National Library of Australia

Reopening Update - August 2020: Enjoy a CovidSafe visit to the National Library. Read more...

Showing 1 - 20 of 215 Results for author:"Ren, Wen"
Sort by:
 
 
Liu zhuan nian hua : Taiwan nü xing dang an bai nian te zhan tu lu / [zhu bian, Xu Xueji ... et al.]
流轉年華 : 臺灣女性檔案百年特展圖錄 / [主編, 許雪姬 ... et al.]
by Taiwan nü xing dang an bai nian te zhan (2011 : Zhong yang yan jiu yuan ren wen she hui ke xue lian he tu shu guan, Taibei Shi)
臺灣女性檔案百年特展 (2011 : 中央研究院人文社會科學聯合圖書館, 臺北市)
Taibei Shi : Zhong yang yan jiu yuan Taiwan shi yan jiu suo, Minguo 100 nian [2011]
臺北市 : 中央研究院臺灣史研究所, 民國100年[2011]
 
 
Minguo da shi lei biao / Ren wen yue kan she bian
民國大事類表 / 入文月刊社編
by Ren wen yue kan she
人文月刊社
[Taibei xian yonghe zhen] : Wen hai zhu ban she, [1978?]
[台北縣永和鎭] : 文海出版社, [1978?]
 
 
Beijing ren wen ke xue yan jiu suo cang shu mu lu / [Beijing ren wen yan jiu suo zhuan]
北京人文科學硏究所藏書目錄 / [北京人文硏究所撰]
by Beijing ren wen ke xue yan jiu suo
北京人文科學硏究所
Beijing : Beijing ren wen ke xue yan jiu suo, Minguo 28 [1939]
北京: 北京人文科學硏究所, 民國28 [1939]
 
 
Gong ren li lun dui wu zai cheng zhang : mu ke zu hua / Shanghai Shi gong ren wen hua gong ban hua chuang zuo xue xi ban zuo
工人理论队伍在成长 : 木刻组画 / 上海市工人文化宮版画创作学习班作
by Shanghai Shi gong ren wen hua gong. Ban hua chuang zuo xue xi ban
上海市工人文化宮. 版画创作学习班
Shanghai : Shanghai ren min chu ban she, 1975
上海 : 上海人民出版社, 1975
BookBook [text, volume]
 
 
Hua qiao Hua ren wen hua yan tao hui lun wen ji / Guangzhou hua qiao wen hu fa zhao ji jin hui, Guangzhou Shi she hui ke xue yuan bian
华侨华人文化研讨会论文集 / 广州华侨文化发展基金会, 广州市社会科学院编
by Hua qiao Hua ren wen hua yan tao hui (1997 : Guangzhou Shi, China)
[Guangdong : Guangzhou hua qiao wen hu fa zhao ji jin hui, Guangzhou Shi she hui ke xue yuan], 1998
[广东 : 广州华侨文化发展基金会, 广州市社会科学院], / 1998
 
 
Dang qian zhi shi zhuang kuang : 2007 Ya Zhou Hua ren wen hua lun tan = Conditions of knowledge : the 2007 Cultural Forum for Chinese in Asia / Chen Guangxing, Su Shuguan bian
當前知識狀況 : 2007亞洲華人文化論壇 = Conditions of knowledge : the 2007 Cultural Forum for Chinese in Asia / 陳光興, 蘇淑冠編
by Ya Zhou Hua ren wen hua lun tan (2007 : Taipei, Taiwan)
亞洲華人文化論壇 (2007 : Taipei, Taiwan)
Taibei Shi : Taiwan she hui yan jiu ji kan she, 2007
台北市 : 台灣社會研究季刊社, 2007
 
 
Wu chan jie ji wen hua da ge ming jiu shi hao : gang qin ban zou pu / Shanghai Shi gong ren wen hua gong wen yi xue xi ban ci qu ; [Sang Tong pei ban zou]
无产阶级文化大革命就是好 : 钢琴伴奏谱 / 上海市工人文化宮文艺学习班词曲 ; [桑桐配伴奏]
by Shanghai Shi gong ren wen hua gong. Wen yi xue xi ban
上海市工人文化宮. 文艺学习班
Shanghai : Shanghai ren min chu ban she, 1975
上海 : 上海人民出版社, 1975
MusicMusic [notated music, volume]
 
