National Library of Australia

Showing 1 - 20 of 81 Results for author:"Ren min wen xue chu ban she"
Sort by:
 
 
Wen yi gong zuo zhe wei shen mo yao gai zao zao si xiang, Ren min wen xue chu ban she bian ji bu bian
文藝工作者為什麽要改造思想, 人民文學出版社編輯部編
by Ren min wen xue chu ban she
人民文学出版社
Beijing, Ren min wen xue chu ban she, 1952
北京, 人民文學出版社, 1952
 
 
Han Wei liu chao min ge xuan / Ren min wen xue chu ban she bian ji bu bian
汉魏六朝民歌选 / 人民文学出版社編輯部編
by Ren min wen xue chu ban she
人民文学出版社
Beijing : Ren min wen xue chu ban she, 1959
北京 : 人民文学出版社, 1959
 
 
Zhongguo gu dian wen xue hou gu bao jin pi pan ji / Ren min wen xue chu ban she bian ji bu bian
中国古典文學厚古薄今批判集 / 人民文学出版社編輯部編
by Ren min wen xue chu ban she
人民文学出版社
Beijing : Ren min wen xue chu ban she, 1958-
北京 : 人民文学出版社, 1958-
 
 
Jing ji jian she tong xun bao gao xuan / Ren min wen xue chu ban she bian ji bu bian
經濟建設通訊報告選 / 人民文學出版社編輯部編
by Ren min wen xue chu ban she
人民文學出版社
Beijing : Ren min wen xue chu ban she, 1954
北京 : 人民文學出版社, 1954
 
 
Ming Qing xiao shuo yan jiu lun wen ji, Ren min wen xue chu ban she bian ji bu bian
明清小說研究論文集, 人民文学出版社编輯部编
by Ren min wen xue chu ban she. Bian ji bu
人民文学出版社. 编輯部
Beijing, Ren min wen xue chu ban she, 1959
北京, 人民文学出版社, 1959
 
 
Huai nian jing ai de Zhou zong li / "Ren min wen xue" bian ji bu, Ren min wen xue chu ban she bian
怀念敬爱的周总理 / 《人民文学》编輯部, 人民文学出版社编
Beijing : Ren min wen xue chu ban she, 1977
北京 : 人民文学出版社, 1977
 
 
Shen qie huai nian jing ai de Zhou zong li : xiao xi ji / ren min wen xue chu ban she bian ji bu bian
深切怀念敬爱的周总理 : 小戏集 / 人民文学出版社编辑部编
Beijing : Ren min wen xue chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1977
北京 : 人民文学出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1977
 
 
Yuenan nan fang duan pian xiao shuo ji
越南南方短篇小說集
Beijing : Ren min wen xue chu ban she, 1972
北京 : 人民文学出版社, 1972
 
 
Pi pan huai xi wen zhang xuan ji / Ren min wen xue chu ban she bian ji bu bian
批判壞戲文章選輯 / 人民文學出版社編輯部編
Beijing : Ren min wen xue chu ban she, 1975
北京 : 人民文學出版社, 1975
 
 
Shi ji xuan / Sima Qian zhu ; Ren min wen xue chu ban she bian ji bu xuan zhu
史記选 / 司马迁著 ; 人民文学出版社編輯部选注
by Sima, Qian, approximately 145 B.C.-approximately 86 B.C
司马迁, approximately 145-approximately 86 B. C
Beijing : Ren min wen xue chu ban she, 1979
北京 : 人民文学出版社, 1979
BookBook [text, volume]
 
 
Xiao xi chuang zuo tan / Ren min wen xue chu ban she bian ji bu bian
小戏创作谈 / 人民文学出版社编辑部编
Beijing : Ren min wen xue chu ban she bian ji bu, 1975
北京 : 人民文学出版社编辑部, 1975
 
 
Gou huo zheng wang : Gong nong bing duan pian xiao shuo xuan / [Ren min wen xue chu ban she]
篝火正旺 : 工农兵短篇小说选 / [人民文学出版社]
Beijing : Ren min wen xue chu ban she, 1972
北京 : 人民文学出版社, 1972
 
 
Zong Pu wen xue chuang zuo ping lun ji / [Ren min wen xue chu ban she bian]
宗璞文学创作评论集 / [人民文学出版社编]
Beijing Shi : Ren min wen xue chu ban she, 2003
北京市 : 人民文学出版社, 2003
 
 
Wen yi ping lun ji / [Ren min wen xue chu ban she bian]
文艺评论集 / [人民文学出版社編]
Beijing : Ren min wen xue chu ban she, 1974
北京 : 人民文学出版社, 1974
 
 
Wen xue shu ji ping lun cong kan
文学書籍評論叢刊
Beijing : Ren min wen xue chu ban she, 1958-1959
北京 : 人民文学出版社, 1958-1959
 
 
"Hai gang" ping lun ji / Ren min wen xue chu ban she bian ji bu bian
《海港》评论集 / 人民文学出版社編輯部编
Beijing : Ren min wen xue chu ban she, 1975
北京 : 人民文学出版社, 1975
 
 
Huai nian ji / Duo ren zhu
怀念集 / 多人著
Beijing Shi : Ren min wen xue chu ban she, 2011
北京市 : 人民文学出版社, 2011
 
 
Ge ming xian dai Jing ju "Qi xi bai hu tuan" ping lun ji / Ren min wen xue chu ban she bian ji bu bian
革命现代京剧《奇袭白虎团》评论集 / 人民文学出版社編輯部编
Beijing : Ren min wen xue chu ban she, 1975
北京 : 人民文学出版社, 1975
 
 
Ta reng zai lu shang : Yan Wenjing ji nian ji / [Ren min wen xue chu ban she bian]
他仍在路上 : 严文井纪念集 / [人民文学出版社编]
Beijing Shi : Ren min wen xue chu ban she, 2006
北京市 : 人民文学出版社, 2006
 
 
Yin lu de hong qi / [Ren min wen xue chu ban she bian ji bu]
引路的红旗 / [人民文学出版社编辑部]
Beijing : Ren min wen xue chu ban she, 1974
北京 : 人民文学出版社, 1974
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.