National Library of Australia

Showing 1 - 20 of 42 Results for author:"Rao, Zongyi"
Sort by:
 
 
Huang Gongwang ji Fuchun shan ju tu lin ben / Rao Zongyi zhu
黃公望及富春山居圖臨本 / 饒宗頤著
by Rao, Zongyi
饒宗頤
[Hong Kong : Chinese university of Hong Kong, 1976]
 
 
Xianggang da xue Feng Pingshan tu shu guan cang shan ben shu lu / [bian zhu zhe Rao Zongyi]
香港大學馮平山圖書館藏善本書錄 / [編著者饒宗頤]
by Rao, Zongyi
饒宗頤
Xianggang : Ling men shu dian, 1970
香港 : 龍門書店, 1970
 
 
Rao Zongyi dong fang xue lun ji / Rao Zongyi zhu
饶宗颐东方学论集 / 饶宗颐著
by Rao, Zongyi
饶宗颐
Shantou shi : Shantou da xue chu ban she, 1999
汕头市 : 汕头大学出版社, 1999
 
 
Jao Tsung-i : the amalgamation of mind and universe / [author Jao Tsung-i, chief editor Tang Wai Hung] = Xin tong zao hua : yi ge xue zhe hua jia yan zhong de huan yu jing xiang...
Jao Tsung-i : the amalgamation of mind and universe / [author Jao Tsung-i, chief editor Tang Wai Hung] = 心通造化 : 一個學者畫家眼中的環宇景象 / [創作: 饒宗頤 ; 責任主編 : 鄧偉雄]
by Rao, Zongyi
饒宗頤
[Hobart, Tas.] : Tasmanian Museum and Art Gallery ; [Hong Kong] : Jao Tsung-I Petite Ecole, the University of Hong Kong, 2009
 
 
Wen hua zhi lü / Rao Zongyi
文化之旅 / 饒宗頤
by Rao, Zongyi
饒宗頤
Xianggang : Niujin da xue chu ban she, 2014
香港 : 牛津大學出版社, 2014
BookBook [text, volume]
 
 
Sui Xian Zeng hou Yi mu zhong qing ming ci yan jiu / Rao Zongyi, Zeng Xiantong zhu
隨縣曾侯乙墓鐘磬銘辭研究 / 饒宗頤, 曾憲通著
by Rao, Zongyi
饒宗頤
Xianggang : Zhong wen da xue chu ban she, 1985
香港 : 中文大學出版社, 1985
 
 
Ci ji kao / Rao Zongyi zhu
詞籍考 / 饒宗頤著
by Rao, Zongyi
饒宗頤
Xianggang : Xianggang da xue chu ban she, 1963-
香港 : 香港大學出版社, 1963-
 
 
Chu bo shu / Rao Zongyi, Zeng Xiantong bian zhu
楚帛書 / 饒宗頤, 曾憲通編著
by Rao, Zongyi
饒宗頤
Xianggang : Zhonghua shu ju Xianggang fen ju, 1985
香港 : 中華書局香港分局, 1985
 
 
Zhong Yin wen hua guan xi shi lun ji. Yu wen pian : xi tan xue xu lun / Rao Zongyi zhu
中印文化關係史論集 語文篇 : 悉曇學緖論 / 饒宗頤著
by Rao, Zongyi
饒宗頤
Xianggang : Xianggang Zhong wen da xue Zhong guo wen hua yan jiu suo : fa xing San lian shu dian (Xianggang) you xian gong si, 1990
香港 : 香港中文大學中國文化研究所 : 發行三聯書店(香港)有限公司, 1990
 
 
Gu shi zhi duan dai yu bian nian / Rao Zongyi
古史之斷代與編年 / 饒宗頤
by Rao, Zongyi
饒宗頤
Taibei : Zhong yang yan jiu yuan li shi yu yan yan jiu suo, Minguo 92 [2003]
臺北 : 中央研究院歷史語言研究所, 民國92 [2003]
 
 
Chu ci shu lu [Rao Zongyi zhu]
楚辭書錄 [饒宗頤著]
by Rao, Zongyi
饒宗頤
Hong Kong, Tong Nam Publishers, 1956
 
 
Yunmeng Qin jian ri shu yan jiu / Rao Zongyi, Zeng Xiantong zhu
雲夢秦簡日書研究 / 饒宗頤 , 曾憲通著
by Rao, Zongyi
饒宗頤
Xianggang : Zhong wen da xue chu ban she, 1982
香港 : 中文大學出版社, 1982
 
 
Laozi xiang er zhu jiao zheng / Rao Zongyi zhu
老子想爾注校證 / 饒宗頤著
by Rao, Zongyi
饒宗頤
Shanghai : Shanghai gu ji chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing, 1991
上海 : 上海古籍出版社 : 新華書店上海发行所发行, 1991
 
 
Xuan tang ji lin : shi lin / Rao Zongyi zhu
選堂集林 : 史林 / 饒宗頤著
by Rao, Zongyi
饒宗頤
Xianggang : Zhonghua shu ju, 1982
香港 : 中華書局, 1982
 
 
Jiulong yu Song ji shi liao, Rao Zongyi zhu
九龍與宋季史料, 饒宗頤著
by Rao, Zongyi
饒宗頤
Xianggang : Wan you tu shu gong si, 1959
香港 : 萬有圖書公司, 1959
 
 
Yan zhai jia gu zhan lan / [Rao Zongyi zhu]
棪齋甲骨展覽 / [饒宗頤著]
by Rao, Zongyi
饒宗頤
Xianggang : Lian he shu yuan tu shu guan, 1966
香港 : 聯合書院圖書館, 1966
 
 
Rao Zongyi xue shu / Rao Zongyi shu ; Hu Xiaoming, Li Ruiming zheng li
饶宗颐学述 / 饶宗颐述 ; 胡晓明, 李瑞明整理
by Rao, Zongyi
饶宗颐
Hangzhou : Zhejiang ren min chu ban she, 2000
杭州 : 浙江人民出版社, 2000
 
 
Chu ci di li kao
楚辭地理考
by Rao, Zongyi
饒宗頤
Shanghai: Shang wu yin shu guan, [1946]
上海 : 商務印書館, [1946]
 
 
Zhongguo shi xue shang zhi zheng tong lun : Zhongguo shi xue guan nian tan tao zhi yi / Rao Zongyi zhu
中國史學上之正統論 : 中國史學觀念探討之一 / 饒宗頤著
by Rao, Zongyi
饒宗頤
Xianggang : Long men shu dian, 1977
香港 : 龍門書店, 1977
 
 
Uniform title: Poems. Selections
by Rao, Zongyi
Ithaca : Cornell University East Asia Program, 2016 , ©2016
BookBook [text, volume]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.