 
Zhongguo qi ye she hui ze ren bao gao / Zhongguo qi ye guan li yan jiu hui, Zhongguo she hui ke xue yuan guan li ke xue yan jiu zhong xin bian
中国企业社会责任报告 / 中国企业管理研究会, 中国社会科学院管理科学研究中心编
by Zhongguo qi ye she hui ze ren wen ti xue shu yan tao hui ( 2005 : Wuxi, China)
中国企业社会责任问题学术研讨会 ( 2005 : Wuxi, China)
Beijing Shi : Zhongguo cai zheng jing ji chu ban she, 2006
北京市 : 中国财政经济出版社, 2006
 
 
Ming ren wen ji yu Ming dai yan jiu / Zhongguo Ming dai yan jiu xue hui zhu bian
明人文集與明代硏究 / 中國明代硏究學會主編
by Ming ren wen ji yu Ming dai yan jiu xue shu yan tao hui (2000 : Taipei, Taiwan)
明人文集與明代硏究學術硏討會 (2000 : Taipei, Taiwan)
Taibei Shi : Zhongguo Ming dai yan jiu xue hui, 2001
臺北市 : 中國明代硏究學會, 2001
 
 
Yi shu yu ren wen ling yu jiao xue li lun yu shi wu yan tao hui lun wen ji = 2003 conference of instruction in the arts and humanities
藝術與人文領域教學理論與實務研討會論文集 = 2003 conference of instruction in the arts and humanities
by Yi shu yu ren wen ling yu jiao xue li lun yu shi wu yan tao hui (2003 : Xinzhu, Taiwan)
藝術與人文領域教學理論與實務研討會 (2003 : Xinzhu, Taiwan)
[Xinzhui shi : Guo li Xinzhu Shi fan xue yuan], Minguo 92 [2003]
[新竹市 : 國立新竹師範學院], 民國92 [2003]
 
 
Huai He yu Xuyi : Huai He wen hua yu Xuyi ren wen di li lun wen ji / zhu bian Chen Lin
淮河与盱眙 : 淮河文化与盱眙人文地理论文集 / 主编陈琳
by Huai He wen hua yu Xuyi ren wen di li yan tao hui (2002 : Xuyi Xian, Jiangsu Sheng, China)
淮河文化与盱眙人文地理研讨会 (2002 : Xuyi Xian, Jiangsu Sheng, China)
[Xuyi] : Zheng xie Xuyi Xian wen shi zi liao wei yuan hui, 2002
[盱眙] : 政协盱眙县文史资料委员会, 2002
 
 
Xi Jinping de nan ti : zai wei wen gai ge jian zuo jue ze / Wen Ren
習近平的難題 : 在維穩改革間做抉擇 / 文仁
by Wen, Ren
文仁
Deer Park, NY : Ha ye chu ban she, 2013
Deer Park, NY : 哈耶出版社, 2013
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Di san zhi yan kan Yan'an / Ren Wen zhu bian
第三只眼看延安 / 任文主编
Xi'an Shi : Shanxi shi fan da xue chu ban zong she you xian gong si, 2014
西安市 : 陕西师范大学出版总社有限公司, 2014
BookBook [text, volume]
 
 
Shan bei nao hong / Ren Wen zhu bian
陕北闹红 / 任文主编
Xi'an Shi : Shannxi shi fan da xue chu ban zong she you xian gong si, 2014
西安市 : 陕西师范大学出版总社有限公司, 2014
BookBook [text, volume]
 
 
Hui shi Shan bei / Ren Wen zhu bian
会师陕北 / 任文主编
Xi'an Shi : Shanxi shi fan da xue chu ban zong she you xian gong si, 2014
西安市 : 陕西师范大学出版总社有限公司, 2014
BookBook [text, volume]
 
 
Yong yuan de Lu yi / Ren Wen zhu bian
永远的鲁艺 / 任文主编
Xi'an : Shanxi shi fan da xue chu ban she, 2014
西安 : 陕西师范大学出版社, 2014
BookBook [text, volume]
 
 
Yan'an shi qi de da shi jian / Ren Wen zhu bian
延安时期的大事件 / 任文主编
Xi'an : Shanxi shi fan da xue chu ban she, 2014
西安 : 陕西师范大学出版社, 2014
BookBook [still image, text, volume]
 
 
Yao dong yi shi / Ren Wen zhu bian
窑洞轶事 / 任文主编
Xi'an Shi : Shanxi shi fan da xue chu ban she, 2014
西安市 : 陕西师范大学出版社, 2014
BookBook [text, volume]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.