National Library of Australia

We’re delighted to be able to re-open the Library for pre-booked ticketed access to our collections. Read more...

Showing 1 - 20 of 87 Results for author:"Qing nian chu ban she"
Sort by:
 
 
Yu zhou huo jian wen da / Zhongguo qing nian chu ban she bian ji
宇宙火箭問答 / 中國青年出版社編輯
by Zhongguo qing nian chu ban she
中國青年出版社
Beijing : Zhongguo qing nian chu ban she, 1959
北京 : 中國青年出版社, 1959
 
 
Shi jie jin dai shi chang shi / Xianggang qing nian chu ban she bian
世界近代史常識 / 香港青年出版社編
by Xianggang qing nian chu ban she
香港青年出版社
Xianggang : Xianggang qing nian chu ban she, 1977
香港 : 香港靑年出版社, 1977
 
 
Jie shao su cheng shi zi fa / Qing nian chu ban she bian
介紹速成識字法 / 靑年出版社編
by Qing nian chu ban she
靑年出版社
Beijing : Qing nian chu ban she, 1952
北京 : 靑年出版社, 1952
 
 
Mei di guo zhu yi qin Hua zui xing lu, Zhongguo qing nian chu ban she bian ji
美帝国主义侵华罪行录, 中國青年出版社編輯
by Zhongguo qing nian chu ban she
中國青年出版社
Beijing, Zhongguo qing nian chu ban she, 1965
北京, 中國青年出版社, 1965
 
 
Ge ming ying gu tou Mai Xiande / Zhongguo qing nian chu ban she bian ji
革命硬骨头麦贤得 / 中國青年出版社編輯
by Zhongguo qing nian chu ban she
中國青年出版社
Beijing : [Zhongguo qing nian chu ban she], 1966
北京 : [中國青年出版社], 1966
 
 
Xue hui zai shi ji dou zheng zhong yun yong bian zheng wei wu lun / Zhongguo qing nian chu ban she bian ji
学会在实际斗争中运用辩証唯物论 / 中國靑年出版社編輯
by Zhongguo qing nian chu ban she
中國靑年出版社
Beijing : Zhongguo qing nian chu ban she, 1965
北京 : 中國靑年出版社, 1965
 
 
Wo men dao liao Xibei / Zhongguo qing nian chu ban she bian ji
我們到了西北 / 中國靑年出版社編輯
by Zhongguo qing nian chu ban she
中國靑年出版社
Beijing : Zhongguo qing nian chu ban she, 1956
北京 : 中國靑年出版社, 1956
 
 
Jian ming she hui yu yan xue / [Xianggang qing nian chu ban she bian]
簡明社會語言學 / [香港青年出版社編]
by Xianggang qing nian chu ban she
香港青年出版社
Xianggang : Xianggang qing nian chu ban she, 1977
香港 : 香港青年出版社, 1977
 
 
Zai ge ming hua de dao lu shang / Zhongguo qing nian chu ban she bian ji
在革命化的道路上 / 中國靑年出版社編輯
by Zhongguo qing nian chu ban she
中國靑年出版社
Beijing : Zhongguo qing nian chu ban she, 1965
北京 : 中國靑年出版社, 1965
 
 
Pin xia zhong nong feng ge zan, Zhongguo qing nian chu ban she bian ji
貧下中农风格贊, 中國青年出版社編輯
by Zhongguo qing nian chu ban she
中國青年出版社
Beijing, Zhongguo qing nian chu ban she, 1965
北京, 中國青年出版社, 1965
 
 
Jing ji chang shi jian bian / Xianggang qing nian chu ban she bian
經濟常識簡編 / 香港青年出版社編
by Xianggang qing nian chu ban she
香港青年出版社
Xianggang : Xianggang qing nian chu ban she, 1975
香港 : 香港青年出版社, 1975
 
 
Bu rang fan ge ming fen zi "hua guo qu : za wen hui bian
不讓反革命分子"滑過去" : 雜文彙編
by Zhongguo qing nian chu ban she
中國靑年出版社
Beijing : [Zhongguo qing nian chu ban she], 1955
北京 : [中國靑年出版社], 1955
 
 
Zen yang xue hao Mao zhu xi zhu zuo / Zhongguo qing nian chu ban she bian ji
怎樣学好毛主席著作 / 中國青年出版社編輯
by Zhongguo qing nian chu ban she
中國青年出版社
Beijing : Zhongguo qing nian chu ban she, 1965
北京 : 中國靑年出版社, 1965
 
 
Ping fan di gong zuo guang rong di ye ji / Zhongguo qing nian chu ban she bian ji
平凡的工作光榮的業績 / 中國青年出版社編輯
by Zhongguo qing nian chu ban she
中國青年出版社
Beijing : [Zhongguo qing nian chu ban she], 1953
北京 : [中國青年出版社], 1953
 
 
Shu li wei ren min fu wu de ren sheng guan / Zhongguo qing nian chu ban she bian
树立為人民服务的人生观 / 中国青年出版社編
by Zhongguo qing nian chu ban she
中国青年出版社
Beijing : Zhongguo qing nian chu ban she, 1965
北京 : 中国青年出版社, 1965
 
 
Guang hui de wu si
光辉的五四
by Zhongguo qing nian chu ban she
中國青年出版社
Beijing, Zhongguo qing nian chu ban she [bian ji chu ban] 1959
北京, 中國青年出版社[編輯出版] 1959
 
 
Cha hong qi ba bai qi ba zi chan jie ji di zui hou zhen di duo qu guo lai / Zhongguo qing nian chu ban she bian ji
插紅旗拔白旗把資产阶級的最后陣地夺取过来 / 中國青年出版社編輯
by Zhongguo qing nian chu ban she
中國青年出版社
Beijing : Zhongguo qing nian chu ban she, 1958
北京 : 中國青年出版社, 1958
 
 
Wen xue ci dian / Xianggang qing nian chu ban she bian
文學辤典 / 香港青年出版社編
by Xianggang qing nian chu ban she
香港靑年出版社
Xianggang : Xianggang qing nian chu ban she, 1976
香港 : 香港靑年出版社, 1976
 
 
Lun jiao yu yu sheng chan lao dong xiang jie he, yan ming, Zen yang you hong you zhuan : zuo ge gong chan zhu yi lao dong zhe / Zhongguo qing nian chu ban she bian ji
論敎育与生产劳动相結合, 原名, 怎样又紅又專 : 做个共产主义劳动者 / 中國青年出版社編輯
by Zhongguo qing nian chu ban she
中國青年出版社
Beijing : Zhongguo qing nian chu ban she, 1958
北京 : 中國青年出版社, 1958
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.