National Library of Australia

Preview the redeveloped Catalogue before it launches late July.

Due to major building activity, some collections are unavailable. Please check your requests before visiting. Learn more.

Showing 1 - 5 of 5 Results for author:"Que, Xunwu"
Sort by:
 
 
Gu wen biao dian li shuo / Que Xunwu zhu
古文标点例说 / 阙勋吾著
by Que, Xunwu
阙勋吾
[Zhengzhou shi] : Henan ren min chu ban she : Henan sheng xin hua shu dian fa xing, 1985
[郑州市] : 河南人民出版社: 河南省新華書店发行, 1985
 
 
Zhongguo li shi dian gu ci dian / Que Xunwu zhu bian
中国历史典故辞典 / 阙勋吾主编
Xi'an : San qin chu ban she, 1989
西安 : 三秦出版社, 1989
 
 
Gu wen guan zhi : yan wen dui zhao / Que Xunwu ... deng yi zhu ; Chen Puqing jiao ding
古文觀止 : 言文对照 / 阙勋吾 ... 等译註 ; 陳蒲清校订
Zhangsha Shi : Hunan ren min chu ban she : Hunan sheng xin hua shu dian fa xing, 1982
长沙市 : 湖南人民出版社 : 湖南省新華書店发行, 1982
 
 
Zhongguo gu dai jun shi jia zhuan ji xuan zhu / zhu bian Que Xunwu ; fu zhu bian Zhang Ruichang, Ye Mengming, Zhang Xiaomei
中国古代军事家传记选注 / 主编阙勋吾 ; 副主编张瑞昌, 叶孟明, 张孝美
Changsha : Yuelu shu she : Hunan Sheng xin hua shu dian fa xing, 1985
长沙 : 岳麓书社 : 湖南省新華書店发行, 1985
 
 
Jian ming li shi ci dian / Wuhan da xue li shi xi "Jian ming li shi ci dian" bian xie zu ; zhu bian Que Xunwu
简明历史辞典 / 武汉大学历史系《简明历史辞典》编写组 ; 主编阙勋吾
[Zhengzhou] : Henan ren min chu ban she : Henan Sheng xin hua shu dian fa xing, 1983
[Zhengzhou] : 河南人民出版社 : 河南省新華書店发行, 1983
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.