National Library of Australia

Showing 1 - 8 of 8 Results for author:"Sha, Jiansun"
Sort by:
 
 
Mao Zedong yu xin Zhongguo jian she = Maozedong yu xinzhongguo jianshe / Sha Jiansun zhu
毛泽东与新中国建设 = Maozedong yu xinzhongguo jianshe / 沙健孙著
by Sha, Jiansun
沙健孙
Beijing : Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2009
北京 : 中国社会科学出版社, 2009
 
 
Zhongguo ge ming shi lun gao / Sha Jiansun zhu
中国革命史论稿 / 沙健孙著
by Sha, Jiansun
沙健孙
Beijing : Beijing da xue chu ban she : Xin hua shu dian Beijing suo fa xing, 1992
北京 : 北京大学出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1992
 
 
Zhongguo gong chan dang tong shi / Sha Jiansun zhu bian
中国共产党通史 / 沙健孙主编
[Changsha] : Hunan jiao yu chu ban she, 1996-2000
[长沙] : 湖南教育出版社, 1996-2000
 
 
Zhongguo gong chan dang shi gao (1921-1949) / Sha Jiansun zhu bian
中国共产党史稿(1921-1949) / 沙健孙主编
Beijing : Zhong yang wen xian chu ban she, 2006
北京 : 中央文献出版社, 2006
 
 
Zhongguo gong chan dang yu kang Ri zhan zheng / Sha Jiansun zhu bian
中国共产党与抗日战争 / 沙健孙主编
Beijing : Zhong yang wen xian chu ban she, 2005
北京 : 中央文献出版社, 2005
 
 
Wu si yun dong yu 20 shi ji Zhongguo de li shi dao lu / Sha Jiansun, Gong Shuduo zhu bian
五四运动与 20世纪中国的历史道路 / 沙健孙, 龚书铎主编
Beijing : Ren min chu ban she, 2001
北京 : 人民出版社, 2001
 
 
Zhongguo ge ming shi gao / Xiao Chaoran, Sha Jiansun zhu bian
中國革命史稿 / 萧超然, 沙健孙主編
Beijing : Beijing da xue chu ban she : Hisn hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1984
北京 : 北京大学出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1984
 
 
Zhongguo gong chan dang he zi ben zhu yi, zi chan jie ji / zhu bian Sha Jiansun ; fu zhu bian Tong Hua
中国共产党和资本主义, 资产阶级 / 主编沙健孙 ; 副主编仝华
Ji'nan : Shandong ren min chu ban she, 2005
济南 : 山东人民出版社, 2005
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.