National Library of Australia

Due to major building activity, some collections are unavailable. Please check your requests before visiting. Learn more.

Showing 1 - 20 of 26 Results for author:"Ren min ri bao she"
Sort by:
 
 
Zhongguo xin wen ji gou ji ji zhe ming lu / Ren min ri bao she bian
中国新闻机构及记者名录 / 人民日报社编
Beijing : Dang dai Zhongguo chu ban she, 1994
北京: 当代中国出版社, 1994
 
 
Ge ming hua de bi you zhi lu : Ji nian Mao zhu xi fa chu "Wu qi zhi shi" wu zhou nian
革命化的必由之路 : 纪念毛主席发出《五七指示》五周年
Xianggang : Xianggang san lian shu dian, 1971
香港 : 香港三联書店, 1971
 
 
Huan qiu ren wu [electronic resource]
环球人物 [electronic resource]
Uniform title: Huan qiu ren wu (Online)
环球人物(Online)
Beijing : Ren min ri bao she, 2006-
北京 : 人民日报社, 2006-
JournalJournal, OnlineOnline
 
 
Ren min lun tan People's tribune. [electronic resource] =
人民论坛 People's tribune. [electronic resource] =
Uniform title: Ren min lun tan (Online)
人民论坛(Online)
Beijing : Ren min ri bao she, 1992-
北京 : 人民日报社, 1992-
JournalJournal, OnlineOnline [electronic resource] =]
 
 
Shi dai chao Chinese times. [electronic resource] =
时代潮 Chinese times. [electronic resource] =
Uniform title: Shi dai chao (Online)
时代潮(Online)
Beijing : Ren min ri bao she, 1992-2006
北京 : 人民日报社, 1992-2006
JournalJournal, OnlineOnline [electronic resource] =]
 
 
Li lun can kao [electronic resource]
理论参考 [electronic resource]
Uniform title: Li lun can kao (Online)
理论参考(Online)
Beijing : Ren min ri bao she, 1993-1997
北京 : 人民日报社, 1993-1997
JournalJournal, OnlineOnline
 
 
Xin an quan Dong fang xiao fang = Orient fire protection. [electronic resource] :
新安全 东方消防 = Orient fire protection. [electronic resource] :
Uniform title: Xin an quan (Online)
新安全(Online)
Shanghai : Ren min ri bao she, 2007-
上海 : 人民日报社, 2007-
JournalJournal, OnlineOnline
 
 
Shanghai xiao fang [electronic resource]
上海消防 [electronic resource]
Uniform title: Shanghai xiao fang (Online)
上海消防(Online)
Shanghai : Ren min ri bao she, 1979-2006
上海 : 人民日报社, 1979-2006
JournalJournal, OnlineOnline
 
 
Huan qiu shi bao [microform] = Global times
环球时报 [microform] = Global times
Beijing : Ren min ri bao she
北京 : 人民日报社
MicroformMicroform, NewspaperNewspaper [microform] =]
 
 
Zhongguo jing ji zhou kan China economic weekly. [electronic resource] =
中国经济周刊 China economic weekly. [electronic resource] =
Uniform title: Zhongguo jing ji zhou kan (Online)
中国经济周刊(Online)
Beijing : Ren min ri bao she, 2004-
北京 : 人民日报社, 2004-
JournalJournal, OnlineOnline [electronic resource] =]
 
 
Zhongguo jing ji kuai xun [electronic resource]
中国经济快讯 [electronic resource]
Uniform title: Zhongguo jing ji kuai xun (Online)
中国经济快讯(Online)
Beijing : Ren min ri bao she, 1992-1993
北京 : 人民日报社, 1992-1993
JournalJournal, OnlineOnline
 
 
Zhongguo = China / [Ren min ri fao she bian ji]
中國 = China / [人民日報社编辑]
Beijing : Ren min chu ban she, 1999
北京 : 人民出版社, 1999
 
 
Si xiang li lun dong tai can yue
思想理论动态参阅
Beijing : Ren min ri bao she
北京 : 人民日报社
 
 
Ren min zhou bao
人民周報
[Beijing] : Ren min ri bao she
[北京] : 人民日報社
 
 
Da guo xin lu : Zhongguo zou xiang shi jie de si kao / Huan qiu shi bao ce hua ; zhi xing bian ji Song Nianshen
大国心路 : 中国走向世界的思考 / 环球时报策划 ; 执行编辑宋念申
Beijing Shi : Shi jie zhi shi chu ban she, 2005
北京市 : 世界知识出版社, 2005
 
 
Wan li zou bian guan / Ren min ri bao she guo ji bu
万里走边关 / 人民日报社国际部
Beijing : Dang dai shi jie chu ban she, 2003
北京 : 当代世界出版社, 2003
 
 
Qi wen gong ji ce jie gou xing gai ge : quan wei ren shi tan dang qian jing ji zen me kan zen me gan / Ren min ri bao she jing ji she hui bu bian
七问供给侧结构性改革 : 权威人士谈当前经济怎么看怎么干 / 人民日报社经济社会部编
Beijing : Ren min chu ban she, 2016
北京 : 人民出版社, 2016
BookBook [text, volume]
 
 
Huan qiu diao cha : Zhongguo ji Zhejiang shu zhen shi de wai guo / Huan qiu shi bao ce hua ; zhi xing bian ji Guo Xiaowei
环球调查 : 中国记者讲述真实的外国 / 环球时报策划 ; 执行编辑郭孝伟
Beijing : Shi jie zhi shi chu ban she, 2006
北京 : 世界知识出版社, 2006
 
 
Feng ci yu you mo = Satire and humour / Ren min ri bao she Feng ci yu you mo bian ji bu bian
讽刺与幽默 = Satire and humour / 人民日报社讽刺与幽默编輯部编
Beijing : Ren min mei shu chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1989
北京 : 人民美术出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1989
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.