National Library of Australia

Showing 1 - 16 of 16 Results for author:"Sansani Wirasinchai"
Sort by:
 
 
Hō̜m tit kradān / Sansanī Wīrasinchai
หอมติดกระดาน / ศันสนีย์ วีระศิลป์ชัย
by Sansanī Wīrasinchai
ศันสนีย์ วีระศิลป์ชัย
Krung Thēp : Samnakphim Matichon, 2553 [2010]
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ มติชน, ๒๕๕๓ [2010]
BookBook, OnlineOnline [text, online resource]
 
 
Hō̜m tit kradān / [Sansanī Wīrasinchai]
หอมติดกระดาน / [ศันสนีย์ วีระศิลป์ชัย]
by Sansanī Wīrasinchai
ศันสนีย์ วีระศิลป์ชัย
[Bangkok : Khrō̜pkhrūa Nāi Somsak Thinnakō̜n Na ʻAyutthayā], 2553 [2010]
[กรุงเทพฯ : ครอบครัวนายสมศักดิ์ ทินกร ณ อยุธยา], ๒๕๕๓
 
 
"Sī phǣndin" kap rư̄angčhing nai rātchasamnak Sayām / Sansanī Wīrasinchai
"สี่แผ่นดิน" กับเรื่องจริงในราชสำนักสยาม / ศันสนีย์ วีระศิลป์ชัย
by Sansanī Wīrasinchai
ศันสนีย์ วีระศิลป์ชัย
Krung Thēp : Samnakphim Matichon, 2559 [2016]
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ มติชน, ๒๕๕๙
BookBook [text, volume]
 
 
Wātha čhaonāi lao prawattisāt / Sansanī Wīrasinchai
วาทะเจ้านาย เล่าประวัติศาสตร์ / ศันสนีย์ วีระศิลป์ชัย
by Sansanī Wīrasinchai
ศันสนีย์ วีระศิลป์ชัย
Krung Thēp : Samnakphim Matichon, 2558 [2015]
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มติชน, ๒๕๕๘
BookBook [text, still image, volume]
 
 
by Sansani Wirasinchai
Krung Thep : Samnakphim Matichon : Ngandi chatchamnai, 2540 {1997}
 
 
 
 
Wātha lao prawattisāt / Sansanī Wīrasinchai
วาทะเล่าประวัติศาสตร์ / ศันสนีย์ วีระศิลป์ชัย
by Sansanī Wīrasinchai
ศันสนีย์ วีระศิลป์ชัย
Krung Thēp Samnakphim Matichon, 2556 [2013]
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มติชน, ๒๕๕๖
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Hō̜m tit kradān / Sansanī Wīrasinchai
หอมติดกระดาน / ศันสนีย์ วีระศิลป์ชัย
by Sansanī Wīrasinchai
ศันสนีย์ วีระศิลป์ชัย
Krung Thēp : Matichon, 2549 [2006]
กรุงเทพฯ : มติชน, 2549
 
 
Lūk kǣo mīa khwan / Sansanī Wīrasinchai
ลูกแก้ว เมียขวัญ / ศันสนีย์ วีระศิลป์ชัย
by Sansanī Wīrasinchai
ศันสนีย์ วีระศิลป์ชัย
Krung Thēp : Samnakphim Matichon, 2551[2008]
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มติชน, 2551
 
 
Čhaofā čhaochāi nai Phraphutthačhāo Lūang / Sansanī Wīrasinchai
เจ้าฟ้า เจ้าชายในพระพุทธเจ้าหลวง / ศันสนีย์ วีระศิลป์ชัย
by Sansanī Wīrasinchai
ศันสนีย์ วีระศิลป์ชัย
Krung Thēp : Samnakphim Matichon, 2559 [2016]
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มติชน, 2559 [2016]
BookBook [text, volume]
 
 
Rư̄ang sūan phraʻong nai “Klai bān” / Sansanī Wīrasinchai
เรื่องส่วนพระองค์ใน”ไกลบ้าน” / ศันสนีย์ วีระศิลป์ชัย
by Sansanī Wīrasinchai
ศันสนีย์ วีระศิลป์ชัย
Krung Thēp : Samnakphim Matichon, 2553 [2010]
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มติชน, ๒๕๕๓
 
 
Yān kānkhā "tawantok" hǣg rǣk khō̧ng Krung Thēp : sām phrǣng, Phrǣng Phūthō̧n, Phrǣng Nārā,...
ย่านการค้า "ตะวันตก" แห่งแรกของกรุงเทพฯ : สามแพร่ง : แพร่งภูธร, แพร่งนรา, แพร่งสรรพศาสตร์ / ศันสนีย์ วีระศิลป์ชัย
by Sansanī Wīrasinchai
ศันสนีย์ วีระศิลป์ชัย
Krung Thēp Mahā Nakhō̜n : Samnakphim Matichon, 2547 [2004]
กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์มติชน, ๒๕๔๗ [2004]
BookBook, OnlineOnline [text, online resource]
 
 
Krung Thēp... nā rū / Monthon Praphākō̜nkīat khīan [and three others] ; Sō̜ Phlāinō̜i, bannāthikān wichākān
กรุงเทพฯ น่ารู้ / มณฑล ประภากรเกียรติ เขียน [and three others] ; ส. พลายน้อย, บรรณาธิการวิชาการ
by Monthon Praphākō̜nkīat
มณฑล ประภากรเกียรติ
Krung Thēp Mahā Nakhō̜n : Samnakphim Matichon, 2556 [2013] , Krung Thēp : Ngān Dī
กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์มติชน, 2556 , กรุงเทพ : งานดี
BookBook [text, still image, volume]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.