫全書提要 / 王雲五主持
by Wang, Yunwu, 1888-
王雲五, 1888-
[Taibei] : Taiwan shang wu yin shu guan, [1971]
[台北] : 臺灣商務印書館, [1971]
 
 
Shu mu lei bian. 7-8
書目類編. 7-8
Taibei : Cheng wen chu ban she, Minguo 67 [1978]
台北 : 成文出版社, 民國67 [1978]
 
 
Si ku quan shu zong mu lei xu zhu
四庫全書縂目類敍注
by Liu, Xinhua
劉新華
Taibei: Liu xinhua, minguo 64 [1975]
臺北: 劉新華, 民國 64 [1975]
 
 
Si ku da ci dian / Zhu zuo zhe Yang Jialuo
四庫大辭典/ 著作者楊家駱
by Yang, Jialuo
楊家駱
Taibei shi : Zhongguo ci dian guan fu guan chou bei chu, Minguo 56 [1967]
臺北市 : 中國辭典館復館籌備處, 民國56 [1967]
 
 
Wen yuan ge cang shu quan jing / [Zhongguo ying zao xue she bian]
文淵閣藏書全景 / [中國營造學社編]
Beiping : Zhongguo ying zao xue she : Beiping gu gong bo wu yuan, Minguo 24 [1935]
北平 : 中國營造學社 : 北平故宮博物院, 民國24 [1935]
 
 
Qin ding Si ku quan shu jian ming mu lu : [20 juan] / (Qing) Yong Rong, Ji Yun deng zhuan
欽定四庫全書簡明目錄 : [20卷] / (淸) 永瑢, 紀昀等撰
[Taipei] : Taiwan shang wu yin shu guan, [1983]
[Taipei] : 臺灣商務印書館, [1983]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.