National Library of Australia

Showing 41 - 51 of 51 Results for author:"Qin, Mu"
Sort by:
 
 
Hua cheng fang fei lu : Qing he Qin Mu chuang zuo wu shi zhou nian ji Qin Mu zuo pin yan tao hui lun wen ji / Guangdong sheng she hui ke xue yuan wen xue yan jiu suo, Guangdong...
花城芳菲录 : 庆贺秦牧创作五十周年暨秦牧作品硏讨会论文集 / 广东省社会科学院文学硏究所, 广东省文学艺术界联合会编
by Qing he Qin Mu chuang zuo wu shi zhou nian ji Qin Mu zuo pin yan tao hui (1990 : Guangzhou, China)
庆贺秦牧创作五十周年暨秦牧作品硏讨会 (1990 : Guangzhou, China)
Beijing : Zhongguo wen lian chu ban gong si : Xin hua shu tine zong dian Beijing fa xing suo jing xiao, 1991
北京 : 中国文联出版公司 : 新华书店总店北京发行所经销, 1991
 
 
Sai shang feng qing / Qin Mu deng zhu
塞上風情 / 秦牧等著
Guangzhou : Guangdong lü you chu ban she : Gongdong sheng xin hua shu dian fa xing, 1985
广州 : 广东旅游出版社 : 广东省新華書店发行, 1985
 
 
San wen, za wen / zhu bian Qin Mu
散文・雜文 / 主編秦牧
Chongqing : Chongqing chu ban she : Xin hua shu dian jing xiao, 1989
重庆 : 重庆出版社 : 新华书店经销, 1989
 
 
Qin Mu san wen xin shang / Chen Qiguang, Chen Biqiu zhu
秦牧散文欣赏 / 陈其光, 陈碧秋著
by Chen, Qiguang
陈其光
Nanning shi : Guangxi jiao yu chu ban she : Guangxi xin hua shu dian fa xing, 1987
南宁市 : 广西教育出版社 : 广西新華書店发行, 1987
 
 
Nanzhao ye shi hui zheng / Ni Lu ji ; Wang Song jiao li ; Hu Wei zeng ding ; Mu Qin hui zheng
南詔野史会証 / 倪辂辑 ; 王崧校理 ; 胡蔚增订 ; 木芹会证
by Mu, Qin
木芹
Kunming Shi : Yunnan ren min chu ban she : Yunnan sheng xin hua shu dian jing xiao, 1990
昆明市 : 云南人民出版社 : 云南省新华书店经销, 1990
 
 
Zhonghua min zu li shi zheng ti fa zhan lun / Mu Qin zhu
中华民族历史整体发展论 / 木芹著
by Mu, Qin
木芹
[Peking] : Min zu chu ban she, 1995
[Peking] : 民族出版社, 1995
 
 
Zhongguo xin wen yi da xi, 1976-1982. Za wen ji / Zeng Yanxiu, Qin Mu, Tao Bai zhu bian
中国新文艺大系, 1976-1982. 杂文集 / 曾彦修, 秦牧, 陶白主编
Beijing : Zhongguo wen lian chu ban gong si : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1987
北京 : 中国文联出版公司 : 新华书店北京发行所发行, 1987
 
 
Zhongguo xin wen yi da xi, 1949-1966. Za wen ji / Zeng Yanxiu, Qin Mu, Tao Bai zhu bian
中国新文艺大系, 1949-1966. 杂文集 / 曾彦修, 秦牧, 陶白主编
Beijing : Zhongguo wen lian chu ban gong si : Xin hua shu dian zong dian Beijing fa xing suo fa xing, 1991
北京 : 中国文联出版公司 : 新华书店总店北京发行所发行, 1991
 
 
Shuihudi Qin mu zhu jian / Shuihudi Qin mu zhu jian zheng li xiao zu bian
睡虎地秦墓竹简 / 睡虎地秦墓竹简整理小组编
Beijing : Wen wu chu ban she : Jing xiao Xin hua shu dian, 1990
北京 : 文物出版社 : 经销新华书店, 1990
 
 
Yunnan shi liao cong kan / Fang Guoyu zhu bian ; Xu Wende, Mu qin zuan lu jiao ding
雲南史料丛刊 / 方国瑜主编 ; 徐文德, 木芹纂录校订
Kunming Shi : Yunnan da xue chu ban she, 1998-2001
昆明市 : 雲南大学出版社, 1998-2001
 
 
Zhongguo zhu wen hua da guan / zhu bian Liu Yun ; fu zhu bian Wang Renxiang, Mu Qin
中国箸文化大观 / 主编刘云 ; 副主编王仁湘, 木芹
Beijing : Ke xue chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1996
北京 : 科学出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1996
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.