National Library of Australia

The NLA building is currently closed but will start reopening to the public from Monday 15 November. Find out more...

Showing 1 - 20 of 615 Results for author:"Ren min chu ban she"
Sort by:
 
 
Guan che hun yin fa yun dong de zhong yao wen jian, Ren min chu ban she bian ji
貫徹婚姻法運動的重要文件, 人民出版社編輯
by Ren min chu ban she
人民出版社
Beijing, Ren min chu ban she, 1953
北京, 人民出版社, 1953
 
 
Taiwan wen ti wen jian / Ren min chu ban she bian ji
臺灣問題文件 / 人民出版社編輯
by Ren min chu ban she
人民出版社
Beijing : Ren min chu ban she, 1955
北京 : 人民出版社, 1955
 
 
Dui Ri he yue wen ti shi liao, Ren min chu ban she bian ji
對日和約問題史料, 人民出版社編輯
by Ren min chu ban she
人民出版社
Beijing, 1951
北京, 1951
 
 
Min zu zheng ce wen xian hui bian / Ren min chu ban she bian ji
民族政策文獻彙編 / 人民出版社編輯
by Ren min chu ban she
人民出版社
Beijing : Ren min chu ban she, 1953-1958
北京 : 人民出版社, 1953-1958
 
 
Lun pai xing de fan dong xing / Ren min chu ban she bian ji
论派性的反动性 / 人民出版社编辑
by Ren min chu ban she
人民出版社
Beijing : Ren min chu ban she, 1968
北京 : 人民出版社, 1968
 
 
Zhonghua Renmin Gongheguo san nian lai de wei da cheng jiu / Ren min chu ban she [bian ji]
中華人民共和國三年來的偉大成就 / 人民出版社[編輯]
by Ren min chu ban she
人民出版社
Beijing : Ren min chu ban she, 1952
北京 : 人民出版社, 1952
 
 
Yi jiu wu wu nian de nong cun gong zuo wen ti / Ren min chu ban she bian ji
一九五五年的農村工作問題 / 人民出版社編輯.
by Ren min chu ban she
人民出版社
Beijing : s.n., 1955
北京: s.n., 1955
 
 
Wei da de zhen li, Rui li de wu qi, Liang ge gen ben dui li de wen jian / Ren min chu ban she bian ji
伟大的真理, 銳利的武器・两个根本对立的文件 / 人民出版社编辑
by Ren min chu ban she
人民出版社
Beijing : Ren min chu ban she, 1967
北京 : 人民出版社, 1967
 
 
Nu li ban hao ban nong ban du xue xiao, Ren min chu ban she bian ji
努力办好半农半读学校, 人民出版社編輯
by Ren min chu ban she
人民出版社
Beijing, Ren min chu ban she, 1965
北京, 人民出版社, 1965
 
 
Da, zhong, xiao xue xiao dou yao fu ke nao ge ming / Ren min chu ban she bian ji
大.中.小学校都要复课闹革命 / 人民出版社編輯
by Ren min chu ban she
人民出版社
[Beijing] : Ren min chu ban she, [1967]
[北京] : 人民出版社, [1967]
 
 
Tianjin tian zhu jiao ge xin yun dong de cheng jiu / Ren min chu ban she bian ji bu bian
天津天主教革新運動的成就 / 人民出版社編輯部編
by Ren min chu ban she
人民出版社
Beijing : Ren min chu ban she, 1991
北京 : 人民出版社, 1991
 
 
Guan yu Zhong Yin bian jie wen ti / Ren min chu ban she bian ji
关于中印边界问題 / 人民出版社編輯
by Ren min chu ban she
人民出版社
Beijing : [Ren min chu ban she], 1962
北京 : [人民出版社], 1962
 
 
Jie fang Taiwan shi Zhongguo ren min de shen sheng ren wu / Ren min chu ban she bian ji
解放臺灣是中國人民的神聖任務 / 人民出版社編輯
by Ren min chu ban she
人民出版社
Beijing : Ren min chu ban she, 1954
北京 : 人民出版社, 1954
 
 
Zhongguo gong nong hong jun di yi fang mian jun chang zheng ji / Ren min chu ban she bian ji
中国工农紅軍第一方面軍長征記 / 人民出版社編輯
by Ren min chu ban she
人民出版社
Dongjing : Da'an, 1966
東京 : 大安, 1966
 
 
Dang qian si ying gong shang ye gai zao de zheng ce wen ti / Ren min chu ban she bian ji
当前私营工商業改造的政策問題 / 人民出版社編輯
by Ren min chu ban she
人民出版社
Beijing : [Ren min chu ban she], 1956
北京 : [人民出版社], 1956
 
 
Xinjiang Weiwuer Zizhiqu cheng li de zhong yao yi yi / Ren min chu ban she bian ji
新疆維吾爾自治區成立的重要意義 / 人民出版社編輯
by Ren min chu ban she
人民出版社
Beijing : Ren min chu ban she, 1956
北京 : 人民出版社, 1956
 
 
Gong nong bing xue zhe xue yong zhe xue Ren min chu ban she bian yin chu ban
工農兵學哲學用哲學 人民出版社編印出版
by Ren min chu ban she
人民出版社
Beijing 1966
北京 1966
 
 
Dui Hu Feng fan ge ming ji tuan zui xing de jie lu, Hubei ren min chu ban she [bian ji] chu ban
對胡風反革命集團罪行的揭露, 湖北人民出版社[编輯]出版
by Hubei ren min chu ban she
湖北人民出版社
Wuhan, Hubei ren min chu ban she, 1955
武漢, 湖北人民出版社, 1955
 
 
Su xiu wen yi pi pan ji / Shanghai ren min chu ban she bian
苏修文艺批判集 / 上海人民出版社编
by Shanghai ren min chu ban she
上海人民出版社
[Shanghai] : Shanghai ren min chu ban she, 1975
[上海] : 上海人民出版社, 1975
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.